RAPORTUL DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BĂLȚI, RENATO USATÎI, PENTRU 365 DE ZILE

UN ORAȘ FĂRĂ CORUPȚIE

Renato Usatîi a fost învestit oficial în funcția de primar al municipiului Bălți la 2 iulie 2015. Pe parcursul unui an s-au desfășurat multe evenimente. Capitala de nord nu dispare de pe paginile presei naționale și de la posturile de televiziune. Întreaga țară urmărește cu atenție schimbările pe care le suportă orașul nostru. Ce a fost realizat în 365 de zile, ce procese au fost lansate în Bălți și cum să facem ca ele să devină ireversibile, iar dezvoltarea – durabilă? Despre toate acestea se vorbește în raportul privind activitatea desfășurată timp de un an de echipa lui Renato Usatîi „Partidul Nostru”.

ERADICAREA CORUPȚIEI – BAZA DEZVOLTĂRII

Renato Usatîi a fost învestit oficial în funcția de primar al municipiului Bălți la 2 iulie 2015. Pe parcursul unui an s-au desfășurat multe evenimente. Capitala de nord nu dispare de pe paginile presei naționale și de la posturile de televiziune. Întreaga țară urmărește cu atenție schimbările pe care le suportă orașul nostru. Ce a fost realizat în 365 de zile, ce procese au fost lansate în Bălți și cum să facem ca ele să devină ireversibile, iar dezvoltarea – durabilă? Despre toate acestea se vorbește în raportul privind activitatea desfășurată timp de un an de echipa lui Renato Usatîi „Partidul Nostru”.

CHEIA SUCCESULUI – PARTICIPAREA CETĂȚENILOR

Renato Usatîi a fost învestit oficial în funcția de primar al municipiului Bălți la 2 iulie 2015. Pe parcursul unui an s-au desfășurat multe evenimente. Capitala de nord nu dispare de pe paginile presei naționale și de la posturile de televiziune. Întreaga țară urmărește cu atenție schimbările pe care le suportă orașul nostru. Ce a fost realizat în 365 de zile, ce procese au fost lansate în Bălți și cum să facem ca ele să devină ireversibile, iar dezvoltarea – durabilă? Despre toate acestea se vorbește în raportul privind activitatea desfășurată timp de un an de echipa lui Renato Usatîi „Partidul Nostru”.

SINGURUL ORAȘ IEȘIT DIN CERCUL VICIOS

Renato Usatîi a fost învestit oficial în funcția de primar al municipiului Bălți la 2 iulie 2015. Pe parcursul unui an s-au desfășurat multe evenimente. Capitala de nord nu dispare de pe paginile presei naționale și de la posturile de televiziune. Întreaga țară urmărește cu atenție schimbările pe care le suportă orașul nostru. Ce a fost realizat în 365 de zile, ce procese au fost lansate în Bălți și cum să facem ca ele să devină ireversibile, iar dezvoltarea – durabilă? Despre toate acestea se vorbește în raportul privind activitatea desfășurată timp de un an de echipa lui Renato Usatîi „Partidul Nostru”.

PUBLICITATEA NU MAI ESTE UN FLAGEL AL CORUPȚIEI

Renato Usatîi a fost învestit oficial în funcția de primar al municipiului Bălți la 2 iulie 2015. Pe parcursul unui an s-au desfășurat multe evenimente. Capitala de nord nu dispare de pe paginile presei naționale și de la posturile de televiziune. Întreaga țară urmărește cu atenție schimbările pe care le suportă orașul nostru. Ce a fost realizat în 365 de zile, ce procese au fost lansate în Bălți și cum să facem ca ele să devină ireversibile, iar dezvoltarea – durabilă? Despre toate acestea se vorbește în raportul privind activitatea desfășurată timp de un an de echipa lui Renato Usatîi „Partidul Nostru”.

AUDIT MENIT SĂ ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ EFICIENȚA

Renato Usatîi a fost învestit oficial în funcția de primar al municipiului Bălți la 2 iulie 2015. Pe parcursul unui an s-au desfășurat multe evenimente. Capitala de nord nu dispare de pe paginile presei naționale și de la posturile de televiziune. Întreaga țară urmărește cu atenție schimbările pe care le suportă orașul nostru. Ce a fost realizat în 365 de zile, ce procese au fost lansate în Bălți și cum să facem ca ele să devină ireversibile, iar dezvoltarea – durabilă? Despre toate acestea se vorbește în raportul privind activitatea desfășurată timp de un an de echipa lui Renato Usatîi „Partidul Nostru”.

REZULTATELE AUDITULUI: USATÎI A DECONSPIRAT MAFIA DE LA GOSPODĂRIA LOCATIV-COMUNALĂ DIN BĂLȚI

La Bălți, la comanda Primăriei, a fost efectuat un audit complet al companiilor fondate de aceasta. Primarul a prezentat public rezultatele sale și a pus în aplicare recomandările auditorilor.

În toamna anului trecut, la o ședință a Consiliului Municipal, rezultatele verificărilor activității a trei întreprinderi municipale au fost prezentate de auditorul independent Natalia Băleanu. Putem afirma că problemele identificate și încălcările sînt tipice societăților de stat de orice nivel din Moldova, și, prin urmare, prezintă interes nu numai pentru Bălți.

Pe alocuri, informația afișată de auditor era atît de uimitoare, încît atenția consilierilor era captată ore în șir de datele din raport. Natalia Băleanu a descris inițial problemele fundamentale care influențează eficiența activității. Raportul a fost structurat astfel, încît după fiecare „diagnoză” urma și recomandarea privind tratamentul „pacientului”.

Prezentăm doar cîteva exemple din raport, care se recomandă de studiat tuturor celor interesați de administrare.

S-a aflat că însuși Regulamentul întreprinderii „Gospodăria Locativ-Comunală” crea pretexte pentru admiterea încălcărilor. În redacția existentă, acesta conține scopul și permisiunea pentru o listă limitată de activități specifice (p.30 din Regulament), care nu sînt legate de activitatea propriu-zisă a întreprinderii. Cu toate acestea, ele sînt, conform p.50 din Regulament, „obligatorii” spre executare pentru angajații întreprinderii. Un alt efect negativ al documentului nedefinitivat al întreprinderii constă în faptul că instituția, în principiu, la acest moment, nu poate fi considerată drept administrator al fondului locativ în conformitate cu prevederile art.2 din Legea № 1402 din 24.10.2002.

Mai mult, Consiliul de directori așa și nu a confirmat prevederile privind funcționarea serviciilor și secțiilor întreprinderii. Astfel, în cadrul acesteia lipsesc regulile de funcționare internă. În perioada verificată (începutul lui 2014 – mijlocul lui 2015) nu a fost efectuat controlul privind corespunderea structurii întreprinderii cu activitatea subdiviziunilor din structură. Lipsea chiar și controlul privind utilizarea rațională a resurselor umane.

Auditul a mai scos la iveală și atitudinea superficială față de elaborarea politicilor de evidență ale întreprinderii. În rezultat, ele nu corespund specificului activității ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală”.

O altă „traumă din născare” a întreprinderii este neconcordanța între costurile declarate și cele reale (conform situației) ale proprietății municipale, transmise spre gestionare instituției. Diferența constituie 4 mil 422 mii de lei. Ca rezultat, datele analizei evidenței fondului locativ nu prezintă informații exacte și veridice despre cantitatea (naturală) și costul locuințelor privatizate și celor neprivatizate, aflate în gestiune.

Mai mult, în evidența contabilă lipsește înregistrarea a 42 de blocuri locative, în valoare totală de 198,3 mil lei, care au transmise asociațiilor de locatari și nu au fost gestionate și deservite de întreprindere.

Auditorii au recomandat formarea unor comisii specializate pentru efectuarea unei inventarieri urgente a proprietății municipale publice, aflate în administrarea ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală”, precum și stabilirea datelor veridice despre fondul locativ.

Totodată, în cadrul întreprinderii lipsește sistemul de control intern, care se referă la procesul de încheiere a contractelor privind procurarea bunurilor și serviciilor. Asemenea practică, în mod evident, nu adaugă plus de transparență contractelor.

Cea mai interesantă parte ține de activitatea financiar-gospodărească a întreprinderii. Deschizînd parantezele, remarcăm faptul că auditorii consideră drept nejustificate orice cerințe privind majorarea în viitor a tarifelor la serviciile locativ-comunale, insistînd ca în locul acestor solicitări să fie făcută eficientizarea activității întreprinderii și eliminarea mecanismelor care permit delapidările financiare în scop de îmbogățire personală.

După cum se menționează în raport, veniturile obținute în urma activității de deservire și întreținere a blocurilor locative și reflectate în raportul financiar pentru anul 2014 (calculate în baza tarifelor) nu prezintă o informație veridică despre veniturile reale ale întreprinderii. În special, în anul 2014, prin decizia personală a directorului ÎM (fără ca aceasta să fie coordonată cu Consiliului Administrativ al ÎM) au fost micșorate nejustificat veniturile în sumă de 622 774 lei în rezultatul anulării datoriilor locatarilor, fără a exista justificări documentare în acest sens.

În continuare, vorbim despre încălcări concrete. În anul 2014, întreprinderea a admis tranzacții cu persoane afiliate, creînd astfel conflicte de interese, încheind contracte de acordare a serviciilor de publicitate cu persoane aflate în relații de rudenie cu reprezentanții întreprinderii. Datele tranzacțiilor conțin semne de utilizare a drepturilor de serviciu în scopul obținerii beneficiilor materiale și financiare părților afiliate ale tranzacției. Este vorba despre oferirea părții verso a facturilor pentru servicii prestate consumatorilor, în scopuri de publicitate, companiei „Blackwaterhouse AVD” SRL.

Astfel, „Blackwaterhouse AVD” SRL, în calitate de persoană de încredere din partea SRL „Dixi Media”, oferă servicii de publicitate prin intermediul a trei posturi de radio. A fost întocmit un acord trilateral, însă SRL „Dixi Media” așa și nu a mai semnat contractul. În raportul contabil, au fost reflectate cheltuieli în mărimea costului hîrtiei procurate pentru tipărirea conturilor. Auditorilor nu le-au fost prezentate niciun fel de documente, care ar confirma existența reală a prestării serviciilor contractate de la agentul SRL „Blackwaterhouse AVD”. Cheltuielile pentru serviciile acordate au fost reflectate în contabilitatea întreprinderii doar în baza unor documente de însoțire, eliberate de „Blackwaterhouse AVD”, iar documentele privind executarea lucrărilor conțineau doar informație superficială și incorectă.

Documente confirmătoare, oferite de întreprindere în legătură cu aceste tranzacții, nu le-au permis auditorilor să tragă concluzii privind necesitatea, raționamentul, justificarea și autenticitatea acestor servicii.

„În consecință, avem temei pentru a califica acest contract drept unul fictiv, iar serviciile acordate – inutile întreprinderii, reieșind din specificul activității instituției”, a declarat auditorul Natalia Băleanu.

Aceasta a recomandat excluderea din practica întreprinderii a tranzacțiilor cu persoanele afiliate sau cu persoanele aflate în conflict de interese cu întreprinderea, precum și elaborarea și implementarea procedurii de control intern asupra proceselor procurării activelor.

De asemenea, au fost atestate cheltuieli nejustificate și în activitățile ce țin de etanșarea joncțiunilor dintre panourile pereților exteriori. Costurile totale pentru toată perioada verificată a constituit 1 028 026 lei fără TVA și 1088 816 lei cu TVA (ținîndu-se cont de faptul că Gospodăria locativ-comunală a aplicat TVA asupra costurilor materialelor scoase din uz și a serviciilor). În special, au fost dezvăluite următoarele confirmări ale nejustificării cheltuielilor respective:

Lucrările au fost efectuate de SRL „Servicii Comunal Tehnice”, în baza contractului nr. 1 din 07.01.2014, semnat pentru o perioadă de 5 ani. Conform acordului, Executorul își asumă executarea doar a lucrărilor de etanșare a joncțiunilor, la un preț de 68,7 lei/m., fără TVA cu materialele Comanditarului (întreprinderii). În contract nu a fost indicat volumul total al lucrărilor, respectiv nici costul total al contractului.

„Partea care s-a obligat să execute serviciile conform acestui contract, potrivit angajaților întreprinderii, este o persoană afiliată fostului director al întreprinderii. Contractul, după conținut, este vădit tendențios, cu avantaje evidente în favoarea furnizorului de servicii”, se menționează în raport.

Alte încălcări dezvăluite.

La capitolul cheltuieli pentru administrarea blocurilor locative, au fost incluse neîntemeiat cheltuielile pentru publicitate și comisioane de colectare.

În luna septembrie 2014, a fost reparat un automobil BLAC1 Skoda Superb de către compania DAAC Hermes S.A., în sumă de 35 310 lei. În opinia auditorilor, compania a manifestat neglijență la procurarea acestui automobil, cumpărat la un preț majorat și în stare tehnică nesatisfăcătoare, fapt ce a provocat necesitatea reparării lui în scurt timp.

Multe întrebări ale auditorilor a trezit și așa-zisul proiect-țintă „Instalarea geamurilor din termopan în blocurile locative”. Mărimea creditului bancar, în sumă de 10 milioane de lei, nu a fost confirmat de Fondator (Consiliul Municipal Bălți), ceea ce încalcă prevederile p.22 (f) din Regulamentul întreprinderii.

Costurile cheltuielilor legate de contractarea creditului – 23,1 mil lei pentru achiziția și înlocuirea geamurilor din blocurile locative s-au dovedit a fi foarte înalte, mai ales ținînd cont că întreprinderea nu a efectuat o analiză prealabilă a justificării economice a acestui credit, inclusiv aprecierea consecințelor care le va avea asupra situației financiare a întreprinderii.

Decizia privind încheierea contractului cu SRL „Compania Vefasistem” nu a fost autorizată nici de Consiliul administrativ al ÎM, nici de Consiliul Municipal Bălți (CMB), așa cum o cere prevederea din p.10.4 și 10.5 din Regulamentul cu privire la proprietatea, utilizarea și gestionarea proprietății mun. Bălți, aprobată de CMB №16 / 23 din 25.12.2012.

„Documentarea întregului proces de achiziție și instalare a geamurilor nu a fost făcută adecvat condițiilor și proceselor reale. Directorul întreprinderii și-a depășit atribuțiile în repetate rînduri, inclusiv atunci cînd a luat decizia privind schimbarea structurii tarifului pentru întreținerea și deservirea blocurilor locative, conform ordinului directorului №313 din 31.10.2013”, se spune în raport.

Apropo, această modificare a structurii tarifelor va permite rambursarea creditului, contractat pentru înlocuirea geamurilor din blocurile locative timp de … 128 de ani.

Potrivit auditorilor, există riscuri mari pentru Primăria din Bălți în legătură cu restul datoriilor creditare la întreprindere, în condițiile în care ea este garant al stingerii creditului, conform Acordului de Garanție №1003 din 18/09/2013 între MICB și primărie, semnat de O. Mahu.

În cazul în care ÎM va intra în incapacitate de plată, conturile bancare ale Primăriei vor fi blocate cu scopul stingerii datoriilor creditare ale întreprinderii. Decizia Fondatorului – CMB, care confirmă acordarea dreptului de semnare a acestui acord, nu a fost prezentată.

„Întreprinderea nu a utilizat conform destinației o parte din resursele din granturi, în mărime de 184 956 de lei, în anul 2014, pentru instalarea geamurilor și ușilor din casa care este înregistrată în registrul cadastral pe numele ÎM „Fotbal Club Bălți”, dar se află la balanța întreprinderii”, se mai spune în raport.

De remarcat că, potrivit auditului, decizia privind înlocuirea geamurilor din contul creditului, contractat în lei, cu o rată procentuală foarte mare, nu era tocmai binevenită. „În decurs de 5 ani este posibilă înlocuirea treptată a aceluiași număr de geamuri, în valoare de 2,4 milioane de lei anual, care poate fi efectuată și fără a contracta creditul”, se spune în raport. Pentru o astfel de înlocuire, anual ar fi fost alocate doar 30% din veniturile anuale.

Este logic să ne întrebăm: în avantajul cui (cu siguranță că nu în avantajul bălțenilor) a fost contractat creditul în lei cu o rată procentuală foarte înaltă.

Un alt moment suspect este legat de faptul că, pentru a evita procedura achizițiilor publice, contractele erau încheiate cu contractant pentru fiecare casă în parte.

O situație similară cu achizițiile publice a fost atestată la instalarea terenurilor de joacă pentru copii. Resursele, alocate din bugetul municipal pentru instalarea echipamentului de joacă pe terenuri, au fost folosite pentru procurare, nu și pentru instalarea obiectelor. Auditorii atenționează că există riscul ca „finanțarea acestor acțiuni prin intermediul întreprinderii să poată fi calificată ca evaziunea procedurii de achiziții publice, care ar fi fost inevitabilă în cazul în care aceste achiziții ar fi fost făcute nemijlocit de Primărie”.

„Totodată, a fost majorat nejustificat consumul fondurilor bugetare pentru acoperirea cheltuielilor indirecte (suplimentare), a cheltuielilor pentru supravegherea tehnică și TVA, în sumă totală de 418,473 de lei”, se mai menționează în raport.

Făcînd totaluri, auditorii prezintă o sumă de 6,5 milioane de lei. Această sumă reprezintă banii care, în anul 2014, au fost cheltuiți (sau risipiți) în mod nejustificat sau în favoarea unor persoane afiliate. „Unele cheltuieli sînt nejustificate ori pe motiv că au fost operate în interesul unor persoane afiliate, ori că nu au fost confirmate documentar, ori că nu au fost necesare. În anul 2014, suma totală a unor astfel de cheltuieli/costuri, pe care le-am identificat, a ajuns la suma de 6,5 mil lei, inclusiv: procente pentru creditele bancare – 1.145.500 lei”, se spune în raport.

În aceeași zi, auditorii au prezentat rapoartele de verificare, efectuate la alte două întreprinderi municipale. Este vorba despre ÎM „Amenajarea teritoriului și spații verzi” și ÎM „Direcția reparații și construcții drumuri Bălți”.

Potrivit lor, încălcări sînt mai puține, dar cele existente oferă răspunsuri la întrebările pe care și bălțenii și le-au pus de mult. De exemplu, în ceea ce privește calitatea pavajului. S-a demonstrat că Direcția reparații și construcții drumuri Bălți înlocuiau chips-urile de granit cu nisip. În acest context, nu este surprinzător că, pe drumurile aflate în reparație capitală, gropile sînt acoperite în anul următor.

Un alt caz, cel puțin interesant, s-a produs la ÎM „Amenajarea teritoriului și spații verzi”. Contabilul-șef, pur și simplu, a nimicit foile de parcurs din ultimii patru ani. Auditorilor le-a explicat că aceasta s-a întîmplat „de frică”.

Mai mult, conform informației prezentate în raport, a fost înregistrat un caz de eventuală tăinuire a veniturilor de la vînzarea biletelor la instalațiile distractive pentru copii. Sînt vizate sute de mii de lei. De remarcat că veniturile documentate ale întreprinderii din acest tip de activitate au fost repartizate uniform, în toate lunile anului, deși evident că vara veniturile sînt mult mai mari.

Controlul a mai scos în evidență manipulările cu combustibilul de la stat, cu care au fost alimentate inclusiv mașinile din Chișinău. Și, ținînd cont de faptul că erau alimentate cu motorină de o calitate superioară, puțin probabil că acestea au fost niște tractoare.

Viceprimarul municipiului Bălți, Igor Șeremet, a deschis parantezele și a făcut lumină în cadrul unei emisiuni de la postul BTV, imediat după ședința Consiliului Municipal. Misiunea principală a auditului nu este deconspirarea hoțiilor, care înfloreau pe timpurile guvernării orășenești precedente. Mai degrabă, acesta este un efect secundar. Cel mai important este să înțelegem cum au funcționat întreprinderile municipale, ce fel de lacune permiteau funcționarilor de rang înalt să admită depășirea atribuțiilor și delapidarea banilor publici, de ce aceste întreprinderi au fost atît de ineficiente și cum pot fi impuse aceste instituții să activeze cu maxim randament.

AUDIT LA „APĂ-CANAL BĂLȚI”

Întreprinderea municipală „Apă-Canal Bălți”, în cadrul căreia în aceste zile are loc un audit la solicitarea lui Renato Usatîi, se pare că bate toate recordurile calitative și cantitative privind încălcările depistate.

Despre multe spune deja faptul că contabilul întreprinderii s-a prins atunci cînd a încercat să scoată actele din clădire. Auditorii deocamdată nu dezvăluie toate informațiile – procesul nu este încheiat, dar unele detalii au fost descrise de viceprimarul de Bălți, Igor Șeremet. Pentru a evita un eventual șoc, vom împărți informațiile în cîteva știri. Inițial despre cîtă apă a fost livrată orașului Bălți de compania „Acva-Nord” și, respectiv, cîtă a ajuns ulterior la stația de epurare prin sistemul de canalizare.

„Diferența este dublă”, spune Igor Șeremet. Schema distribuirii apei „surplus” abia se investighează, dar există o dovadă expresivă: dintr-un anumit motiv, la stația de epurare a ajuns de două ori mai multă apă decît a venit în oraș de la „Acva-Nord”, conform contorului. Acești parametri, împărțiți în timp, nu se deosebesc nici pe timp de ploaie, nici pe timp însorit. Pe orice vreme, din Bălți se varsă semnificativ mai multă apă, decît ajunge în oraș. Deocamdată, este prematur de vorbit despre un complot între conducerea „Apă-Canal” și „Acva-Nord”, pentru că „surplusul” de apă, posibil, era extras din fîntînile arteziene, deși statistica nu poate să nu trezească suspiciuni.

„Astăzi se examinează atît documentele, intenționat confuze, cît și însuși sistemul de alimentare cu apă din oraș. Trebuie să vedem de unde venea „surplusul” de apă și cine se folosea de el. Astăzi pot doar să spun că la Bălți există agenți economici care se alimentează nu conform contorului, dar prin așa-numita rată de acumulare, foarte profitabilă după un anumit prag de consum”, spune Igor Șeremet. Dacă se împărțea acest venit între mediul de afaceri și conducerea „Apă-Canal”, care s-a grăbit să plece în concediu, urmează să fie scos la iveală și demonstrat de investigația oamenilor legii, dacă, desigur, aceasta va avea loc. Istoria recentă cu arestarea, iar mai apoi eliberarea sub arest la domiciliu a concesionarilor sistemului bălțean de canalizare spune despre faptul că schema de alimentare cu apă și canalizare este menținută și apărată de reprezentanții regimului de guvernare din Moldova.

IGOR ȘEREMET, DESPRE CIFRELE FABULOASE DE PREJUDICIU, IDENTIFICATE ÎN SPITALUL DIN BĂLȚI

Viceprimarul Igor Șeremet a explicat, în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune BTV, despre „cifrele fantastice ale prejudiciului, care au fost scoase la iveală de un audit desfășurat la inițiativa lui Renato Usatîi”.

Conform spuselor lui, „este vorba despre scheme cu așa-numitele medicamente compensate”. „Aceste preparate, care în teorie au fost deja achitate de pacienții care și-au procurat poliță de asigurare medicală obligatorie. În practică însă, realitatea este alta: în loc să le fie oferite gratuit pastile, oamenii sînt trimiși la farmaciile din apropiere după analoage costisitoare, primind explicația că medicamente compensate nu sînt la dispoziție. Cu toate acestea, conform actelor, ele trebuie să fie. Firmele care au cîștigat tenderele pentru livrarea acestora susțin că le-ar fi livrat. Iarăși, conform documentelor”, a evidențiat Igor Șeremet. El consideră că aici nu s-a trecut fără „otkat-uri”.

Adjunctul primarului a atins și o altă temă. Recent, acesta a vizitat personal spitalul și a văzut în ce condiții oamenii sînt nevoiți să se trateze. „În discuțiile cu pacienții pentru a nu știu cîta oară la suprafață a apărut tema veche: fără bani în spital nu se rezolvă nimic. Conducătorii de vîrf ai spitalului au creat o mașinărie de corupție care îi macină pe toți la rînd: banii sînt luați și de la cei care pot plăti, și de la bătrîni, care nu sînt în stare să o facă”, a subliniat Șeremet.

Adjunctul primarului a îndemnat toți pacienții spitalului, care s-au confruntat cu estorcarea de bani sau lipsa medicamentelor compensate, să se adreseze cu plîngeri la Primărie.

AUDITORII AU DEPISTAT VENITURI NECONTABILIZATE ÎN URMA VÎNZĂRII BILETELOR ÎN PARCURILE DE DISTRACȚII DIN BĂLȚI

Auditul a scos la iveală încălcări ale legislației din vînzarea biletelor în parcul de distracții „Andrieș” din Bălți. Despre aceasta a anunțat auditorul Natalia Băleanu, în cadrul ședinței Consiliului Municipal, unde a prezentat rezultatele unei verificări minuțioase a trei întreprinderi municipale – Gospodăria Locativ-Comunală din Bălți, Direcția reparații și construcții drumuri Bălți și ÎM „Amenajarea teritoriului și spații verzi”.

Conform informațiilor prezentate în raport, posturile de observație din parcul de distracții au depistat un caz de eventuală tăinuire a veniturilor din vînzarea biletelor la instalațiile distractive pentru copii. Este vorba despre sute de mii de lei. De remarcat că veniturile documentate ale întreprinderii din acest tip de activitate au fost repartizate uniform, în toate lunile anului, deși este evident că vara veniturile sînt mult mai mari.

În ajunul auditului, la ÎM „Amenajarea teritoriului și spații verzi” au fost distruse toate documentele contabile. O asemenea declarație a fost făcută în timpul prezentării raportului despre rezultatele auditului întreprinderilor municipale, care a fost audiat la ședința Consiliului Municipal din 12 noiembrie.

Potrivit auditorului independent Natalia Băleanu, cu o zi înainte de a sosi controlorii, contabilul-șef al ÎM „Amenajarea teritoriului și spații verzi” a distrus toate foile de parcurs din ultimii patru ani, adică foile pentru toată activitatea din momentul înființării acesteia. „Să obținem o explicație clară pentru un asemenea gest, nu am reușit”, a menționat auditorul. La întrebarea inspectorilor „De ce ai făcut un asemenea lucru?”, am primit răspunsul: „ de frică”.

În conformitate cu articolul 295 din Codul Contravențional „pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor contabile pînă la expirarea termenului de păstrare a lor” se sancționează cu amendă în mărime de la 3.000 la 6.000 de lei.

După prezentarea raportului, auditorul a făcut totalurile și a venit cu recomandări.

CONSILIUL MUNICIPAL BĂLȚI: A CONSTRUI PE UNDE CADE ȘI CUM CADE, MAI MULT NU SE VA PUTEA

Ședința Consiliului urbanistic a demonstrat tuturor: a venit sfîrșitul construcțiilor haotice în capitala de nord. Chiar și dușmanii actualei conduceri din Bălți recunosc: nu a mai rămas loc în oraș pentru corupție. O dovadă în acest sens este Consiliul Municipal.

Primarul de Bălți, Renato Usatîi:

„Unii nu au înțeles din start că la Bălți nu se va mai putea construi pe unde cade și cum cade – a scris Usatîi pe pagina sa de pe Facebook -, am respins din nou majoritatea proiectelor. Unii vor să instaureze în oraș o nouă benzinărie, alții – un centru comercial la stațiile de așteptare a transportului public, ceilalți – să ridice un complex locativ cu multe etaje cu o parcare mică. O mare rugăminte către investitori: înțeleg tendința voastră de a reduce costurile, dar orașul are interesele sale care pentru mine sînt pe primul loc – așa că nu mai veniți cu proiecte dubioase. Veți pierde timpul în zadar. Solicitările le cunoașteți, dar pentru orice eventualitate le amintesc: amenajarea teritoriului aferent, locuri de parcare, design adecvat amplasării, niciun fel de benzinării în raza orașului și niciun fel de monștri de comerț în stații”.

CONDUCEREA PRECEDENTĂ A EMIS AUTORIZAȚII PENTRU CONSTRUCȚIILE ILEGALE ÎN PARCUL „ANDRIEȘ”

De ce în parcuri continuă să se construiască? Pentru că firmele de construcții au documentele necesare. Ele au fost emise de conducerea anterioară.

O problemă nu mai puțin acută o reprezintă terenurile de pămînt din oraș. Încă înainte de alegeri, s-a iscat un mare scandal în legătură cu oferirea de către conducerea precedentă a unor terenuri de pămînt chiar în centrul orașului. Pe parcursul anului, a ieșit la suprafață toată informația nouă. Ultimul caz ieșit din comun a fost vînzarea unei suprafețe mari de pămînt vizavi de Universitatea „Alecu Russo”.

PĂMÎNT PREȚIOS – PENTRU NIMIC: CUM A FOST VÎNDUT BĂLȚIUL

Aproape 16 ari de teren în centrul istoric al Bălțiului au fost vînduți în toamna anului 2014, fără licitație, la un preț de doar 354 000 913 lei. Suma raportată la cursul valutar de atunci și la cel actual este de aproximativ 18 mii de euro – preț aproximativ de 10 ori mai mic decît prețul de pe piață. Terenul de pămînt este situat pe strada Independenței, 62, vizavi de clădirea Universității „Alecu Russo”. În prezent, acolo se află o parcare, deși, potrivit paznicului, este, de fapt, un șantier de construcții. Bărbatul a povestit echipei de filmare de la postul BTV că terenul a fost cumpărat anul trecut de un oarecare Andrei.

Conform documentelor, terenul a fost înregistrat pe numele lui Victor Lazăr, cu domiciliul în satul Tochile-Răducani din raionul Leova. Cum s-a întîmplat ca terenul să fie vîndut pentru o sumă atît de mică? Schema este simplă: la 4 iunie 2014 Primăria i-a dat în arendă terenul lui Lazăr, cu condiția ca pe acel teren să fie construite locuri de parcare și niciun fel de clădiri. Comisia care a autorizat semnarea acestui contract era condusă de viceprimarul și actualul șef al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, Octavian Mahu. Decizia a fost luată contrar prevederilor actului normativ nr. 13/8, aprobat de Consiliul Municipal în 2009, conform căruia este interzisă darea în arendă a terenurilor de pe strada Independenței.

Terenul a fost dat în folosință pentru un termen de doi ani, însă peste cîteva luni cetățeanul Lazăr a depus o cerere de cumpărare a acestui teren, aferent unei construcții. De remarcat că în momentul vînzării nu se aflau alături imobile, la fel cum nu sînt nici în prezent. Este, de fapt, o construcție neterminată.

Decizia finală privind vînzarea terenului a fost luată în mod colectiv, la o ședință a Consiliului Municipal, cu atît mai mult că proiectul de decizie a fost elaborat de însuși Octavian Mahu. Viceprimarul actual Igor Șeremet consideră că cel din urmă a indus în eroare majoritatea comunistă de atunci. În termeni simpli, el și-a mințit colegii din Partidul Comuniștilor și în același timp, s-a ascuns cu voturile lor.

Făcînd abstracție de faptul că era imposibil ca terenul din centrul istoric al Bălțiului să fie dat în arendă sau vîndut, să ne punem întrebarea: care este, de fapt, prețul acestui teren de pămînt? Pe site-ul de anunțuri 999.md poate fi găsit un lot de pămînt asemănător. Ce-i drept, este situat cu cîteva cartiere mai sus, iar suprafața – de două ori mai mică. Proprietarii terenului cer un preț de 130 de mii de euro. Viceprimarul Igor Șeremet a menționat că inspecția financiară, desfășurată pe faptul tranzacțiilor dubioase cu terenuri, a arătat că municipalitatea a fost prejudiciată cu aproximativ 2 milioane de lei.

În legătură cu prevederile legislației Republicii Moldova, organelor de anchetă le va fi dificil să demonstreze existența unor interese meschine din partea funcționarilor care au pregătit tranzacția. Astfel de procese întotdeauna necesită mult timp și, de regulă, birocrații sînt doar puțin speriați. Acesta este motivul pentru care primarul de Bălți, Renato Usatîi, în mod repetat, propunea introducerea în actele normative naționale noțiunea de prezumție de vinovăție pentru funcționari, atunci cînd este vorba despre suspiciuni de fraude financiare. Dacă prejudiciul în urma tranzacției este vădit mare, nu trebuie să presupunem că terenul a fost vîndut, pur și simplu din greșeală, de 10-20 de ori mai ieftin decît prețul de pe piață. Cu toate acestea, chiar și acum, cînd nu a fost încă introdusă măsura, articolul valabil din Codul penal prevede o pedeapsă cu închisoarea pentru neglijență în serviciu.

Locuitorii orașului Bălți își mai amintesc cînd, în vara anului trecut, conducătorul de atunci al Primăriei Octavian Mahu, chiar în ajunul alegerilor, a lansat o campanie de protecție a havuzului orașului, însușit prin instanță de o companie privată. Mahu a accentuat că terenul din centrul Bălțiului a fost furat de la orășeni. Este bine de conștientizat că funcționarul, care a făcut asemenea declarații la mitinguri, cu doar trei luni mai devreme se ocupa de înstrăinarea unui alt teren de pe aceeași stradă, la cîteva sute de metri distanță de havuz. Și cum îi mai ține pămîntul pe asemenea oameni?

ANUL LUPTEI ÎMPOTRIVA CONCESIONĂRILOR HOȚEȘTI

Vara și toamna anului trecut au fost marcate de lupta echipei lui Renato Usatîi împotriva concesiunilor dubioase, înțelegerile fiind încheiate de așa-numita administrație comunistă din Bălți, în timpul ultimei perioade a conducerii sale. De la bun început, Usatîi a spus că aceste contracte nu sînt benefice pentru oraș și au fost create doar pentru îmbogățirea unui cerc restrîns de funcționari și de oameni de afaceri cu „mîinile pătate”. Usatîi le-a propus concesionarilor serviciilor de colectare și evacuare a gunoiului, precum și de evacuare a apelor reziduale să plece benevol. Însă acești oameni nu înțeleg astfel de propuneri. Lupta are loc pînă în prezent. Toamna, Consiliul Municipal a suspendat contractul cu firma responsabilă de colectare a gunoiului și a transmis atribuțiile întreprinderilor municipale. Comercianții i-au dat în judecată, iar litigiul continuă pînă în prezent.

USATÎI: CONCESIONARII DE LA BĂLȚI ÎNCEARCĂ SĂ CORUPĂ FORȚELE DE ORDINE ȘI JUDECĂTORII

După reținerea directorului general al companiei-concesionar al serviciului de salubrizare și canalizare din Bălți, protectorii acestui business au încercat să corupă oamenii legii și judecătorii pentru a rezolva problemele apărute. Despre aceasta a spus Renato Usatîi în adresarea sa video prin intermediul rețelei de socializare Facebook.

Primarul a amintit că, nu o singură dată, a atras atenția asupra înțelegerilor hoțești cu privire la concesiunile semnate de fosta conducere de la Bălți și a atenționat concesionarii despre faptul că i-a venit sfîrșitul businessului lor profitabil de jefuire a orășenilor.

Renato Usatîi a avertizat și reprezentanții justiției, și cei din domeniul afacerilor, care, potrivit lui, întreprind tentative de „a rezolva problemele cu ei” că, în cazul în care înțelegerile lor vor avea succes, locuitorii din Bălți vor ieși la proteste în masă.

CONCESIONARII SERVICIULUI DE CANALIZARE, SUSPECTAȚI DE SPĂLARE DE BANI

După perchezițiile desfășurate în biroul companiei SRL „Glorin Inginering”, care a concesionat serviciile de salubrizare și canalizare din Bălți, a fost reținut directorul companiei, Igor Golberg. Informația a fost confirmată de surse din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Golberg se afla în arest la Chișinău, dar instanța a „decis” să-l trimită în arest la domiciliu. De asemenea, a fost reținut Alexandru Leșno, despre care postul de televiziune din Bălți BTV a relatat în urmă cu cîteva luni, în contextul informațiilor despre tentativele unui atac raider asupra sistemului de alimentare cu apă din nordul Moldovei.

Persoanele reținute sînt suspectate de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Ne amintim că serviciile de alimentare cu apă și de canalizare în Bălți au fost date în concesiune de conducerea precedentă, iar Renato Usatîi a acționat în mod repetat, cu critici dure la adresa concesionarului, în legătură cu prevederile contractului dezavantajos pentru oraș.

La una dintre ședințele din cadrul Primăriei, Usatîi l-a menționat direct pe Igor Golberg că, pe baza informațiilor de care dispune despre activitatea companiilor, în viitorul apropiat vor fi multe știri – plăcute pentru oameni și neplăcute pentru concesionar.

Renato Usatîi:

„Concesionarii, care au furat de la bălțeni milioane de lei, au fost transferați din penitenciarul de la Chișinău în arest la domiciliu. În spatele gratiilor stau cei care au furat o găină sau un capac de la o gură de canalizare. Dar pentru cei care și-au „conectat” buzunarele direct spre canalizarea din Bălți, pentru a „spăla” milioane, legea nu este atît de dură. Concluzia pe care de mult timp au tras-o marii escroci din Moldova: trebuie să furi mult ca să nu ajungi după gratii”.

„NU VOI PERMITE SĂ JEFUIȚI POPORUL! VĂ VOI ÎNGROPA ÎN ASFALT”

Primarul de Bălți, Renato Usatîi, și-a ieșit din fire în timpul unui protest din fața Primăriei, cu conducerea companiei-concesionar al serviciilor de salubrizare a orașului. Amintim că angajații companiei „Global Prest Service”, care a primit în concesiune serviciile de salubrizare a orașului, au protestat, cerînd achitarea restanțelor la plata salariilor.

În fața protestatarilor au ieșit viceprimarul Leonid Babii și primarul Renato Usatîi. Angajații „Global Prest Service” le-au povestit că nu și-au primit salariile deja de trei luni. Mai mult decît atît, muncitorii nu dispun de instrumente necesare și tehnică pentru salubrizarea orașului, iar din echipament de lucru au doar veste. Din cauza întîrzierilor, angajații nu au cu ce achita serviciile comunale și nici cu ce cumpăra lemne și cărbune pentru iarnă. Oamenii au rămas fără o sursă de existență. Compania privată a primit în concesiune serviciile de salubrizare în 2012, după care imediat a cerut majorarea tarifelor, acceptată de fosta conducere a municipiului.

În anul 2014 această companie a transmis serviciul în concesiune altor companii, create cu două zile înainte de ședința Consiliului Municipal, în cadrul căreia a fost aprobată concesiunea. În plus, începînd cu anul 2012, concesionarii cereau din ce în ce mai multă finanțare din bugetul municipal. Dacă în 2012 ei au cerut pentru prestarea serviciilor 3,721 de milioane de lei, atunci la începutul anului 2015 au cerut deja 15,8 milioane de lei, inclusiv pentru servicii suplimentare – 7,507 milioane de lei.

Global Prest Service cere Primăriei să-i fie achitate serviciile pentru lunile respective, însă responsabilii de la Primărie susțin că aceste lucrări nu au fost coordonate cu ei. Mai mult, compania are datorii către administrația municipală în sumă de 7,518 milioane de lei. Aceasta include drepturile de autor, penalizările pentru întîrzierea plății datoriilor și închirierea spațiilor.

Primarul Renato Usatîi a explicat această situație protestatarilor care, în cele din urmă, l-au susținut pe edil și au huiduit conducerea firmei. Renato Usatîi și-a ieșit din fire în momentul în care la fața locului s-a prezentat fondatorul firmei-concesionar și a intervenit în discuția primarului cu angajații.

„Astfel de „afaceriști” nu vom avea în oraș. Iar pentru faptul că ați lăsat angajații fără salarii, vă voi îngropa în asfalt. Nu voi permite să jefuiți poporul”, a spus Usatîi, aplaudat de protestatari.

Oamenii le-au propus șefilor companiei private „Global Prest Service” să transmită întreprinderea la balanța Primăriei.

RENATO USATÎI A PLĂTIT DIN PROPRIUL BUZUNAR SALARIILE ANGAJAȚILOR CARE AU FOST JEFUIȚI DE CONCESIONARI

În timp ce continua conflictul cu concesionarii serviciilor de salubrizare a orașului, Renato Usatîi a plătit de cîteva ori din propriul buzunar salariile angajaților întreprinderilor private, responsabile de „concesiunea de gunoi”. Înșiși conducătorii nu au considerat necesar să facă asta, cu atît mai mult că, potrivit lor, Primăria avea datorii față de ei.

Muncitorii care nu aveau bani pentru achitarea serviciilor comunale și nici pentru pîine au rugat ca transferul să nu fie făcut prin intermediul companiei, ci să li se aloce personal 300 de mii de lei. Ca rezultat, Usatîi le-a dat 600…

Oamenii, lăsați în voia sorții de oamenii de afaceri, au ieșit la miting, dar întrevederea lor cu Usatîi s-a încheiat cu aplauze furtunoase. Salariile au fost plătite chiar în scuarul din fața Primăriei.

„Ei au datorii față de oraș de milioane de lei, însă, în loc să le achite, au transferat cu ajutorul Consiliului Municipal precedent obligațiunile concesionale pe numele unei alte firme, căreia și Consiliul, și Primăria i-au alocat, înaintea alegerilor locale, 15 milioane de lei, iar acum ei cer alte 5 pentru iulie și august”, a declarat Usatîi, specificînd că afaceriștii care s-au îmbogățit pe seama bălțenilor se distrează în reședințe luxoase și își procură acolo imobile.

La unul dintre mitinguri au participat înșiși oamenii de afaceri. De fapt, ei au fost cei care au organizat mitingul. Totuși, manifestația nu s-a desfășurat după scenariul stabilit de concesionari.

600 de mii de lei a achitat Usatîi din buzunarul propriu victimelor „concesionarilor”.

„ISTORIA CONTAINERELOR”: ÎN BUZUNARUL CUI AU AJUNS PLĂȚILE LUNARE ALE BĂLȚENILOR PENTRU GOSPODĂRIA LOCATIV-COMUNALĂ DIN BĂLȚI

Concesionarii „de gunoi” din Bălți încearcă în mod constant să ia containerele din oraș. Au început cu cele instalate de-a lungul drumurilor. Inițial, au scos 33 de containere. Ulterior, au trecut la scoaterea containerelor amplasate pe platourile din curțile blocurilor. Mai tîrziu, într-adevăr, le-au întors. Aceste acțiuni ale concesionarilor din nou au scos în discuție subiectul privind apartenența containerelor. Viceprimarul Igor Șeremet amintește că, printre bunurile pe care încearcă să le înstrăineze compania „de gunoi”, sînt și dintre cele care aparțin municipalității.

Schema „de gunoi” din Bălți e complicată și confuză. Mai mult decît atît, se pare că au încurcat-o intenționat comercianții privați împreună cu fosta conducere a orașului. În 2012, au existat doi concesionari. Unul colecta gunoiul, iar celălalt îl evacua. În spatele firmelor se afla una și aceeași persoană. Mai tîrziu, companiile au cedat concesiunea altor agenți economici, dar cu aceiași proprietari „din umbră”. În ultimii ani, aceste companii transmiteau una alteia bunurile, inclusiv prin intermediul ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală din Bălți”. În special, anume ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală din Bălți” este implicată în afacerea legată de containere.

În 2012, această întreprindere, întreținută din banii bălțenilor, a cumpărat 415 containere de la concesionarul responsabil de colectarea gunoiului „Terra Cleaning”, pentru a le transmite imediat companiei „Terra Salubritate” – concesionarul responsabil de evacuarea gunoiului. Transferul nu a fost documentat. De fapt, fostul director al ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală din Bălți” Andrei Ciornîi a dăruit proprietarului bunurile de concesiune, cumpărate tot de la el pentru 2 mil 54 mii lei. După cedarea concesiunii, următoarea companie, care se numește „Salubrity Solutions”, practic și-a însușit obiectele cumpărate din banii bălțenilor.

Cetățenii care au case din fondul locativ municipal achită lunar pentru serviciile ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală din Bălți” o sumă în valoare de aproximativ 1 mil 800 mii lei. Astfel, pensionarii, persoanele cu venit modest, șomerii au achitat mai mult nu pentru servicii, ci pentru buzunarul celor care au cumpărat containerele.

Potrivit lui Igor Șeremet, Primăria a acumulat dovezi, inclusiv probe directe ce demonstrează încălcări comise de către companiile „de gunoi”. Demonstrează multe simplul fapt că respectivii concesionari nu au asigurat Bălțiul cu containerele lor, așa cum prevedea înțelegerea, ci cu acele municipale. Apropo, pe aceste obiecte „gunoierii” au început deja să pună numerele lor de inventar. În ultimele luni, între ei și ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală din Bălți” s-a dus o adevărată cursă. „Municipalii” au căutat în oraș containerele lor și au imprimat pe ele logoul întreprinderii, iar concesionarii ștergeau după ei logourile și inventariau containerele, în așa mod atribuindu-și-le definitiv.

Contractul, încheiat cu concesionarii de fosta conducere a orașului, este foarte loial privaților, dar ei nu s-au conformat lui. Probabil, simțind o anumită impunitate. De fapt, se zvonește că toată această concesiune a fost un cadou de nuntă pentru o rudă a unui important funcționar PCRM din trecut.

Viceprimarul Igor Șeremet este decis să rezilieze contractul. În termen de un an, el a strîns fapte pentru a merge în instanța de judecată. Este vorba despre îndeplinirea necorespunzătoare a serviciilor, precum și despre activitatea de afaceri ilegale pe poligonul unde sînt acumulate deșeurile menajere. Concesionarul ia banii pentru descărcarea gunoiului care este adus de alte întreprinderi și persoane fizice, cu toate că groapa de gunoi din oraș nu aparține „Salubrity Solutions”.

USATÎI: „INIȚIEM PROCEDURA DE REZILIERE A CONTRACTULUI”

Dacă contractul cu concesionarul responsabil de colectarea gunoiului a fost suspendat în toamnă, atunci problema concesiunii privind evacuarea gunoiului a fost rezolvată mai tîrziu. Contractul încheiat cu ei de fosta conducere prevedea că, în cazul rezilierii documentului de către Primărie, aceasta trebuia să plătească penalități de cîteva milioane. Timp de un an însă s-au acumulat suficiente dovezi precum că înșiși privații încalcă înțelegerea și, prin urmare, încetarea ei este posibilă și necesară.

Ultima picătură a fost încercarea concesionarilor de a scoate containerele de pe străzile orașului. Numărul încălcărilor comise de privați a crescut foarte repede. Constant, veneau semne din partea bălțenilor. În luna martie, de exemplu, compania a încetat să mai evacueze gunoiul. De multe ori, trecînd prin oraș, poți vedea containere supraîncărcate cu deșeuri. Cîteva săptămîni la rînd, gunoiul stă pe platouri, lîngă containerele supraîncărcate.

Un locuitor al cartierului Dacia a sunat la redacția postului de televiziune BTV și a povestit că într-o zi, pe teritoriul gimnaziului № 14, ardea o mare grămadă de gunoi. Serghei Nica a menționat că fumul învăluia și casele de locuit aflate în apropiere.

Potrivit directorului Gimnaziului № 14, Angela Gariuc, este mult gunoi în curtea instituției de învățămînt, din motiv că nu e evacuat la timp. Mai mult decît atît, locuitorii din casele din apropiere au făcut o regulă din aruncarea deșeurilor menajere pe terenul școlii, deoarece containerele de la intrările în bloc sînt adesea supraîncărcate. Probabil, de acest lucru se folosesc huliganii care dau foc gunoiului.

Sunînd la redacție, bălțeanul a povestit despre faptul că doar în cartierul Dacia există cîteva locuri de unde gunoiul unei companii private nu este evacuat săptămîni la rînd. Autoritățile locale încearcă să rezolve problema. Potrivit viceprimarului Igor Șeremet, de evacuarea gunoiului deocamdată se ocupă „Salubrity Solutions”.

În conformitate cu obligațiile contractuale, această companie trebuie să colecteze deșeurile și de pe teritoriul adiacent platourilor pe care sînt amplasate containerele. Cu toate acestea, „Salubrity Solutions” ignoră pur și simplu obligațiile sale. Autoritățile locale au expediat pe adresa lor o avertizare oficială privind revizuirea înțelegerii contractuale în cazul în care compania nu va începe să își îndeplinească obligațiile pe deplin.

Primarul de Bălți, Renato Usatîi, a subliniat faptul că bălțenii nu au plîngeri la adresa angajaților ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală din Bălți” și ai ÎM „Amenajarea teritoriului și spații verzi” care strîng gunoiul în locurile publice. În schimb, lasă mult de dorit calitatea lucrărilor efectuate de compania privată responsabilă de evacuarea deșeurilor. Anume la adresa ei parvin multe plîngeri din partea cetățenilor. De la începutul anului, concesionarul a evacuat de două ori gunoiul din containerele amplasate pe străzile orașului. Ultimul caz a avut loc în luna iunie.

Operațiunea a fost inițiată fără explicații și avertismente pe o vreme cu 35 de grade de căldură. Oamenilor de afaceri nu le-a fost jenă că acțiunile lor ar putea înrăutăți situația epidemiologică. Au fost evacuate 6 containere de pe străzile Calea Ieșilor, Pușkin și Bulevardul Victoriei.

Văzînd că lipsesc containerele, locuitorii caselor din apropiere, obișnuiți să arunce gunoiul într-un anumit loc, îl lasă direct pe pămînt. Cu toate acestea, angajații întreprinderii municipale „Amenajarea teritoriului și spații verzi” reușesc să strîngă deșeurile. Situația a fost comentată la Primăria municipiului.

După cum s-a demonstrat, administrația locală a expediat companiei-concesionar „Salubrity Solutions” o declarație scrisă prin care, timp de trei zile, să returneze și să amplaseze toate containerele la loc. În caz contrar, a promis că va impune sancțiuni pînă la inițierea procedurii de reziliere a contractului.

„Începem procedura de reziliere a contractului. Concesionarii „de gunoi” aduc orașului doar probleme, îmbogățindu-se pe seama bălțenilor. Serviciul ar trebui oferit întreprinderilor municipale. Așa și va fi”, a spus Usatîi.

LA ELABORAREA PLANULUI GENERAL VOR FI IMPLICAȚI SPECIALIȘTI ÎN URBANISTICĂ

„În cadrul Forumului urbanistic internațional, autoritățile Moscovei au raportat despre realizarea unor anumite proiecte. Au fost discutate plusurile și neajunsurile. În majoritatea cazurilor proiectele sînt actuale și pentru Bălți. Scopul pentru timpul apropiat după întoarcerea din deplasare este să analizăm minuțios Planul urbanistic existent la Bălți, cu atragerea specialiștilor, și adoptarea acestuia în redacție nouă”, menționează viceprimarul Igor Șeremet care, împreună cu Usatîi, a studiat la Moscova cele mai bune practici în domeniul urbanismului.

Potrivit lui, în document trebuie să fie stabilite principiile de bază ale construcțiilor în oraș pentru anii apropiați, cu luarea în calcul a realităților și cerințelor economice și sociale, care se schimbă continuu. Este o muncă destul de complicată, care ne va lua nu un singur an. Acest tip de planuri detaliate se dezvoltă timp de 5-10 ani. Orizontul de planificare este mic, deoarece conceptul și cerințele se schimbă rapid.

„În acest document accentul trebuie pus pe dezvoltarea orașului. Stilul poate fi unic pentru localitate, în general, sau diferit pentru fiecare sector. Acest document poate suferi modificări și în funcție de componenta materială, dar, în orice caz, el trebuie să aibă la bază un concept unic”, a declarat Șeremet.

Bălțiul are un Plan general vechi. În prezent el este analizat. Sînt scoase în evidență neajunsurile și părțile pozitive. În următorul an, cînd va apărea posibilitatea, bugetul va fi completat cu un paragraf privind elaborarea Planului urbanistic cu atragerea specialiștilor în urbanism.

„Pentru ziua de astăzi, lucrările care sînt desfășurate cu infrastructura orășenească au un caracter de restaurare. Cînd urmările devastării vor fi eliminate, vom trece la dezvoltare”, spune viceprimarul.

Problema Planului general vechi mai constă în faptul că, în ultimii ani, el a fost încălcat, schimbîndu-se din constituția dezvoltării urbane într-o simplă formalitate, care poate fi ușor eludată, avînd în vedere relațiile din birourile „înalte”. Chiar prima ședință a Consiliului urbanistic, cu participarea lui Renato Usatîi, a pus punct acestui sistem dubios. „A construi pe unde cade și cum cade, mai mult nu se va putea”, a spus primarul.

De la cuvinte la fapte: în cadrul ședinței din 17 decembrie au fost analizate 12 proiecte, dintre care doar trei au fost aprobate. Șase proiecte au fost amînate pentru finalizare și trei – respinse. Ziarul din Bălți „SP” scoate în evidență contrastul, într-un articol despre ședință: „anterior, majoritatea schițelor prezentate erau aprobate”.

Consiliul Municipal condus de Usatîi „a tăiat” proiectele privind construcția multietajată din zona de centru și a blocat o nouă încercare de a ridica o construcție la stația din centru.

„Și așa au transformat stația din centru în gunoiște, iar astăzi adăugăm un șantier”, a spus Usatîi. Primarul nu a acceptat argumentele și reclamațiile firmei de construcții precum că ea deja a cheltuit o sumă semnificativă pentru transportarea rețelelor de comunicații.

„Voi ați cumpărat teren de pămînt în ultimul moment, iar noi sîntem astăzi vinovați că nu sîntem de acord cu ceea ce v-ați gîndit. Deja de cîteva luni vorbim că stopăm toate lucrările de construcție în zona centrală a orașului. Din respect pentru faptul că știți cum să creați lucruri frumoase, noi astăzi v-am ascultat. Dar această variantă „moldovenească” nu va fi, garantez un milion de procente. În cazul în care vom ajunge să construim aici, atunci, cu siguranță, nu vor fi trei etaje. Acolo poate fi ridicată doar o clădire, care să repete arhitectura Pazei de Stat”.

O altă ședință a Consiliului urbanistic a avut loc pe data de 11 mai. S-a menținut tendința de a refuza, iar firmele de construcții timp de jumătate de an au înțeles că problemele nici nu mai pot fi rezolvate ca în trecut și nici nu mai este necesar. Procentul proiectelor aprobate a crescut ușor. Acum, din 13 construcții propuse au fost aprobate aproximativ jumătate.

La aceeași ședință, primarul a anunțat că Consiliul Municipal nu va mai lua în considerare proiecte, atît timp cît Comisia nu va merge la locul de construcție și nu va prezenta recomandările sale Consiliului. Același lucru este valabil și pentru primirea în exploatare a obiectelor.

Noua conducere a făcut o regulă: construcția este acceptată numai după deplasarea la fața locului și verificarea proiectului inițial care a fost aprobat în cadrul ședinței Consiliului urbanistic.

„Din păcate, unii s-au obișnuit să ia decizii cu privire la unul sau alt obiect, sînt analizate imagini foarte frumoase, iar apoi se dovedește că „din greșeală” au fost adăugați 200 de metri pătrați, tot „din greșeală” am ajuns pe teritoriul altcuiva”, a declarat Renato Usatîi. De asemenea, primarul insistă pe îmbunătățirea componentei estetice, precum și pe formarea unui stil urban unic.

„Toți știu în ce stare se află astăzi orașul. Vorbesc despre construcții. Toți știu cine și cum a construit și dorește să construiască astăzi. Susțin ideea că în oraș să apară noi clădiri, doar că fațadele lor arătau ca fațadele clădirilor, și nu ca tarabele din piața Черкизовский, din Moscova. Și ca în timpul construcției să nu se uite de amenajarea teritoriului adiacent…

Ne este indiferent de la ce producător va comanda țiglă agentul economic. Nouă ne trebuie să fim siguri că toate trotuarele din oraș vor fi, de exemplu, gri cu ornamente roșii – ca linii de divizare (marcaj). Astăzi, în oraș o țiglă este albastră, cealaltă – violetă, a treia – verde. Nici măcar nu este un curcubeu. Există probleme și cu amenajarea teritoriului existent. Haideți cel puțin construcțiile noi să aibă o formă unică. De exemplu, dimensiunea – 20 pe 10 cm, culoarea – gri, grosimea – 5 cm… și toți agenții economici vor ști acest lucru – nu contează dacă ei construiesc un centru comercial sau o spălătorie auto. Orașul va începe să capete un aspect normal”.

Cel mai important aspect: primele ședințe ale Consiliului urbanistic sînt transmise în direct la televiziunea din Bălți (la fel ca ședința Consiliului Municipal), cu participarea reprezentanților societății orășenești. Nu acea societate înregistrată oficial la Primărie, ci pur și simplu – oameni invitați din stradă.

La 11 mai, locuitorii din casele adiacente parcului „Andrieș” au venit la ședința Consiliului, nemulțumiți de amplasarea restaurantelor în parcuri.

Răspunsul lui RENATO USATÎI:

„Puteți să nu vă îndoiți de faptul că într-o zi totul va fi aruncat la mama dracului. Dar, din punct de vedere juridic, eu nu pot influența ceea ce s-a făcut pînă la venirea mea. Da, am spus în campania electorală că construcțiile în parcul „Andrieș” trebuie să fie demolate. Dar Igor Șeremet a studiat această problemă o lună-două-trei și spune că noi, ca Primărie, astăzi nu le putem demola. În cazul în care, să zicem, nu ne ajung alte cîteva cauze penale care au fost deja deschise pe numele meu, atunci haideți să încercăm. Sînt prins în aceeași capcană la fel ca voi”.

Igor Șeremet a adăugat că Codul contravențional prevede sancțiuni pentru construcția ilegală sub formă de amendă, și nu demolare. Primăria a scris un demers către Guvern și Parlament cu cererea de a revizui această normă legislativă.

IGOR ȘEREMET:

„Bălți este singurul oraș din țară în care construcțiile ilegale au ajuns să determine aspectul arhitectural. Problema este că instanțele din Chișinău aplică firmelor de construcții nu numai o amendă, ci și un ordin de demolare, dar în Bălți aceasta nu se întîmplă, nu știu din ce motiv”.

La masa rotundă din cadrul ședinței speciale a Consiliului Municipal au fost discutate și planurile de reconstrucție a pieței centrale, pe baza articolelor din ziarul „SP”.

Renato Usatîi:

„Asemenea discuții sînt nu doar o practică utilă de obținere a unor cunoștințe avansate, ci și o oportunitate de a face cunoștință cu experți, de a stabili contacte, de a propune profesioniștilor cu experiență să evalueze situația din Bălți, de a primi sfaturi importante de la ei.

Bălțiul nu este primul oraș care se confruntă cu probleme de transport și infrastructură. Cum să organizezi corect traficul rutier în oraș? Cum să păstrezi echilibrul între spațiul pentru automobile și zonele pentru pietoni? Cum să organizezi corect un sistem transparent și efectiv de administrare a proceselor electorale, care sînt controlate de autoritatea locală? Cum să amenajezi spațiile publice în colaborare cu comunitatea locală?

Există o mulțime de întrebări. Din păcate, în Moldova nimeni nici măcar nu se gîndește la ele. Dar practica soluționării problemelor orășenești există și e mai bine să o afli, decît în calitate de experiment să te apuci cu mîinile goale de firele electrice descoperite”.

BĂLȚENII DISCUTĂ DESPRE OPȚIUNEA DE A RECONSTRUI CENTRUL ORAȘULUI

Prima dezbatere publică în legătură cu reconstrucția părții centrale a Bălțiului s-a desfășurat în Primăria municipiului, în prezența primarului, reprezentanților Consiliului urbanistic și a locuitorilor din Bălți. Biroul specializat în planificare, care anterior a cîștigat concursul pentru pregătirea proiectului de reconstrucție, a prezentat primele sale idei referitoare la aspectul exterior al centrului Bălțiului.

Unele idei au fost pe placul celor adunați. Acestea sînt, în primul rînd, planurile pentru îmbunătățirea spațiilor publice în parcuri. Alte idei nu au fost susținute nici de bălțeni, nici de reprezentanții Consiliului Municipal, nici de primar. În special, cei prezenți la ședință au criticat planurile de amenajare a locurilor de parcare pentru transportul auto în piața centrală.

Au fost dur criticate propunerile referitoare la amenajarea locurilor de parcare de către reprezentantul Consiliului urbanistic, fostul arhitect-șef al Bălțiului, Boris Grițunic. Cu decenii în urmă, el cu echipa cu aceleași viziuni au reușit să deschidă în Bălți cea mai mare în zona pietonală din țară și nimeni, conform spuselor lui, nu va permite să facă din ea zonă de parcare. În același timp, adresîndu-se către comercianți, Grițunic a spus că în acea zonă nu trebuie să existe nici gherete.

Renato Usatîi, rezumînd rezultatele primei runde de consultări, a subliniat faptul că acestea trebuie continuate pentru a analiza alte variante de amenajare a pieței centrale. Este important, potrivit primarului, să participe la discuții nu numai persoanele care au afaceri în zonă, dar și alți bălțeni.

La finalul discuțiilor, reprezentanții Consiliului urbanistic au propus autorului să nu analizeze zona doar ca un singur obiect, ci să analizeze în ansamblu întreg centrul orașului. Probabil că atunci vor înceta să mai apară asemenea idei în mod clar inacceptabile precum transmiterea zonei pietonale pentru locuri de parcare.

Menționăm că tendințele globale în domeniul urbanismului, aproximativ din anii ‘70, au fost orientate spre dezvoltarea traficului pietonal în zonele centrale ale orașului. Apropo, aproximativ atunci la Bălți a apărut piața centrală, în forma sa actuală. În același timp, specialiștii în urbanism propun și dezvoltarea transportului public. Printre ei există chiar și o zicală: este bun nu acel oraș în care chiar și cei mai sărmani au mașină, ci acel în care chiar și milionarii preferă troleibuzul, tramvaiul sau autobuzul.

ARHITECȚII CAUTĂ CHIPUL LUI MIHAI VOLONTIR

La Bălți va fi instalat un monument al artistului poporului Moldovei, cetățeanului de onoare al municipiului, Mihai Volontir, plecat din viață acum aproape un an. Locul aproximativ al instalării monumentului – Aleea Clasicilor sau imediata apropiere a acesteia.

Cererea de a participa la concursul privind crearea monumentului au depus cinci arhitecți din Moldova. La ședința Consiliului orășenesc de construcții, aceștia și-au prezentat proiectele. Niciunul dintre acestea însă nu a fost aprobat.

Soția lui Mihai Volontir consideră că arhitecții în proiectele prezentate au încercat să transmită doar chipul artistului, nu și sufletul.

Primarul de Bălți, Renato Usatîi, a criticat unele lucrări ale sculptorilor. Astfel, i-a îndemnat să caute idei noi.

Mihai Volontir a decedat în noaptea de 15 septembrie 2015 la spitalul republican din capitală, la vîrsta de 82 de ani.

ÎNCEPE MODERNIZAREA PIEȚELOR. AM EXCLUS FURTURILE. VENITURILE PIEȚELOR DIN BĂLȚI AU CRESCUT DE 7,2 ORI

Piețe… vechea problemă a Bălțiului. Sursa scandalurilor, intrigilor și a profiturilor ilicite. Pentru a înțelege ce sume s-au învîrtit acolo, este suficient să știm că unul dintre conducătorii anteriori ai economiei de piață municipale a fost împușcat în propria mașină, iar jurnalistul care a scris despre modul în care sînt „scoase” taxele de piață a fost ucis în propria sa scară. Ei, și cîteva cifre comparative ilustrează modul în care este rezolvată astăzi problema pieței. Pentru cinci luni ale anului curent soldul profitului întreprinderii municipale „Asociația Piețelor” a atins 1.8 milioane de lei, datorită reformelor implementate în cadrul întreprinderii. Pînă la reformă, pentru aceeași perioadă a anului 2015 a fost fixat venitul de 250 de mii de lei, cît un magazin de produse nu prea mare din curtea unui bloc.

Veniturile vor fi utilizate pentru îmbunătățirea condițiilor pentru comercianți și pentru reconstrucția piețelor din oraș.

„Nimic în această direcție nu a fost făcut timp de aproximativ 15 de ani. Nu au fost amenajate corespunzător locurile de comercializare și teritoriile. De aceea astăzi orice lucru de care te apuci trebuie făcut. În toate piețele”, spune Iurie Vlas, directorul ÎM „Asociația Piețelor”.

Cea mai dificilă situație este pe piața de legume, unde intrarea și ieșirea se face pe același drum. Probleme sînt în sectorul 8. Această piață nici nu poate fi numită „piață”. „Sau comerțul pe strada Pușkin: mese vechi, acoperișuri improvizate din polietilenă. Mie, de exemplu, îmi este rușine de starea în care se află piețele”, recunoaște Vlas.

El continuă să enumere problemele adunate: „Dar sectorul unde se vinde carne? Aceste mese, cum au fost instalate în 1967, așa și stau. De la înființarea Pieței Centrale nu a fost schimbat sistemul de canalizare. Acolo mereu se sparg țevile, iar mașina pentru lichidarea avariilor vine la noi de cîteva ori pe săptămînă”.

Directorul spune că el, desigur, ar dori să facă totul și imediat, dar nu e posibil: „Trebuie făcut treptat. Este bine că pentru asta Întreprinderea „Asociația Piețelor” a găsit bani în legătură cu creșterea rentabilității sale”. Cum a fost obținută creșterea semnificativă a soldului profitului ÎM „Asociația Piețelor”? Grație optimizării cheltuielilor și excluderii totale a factorului uman în procesul de colectare a veniturilor.

„Am optimizat cheltuielile. Inițial, în cadrul întreprinderii activau 198 de persoane. Este un număr prea mare. Vă oferim condiții, dar nu ne ocupăm de producere. Dăm în arendă spațiu pentru comercializare, dar eu nu înțeleg de ce pentru asta a trebuit să ținem atît de mulți oameni. La 2 iunie, a fost emis ultimul ordin pentru reducere. Începînd cu 25 ianuarie, am eliberat din funcție 88 de angajați din întreprinderile municipale, 42 de paznici, 16 controlori, 2 șefi adjuncți, și așa mai departe”, spune Iurie Vlas.

Directorul recunoaște că „este dureros pentru oameni, dar era o măsură necesară”. ”Pot să vă dau un exemplu: controlorii au mers pe rînd în concediu de odihnă, creîndu-și astfel locuri de muncă pentru ei. Acest lucru este normal? Sau reducerea numărului de angajați din brigada de construcție? Cum lucrau ei? La piață totul este distrus, dar ei primeau salariu. De fapt, 42 de paznici nu asigurau paza. Nu era ordine. I-am eliberat din funcție și am organizat concurs public. Au participat trei companii licențiate care oferă servicii de securitate. A cîștigat compania care a prezentat cele mai avantajoase condiții pentru noi. Mai mult decît atît, am ajuns la înțelegerea că înșiși paznicii noștri să fie angajați acolo, deși nu toți au dorit. Anterior, bugetul anual pentru întreținerea agenților de pază constituia 1,4 milioane de lei, ceea ce include salarii, ajutor material, concedii pe motiv de boală, echipament special. Compania care astăzi protejează piețele ia lunar 127 de mii de lei, ceea ce înseamnă că anual e aceeași sumă, dar… cîștigăm 400 de mii de lei prin intermediul rambursării TVA-ului. De asemenea, în multe alte direcții, cum ar fi femeile de serviciu: numărul lor tot a fost redus, dar ele au fost angajate în cadrul companiei care, cîștigînd concursul public, oferă în prezent servicii Pieței”.

Piața are propria sa istorie cu bine-cunoscuta companie-concesionar responsabilă de colectarea gunoiului. „Cînd am văzut – își amintește Iurie Vlas – că plătim pentru evacuarea gunoiului 89 000 de lei pe lună, am fost uimit. Am reziliat contractul, explicînd că concesionarul a fost în cazul nostru un intermediar. Am încheiat un contract direct cu compania care evacua gunoiul în locul lui. Timp de șase luni, cît a trecut de atunci, economiile s-au ridicat la 200 de mii de lei. Prin urmare, într-un an vom avea economii de 400 de mii de lei doar pentru evacuarea gunoiului”.

În același timp, lucrul era făcut în asemenea mod ca veniturile să nu fie furate, dar primite doar de întreprindere: „Încercăm să excludem complet factorul uman. Înșiși controlorii, numărul cărora l-am redus cu aproximativ o treime, nu mai colectează bani de la comercianți”.

„A fost foarte greu. Oamenii erau obișnuiți cu sistemul defectuos care a existat. S-au plîns, nu mai unde nu au scris! Înțeleg că lor le-a fost dificil să se obișnuiască cu noile condiții. Dar acum, de exemplu, cred că această perioadă a fost depășită”, spune Iurie Vlas.

Creșterea veniturilor a permis Consiliului Municipal să introducă reduceri la taxele de piață pentru comercianți. Așa că, chiar și cu aceste reduceri din prezent, venitul lunar al întreprinderii a crescut din taxa de piață (a nu se confunda cu soldul profitului), cu 700 de mii de lei mai mult decît înainte de reforme. Și totul de ce? Vînzătorii din piețe achită acum doar la ghișeu sau prin intermerdiul băncii, și nu prin intermediul controlorilor. Am deschis conturi. Au amplasat terminale de plată în toate piețele, pentru ca vînzătorilor din piețe să le fie convenabil să plătească taxa de piață.

Cum este planificată cheltuirea acestor venituri?

Iurie Vlas:

„Cu conducerea Primăriei, am identificat o strategie pentru dezvoltarea piețelor. În această vară vor fi modernizate piețele din sectorul 8 și de pe strada Pușkin. Modernizarea presupune amenajarea integrală a noilor locuri de vînzare. Scoatem tot ce este acolo, îngrădim zona și construim din nou. Deja este pregătită documentația estimărilor de proiectare.

În viitorul apropiat vom obține autorizație și vor fi organizate licitații publice pentru selectarea contractorilor pentru a participa la aceste lucrări de construcție. Dorim să amenajăm 118 locuri de vînzare pe strada Pușkin. Subliniez că acestea vor corespunde pe deplin normelor antiincendiare. Aceasta este cea mai dureroasă problemă în piață. Aceeași situație este în sectorul 8. Tot ceea ce se află acolo în prezent va fi demontat. Vom amenaja noi locuri de vînzare pentru comercializarea produselor agricole, iar un sector mic va rămîne pentru „produse la mîna a doua”. În planurile pe termen scurt sînt incluse, de asemenea, înlocuirea echipamentelor de refrigerare din Piața centrală și amenajarea unei toalete publice adecvate. Vom amenaja și o cameră specială pentru depozitarea cărnii. Conform normelor, aceasta ar trebui să fie și ea există, doar că nu este dotată cu echipamentul necesar. O problemă dureroasă o constituie consumul de energie electrică. Sume de bani mult prea mari. De asemenea, este nevoie de modernizare”. Vestea bună pentru ziua de astăzi constă în faptul că ÎM „Asociația Piețelor” deja a strîns suma care va permite începerea lucrărilor de reparație.

COMERCIANȚII ACHITĂ ACUM DOAR LA GHIȘEU SAU LA BANCĂ, NU PRIN INTERMEDIUL CONTROLORILOR.

Renato Usatîi:

„Cifrele sînt lucruri încăpățînate. Vreau să povestesc despre modul în care în oraș apar venituri suplimentare, atunci cînd sînt optimizate unele procese și se exclude furtul. Comparăm indicatorii activității pieței în timpul vechii și noii puteri de la Bălți. Din septembrie pînă în decembrie 2014 veniturile Întreprinderii municipale „Uniunea Piețelor” au ajuns la 7.815.804 lei din taxe și plăți din partea comercianților. În perioada septembrie-decembrie 2015, atunci cînd în piețe era deja noua conducere, aceste sume au ajuns la un total de 9.675.849 lei, ceea ce este cu 1.860.045 lei mai mult decît în 2014. Împărțim la 4. Calculat pentru fiecare lună, este în medie cu 465 de mii de lei venituri lunare suplimentare.

Am reușit să ajungem la aceasta grație optimizării cheltuielilor și excluderii totale a factorului uman în procesul de colectare a veniturilor. Taxele de la piețe nu mai sînt colectate de așa-numiții controlori. Comercianții achită la ghișeu sau fac transfer direct pe contul bancar prin terminalele de plată instalate în toate piețele. În 2016, văzînd creșterea veniturilor, am decis să reducem taxele cu 20% pentru comercianți. Care sînt rezultatele primelor cinci luni ale acestui an? Așadar, din ianuarie și pînă în mai 2015 (ultima jumătate de an a vechii conduceri) piețele au acumulat venituri de 9.638.194 lei. Iar, în 2016, pentru aceleași cinci luni – 13.511.189 de lei. Creșterea constituie 3.872.995 lei. Împărțim la 5. Avem în medie 774.599 lei venituri suplimentare lunar”.

USATÎI: ÎNCEPEM REPARAȚIA PIEȚEI DIN STRADA CARACIOBANU ȘI DRUMUL DE ACCES CĂTRE ACEASTA

„În legătură cu faptul că am reușit să alungăm „coțcarii” care se ocupau de furturi și am mărit de 7 ori veniturile întreprinderii municipale „Asociația Piețelor”, începe reparația capitală la piața din strada Caraciobanu (fosta stradă Baiducov)”. Despre aceasta a scris pe pagina sa de Facebook primarul de Bălți, Renato Usatîi.

Luni nu este zi de piață: am ieșit la fața locului pentru a vedea șantierul lucrărilor ce urmează. Un teritoriu imens pe care are loc comerțul cu automobile este presărat cu pietriș. Aici va fi pavaj sau asfalt. La fel, în piață, inclusiv printre rînduri unde încă mai este pietriș. Pavele sau asfalt? Urmează să decidem. Există cîteva nuanțe tehnice, ce țin de căile de comunicații și surparea de teren. Probabil, totuși pavele. Vom decide în curînd.

Lucrările vor avea loc rapid și calitativ. Contractantul va fi ales pe bază de concurs. Pînă la finele verii planificăm să terminăm tot. Lucrările vor avea loc atît în zilele în care piața este închisă, cît și în zilele „de piață” după ora 14:00. Vom asfalta și drumul. Acum acesta arată de parcă nu ar duce spre piața orașului, dar pe terenul pe care se organizează piața în cel mai îndepărtat cătun. Pînă a asfalta, vom înlocui țevile de apeduct. La fel, planificăm amenajarea trotuarelor. Dar deja toate acestea nu din banii ÎM „Asociația Piețelor”.

Drumul va fi inclus în planul de lucrări stabilite pentru anul curent. Apropo, lucrări de reparație a drumurilor în următoarele luni vor fi multe. Anterior nu puteam începe din cauza lipsei bugetului de stat pentru 2016. Guvernul și Parlamentul l-au amînat pînă la mijlocul anului, iar Agenția Achiziții Publice suspendase din această cauză desfășurarea tenderelor. Dar vom încerca să le reușim pe toate. Pentru că lucrăm mai bine, mai rapid și mai efectiv decît miniștrii și deputații. Deși, nu sînt sigur că ei, în genere, lucrează….

PS: Despre reconstrucția piețelor din sectorul 8 și strada Pușkin deja am anunțat. Acolo lucrările se desfășoară conform planului.

IGOR ȘEREMET: REFORMA ÎN PRIMĂRIE ȘI ÎN INFRASTRUCTURA ORAȘULUI

După un an de activitate în calitate de viceprimar, aflîndu-mă în acest mediu, văzînd nuanțele și detaliile, am identificat două direcții: reforma în Primărie și în infrastructura orașului. Aici am început și vom continua să depunem cele mai mari eforturi. Fără schimbări în aceste domenii nu poate fi dezvoltat orașul. Vă explic de ce. Prea mult timp, resursele orașului au fost folosite doar pentru îmbogățirea unui anumit cerc de oameni. Sistemul a fost creat pentru asta. Se lua mult, dar se investea puțin. Funcționarii cu mentalitate învechită, care nu înțeleg sarcina lor, sînt de prisos orașului Bălți. Cum luptăm împotriva sistemului format pe parcursul anilor, aflați în cîteva puncte mai jos.

Domeniul arhitecturii

Au dispărut schemele dubioase de semnare a certificatelor de urbanism și certificatelor pentru construcții. De asemenea, schema de bază care a existat timp de mai mulți ani în Primărie. Aș numi-o așa: „m-am apropiat de oamenii potriviți – am semnat documentul necesar”. Emiterea documentației are loc în prezent în mod complex, din punct de vedere legal. Prin urmare, persoana trebuie să ofere toate informațiile necesare. Ulterior, acestea sînt analizate de specialiști, se stabilește ce fel de lucrări de construcție vor avea loc, statutul obiectului, corespunderea cu planul urbanistic. Toate construcțiile relevante pentru centrul orașului sînt analizate de Consiliul urbanistic. În birouri nu mai sînt luate niciun fel de decizii.

Relațiile funciare

Pentru prima dată în mulți ani, la Bălți a fost făcut un inventar al tuturor terenurilor. Au fost depistate numeroase cazuri cînd terenurile de pămînt eliberate de Primărie nu erau prelucrate decenii la rînd. Aceeași situație este în cazul terenurilor luate în arendă. Ele nu sînt folosite în niciun mod. Este vorba de hectare întregi de pămînt. La moment, administrația locală realizează o analiză integrală a tuturor contractelor de arendă a terenurilor de pămînt. Se clarifică de ce nimic nu a fost construit, deși aceasta era stipulat în contract, sau se construiește parțial. Este reziliat contractul cu chiriașul în cazul în care devine clar că sînt motive convingătoare pentru ca terenul să se afle doar în arendă și să nu fie utilizat (ținînd cont de lipsa de terenuri în Bălți). Scopul nostru este să facem astfel încît fiecare bucată de teren să fie folosită eficient. Din aceste considerente, și orașul se dezvoltă.

Businessul jocurilor de noroc

În prezent, Primăria împreună cu poliția documentează activitatea ilegală de întreprinzător, legată de jocurile de noroc. Mulți continuă să funcționeze, în ciuda faptului că nu le-a fost reînnoită autorizația, dar în alt mod. Businessul jocurilor de noroc este camuflat de comercializarea apei carbogazoase și a țigărilor în aceeași încăpere de 5-6 metri. Adică, activitatea principală a lor este comerțul, dar de facto funcționează ilegal săli cu jocuri de noroc.

Avînd în vedere că Primăria nu este un organ de supraveghere, s-a alăturat în acest context Inspectoratul de Poliție care înregistrează activitatea ilegală. În continuare, aceste documente sînt transmise Agenției pentru Protecția Consumatorului și Inspectoratului Fiscal, a căror competență este de a lua măsuri suplimentare.

Reducerea formalismului birocratic

Funcționarii au încetat să se mai ocupe de formalități. Noua administrație i-a făcut însă să iasă din birouri. Multe decenii, duceau „lucrul cu oamenii”, niciodată mergînd la fața locului de unde parveneau cereri. Principiul de funcționare este după cum urmează: mai puține hîrtii – mai multe acțiuni reale. Prima dată în ultimii ani, angajații Direcției locativ-comunale au început să meargă la fața locului și să analizeze plîngerile parvenite de la oameni. În cazul în care problema ține de atribuțiile lor, ei o rezolvă.

Modificări în întreprinderile municipale

După desfășurarea auditului la trei întreprinderi (ÎM Locativ-comunală, Reparații și construcție a drumurilor și Amenajare și Înverzire) și transmiterea dosarelor către organele competente a început procesul de reformare a activității acestora. În primul rînd, aceasta vizează potențialul uman. Dacă omul anterior a fost implicat în scheme frauduloase, este înlocuit. Schimbăm oamenii – reînnoim infrastructura întreprinderii. De la întreprinderi pleacă cei care au activat doar în interesele lor personale. Scopul nostru este să completăm aceste unități cu specialiști competenți, care le vor dezvolta. De asemenea, se schimbă principiul activității în serviciile clienți. De exemplu, la ÎM Direcția locativ-comunală a fost răspîndită practica cînd doar în acte se menționa că lucrările, acoperite de tarif, sînt executate, iar de facto totul a fost exact invers. Muncitorii Direcției au demonstrat actul lucrărilor executate, iar locatarii spuneau că nimic nu a fost făcut. A fost înlocuit principiul distribuirii resurselor la ÎM „Direcția locativ-comunală”. A fost stabilită o abordare punctuală. Sînt numiți responsabili pentru adrese. Sînt cunoscute toate nuanțele infrastructurii casnice, precum și procentul plății conform tarifului. Imediat după transferul resurselor de la locatari, se planifică lucrările pentru următoarea lună pe o adresă concretă. Principiile de reformare a muncii se atestă la toate întreprinderile municipale. Este dusă evidența plîngerilor și dorințelor consumatorilor. Specialiștii împart plîngerile în două categorii: extreme și actuale. În primul rînd au loc lucrările incluse în primul grup. Anterior însă, oamenii achitau tariful la Direcția locativ-comunală în speranța că lucrările vor fi efectuate pe adresa lor, iar conducerea întreprinderii îndrepta resursele în primul rînd spre necesitățile întreprinderii, nu ale oamenilor.

Noua conducere a reușit să micșoreze ratele procentuale la creditele care au fost luate în anii precedenți. Toți activau nu în interesul orașului. În loc să se dezvolte, întreprinderile municipale lichidau datoriile. A fost micșorată rata procentuală a creditului pentru Depoul de troleibuze. Procentele au fost micșorate și la creditul luat de Direcția locativ-comunală în cadrul proiectului de eficiență energetică. Toate aceste credite au fost luate în condiții dubioase și au adus daune economiei municipiului.

La etapa actuală se apropie de sfîrșit auditul la alte trei întreprinderi municipale. Cel mai complicat audit are loc la „Apă-Canal”. Această întreprindere prezintă o schemă tipică, clasică de delapidare a resurselor financiare din contul consumatorilor. Deja acum verificările au depistat sume enorme care se spălau prin firme-fantome. În toate schemele sînt implicați angajați-cheie ai „Apă-Canal”, care au activat mulți ani în domeniu. Aici este și administrația, și contabilitatea. Dar și funcționarii mai mici aveau din ce se hrăni la această întreprindere. Aici schemele erau mai simple și mai banale. De exemplu, era furat combustibilul. Sînt convins că în urma acestui audit vor fi intentate dosare penale.

La spital, auditul este la etapa finală. S-a stabilit că prin fondul medical au fost scoase 70 de milioane de lei. Organele de drept sînt obligate să reacționeze la toate faptele identificate. Este vorba despre banii cetățenilor noștri, locuitori ai nordului Moldovei, mamelor și taților noștri, bunicilor. Din aceste resurse putea fi reînnoit, cel puțin, echipamentul și desfășurată reparația la Spitalul clinic municipal.

STRATEGIA PENTRU BĂLȚI: PENTRU PRIMA DATĂ ÎN ISTORIA MOLDOVEI, LA NIVEL LOCAL VA APĂREA UN PLAN ATÎT DE DETALIAT ȘI MINUȚIOS

Orașul Bălți are nevoie de o strategie de dezvoltare reală, și nu doar pe „hîrtie”. Aceasta a fost realizată și prezentată de viceprimarul Leonid Babii. Documentul a fost aprobat, la 7 decembrie 2012, de Consiliul Municipal. Strategia include analiza situației curente, scopurile și planurile de dezvoltare, măsurile anticriză, modelele estimărilor și gestionării riscurilor.

La prima etapă a implementării Strategiei a fost efectuată analiza situației social-economice din municipiul Bălți pentru perioada 2012-2014 și a situației curente, pentru anul 2015. Direcțiile analizate în special sînt: situația demografică, sferele economiei, a serviciilor sociale, gospodăriei locativ-comunale, proprietatea municipală și finanțele publice.

Cu ajutorul analizei SWOT a fost realizată generalizarea sferelor analizate, au fost stabilite laturile puternice, cele vulnerabile și potențialele capacități, totodată, au fost evidențiate riscurile în fiecare sferă aparte. Cea de-a doua etapă a Strategiei, care începe de la capitolul II, include strategia propriu-zisă de dezvoltare durabilă a municipiului Bălți. La această etapă sînt determinate viziunile, misiunea și scopurile dezvoltării orașului pentru perioada 2016-2019, precum și prezentate scopurile strategice care urmează a fi realizate.

DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA SECTORULUI ECONOMIC

Strategia de dezvoltare a sectorului economic pe anii 2016-2019 ani și Planul de acțiuni privind implementarea strategiei oferă cadrul de politici pe termen scurt și mediu privind dezvoltarea întreprinderilor locale.

În Bălți infrastructura este relativ dezvoltată. Orașul reprezintă pivotul economic al întregii regiuni de nord. Totuși, acest calificativ nu asigură și o dezvoltare durabilă în continuare. Infrastructura existentă ar putea contribui la atragerea investițiilor, însă, în mare parte, nu este valorificată.

Prezența unui număr important de întreprinderi industriale servește ca o premisă bună pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din Bălți, precm și din întreaga regiune prin integrarea în lanțurile de furnizori a întreprinderilor mari. Realizarea acestei politici va fi posibilă prin implicarea activă a partenerilor externi de dezvoltare, precum și a organizațiilor de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii.

Prin creșterea competitivității întreprinderilor locale se urmărește creșterea investițiilor în active pe termen lung și crearea unui mediu de afaceri durabil. În același timp, nevalorificarea la timp a investițiilor în mediul de afaceri local se poate reflecta negativ asupra situației economice din municipiu prin scăderea volumului producției fabricate, volumului mărfurilor transportate, creșterii numărului șomerilor și încetinirea activității antreprenoriale din municipiu.

În același timp, se va miza pe dezvoltarea și implementarea inovației și de transfer tehnologic în mediul de afaceri local, pe dezvoltarea întreprinderilor IT, pe diversificarea activității antreprenoriale cu înaltă valoare adăugată, pe intensificarea relațiilor de cooperare și promovare, pe atragerea și menținerea specialiștilor de înaltă calificare și pe îmbunătățirea relațiilor dintre mediul de afaceri și autoritatea publică locală.

SPORIREA EFICIENȚEI ADMINISTRĂRII PROPRIETĂȚII MUNICIPALE

Scopul principal urmărit de autoritatea publică locală este sporirea eficienței activității întreprinderilor municipale, ca sursă principală de autofinanțare. Nesoluționarea problemelor existente acumulate în ultimii ani la întreprinderile municipale (mai exact,scăderea eficienței activității de bază) a dus la lipsa auto-finanțării și modernizării bazei tehnico-materiale. Ca rezultat, s-a creat un nivel înalt de uzură a activelor pe termen lung, ceea ce duce la scăderea eficienței și calității serviciilor prestate. Menținerea situației existente în întreprinderile municipale ar putea duce la scăderea valorii proprietății municipale, creșterea cheltuielilor bugetare și scăderea atractivității investiționale a municipiului.

SERVICIILE PUBLICE: ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII

În Strategia elaborată de Leonid Babii au fost identificate principalele probleme existente la capitolul calitate a serviciilor publice:

În ce stare Renato Usatîi a găsit Bălțiul:

– în fondul locativ municipal nu au fost efectuate reparații capitale de mai bine de 20 de ani. Unele elemente constructive și tehnici de inginerie interioară a blocurilor locative, construite cu 20-60 de ani în urmă, au ajuns la 100% uzură. Din cauza lipsei de fonduri pentru reparații capitale, anual cresc cheltuielile pentru efectuarea operațiunilor tehnologice, legate de reparațiile capitale, fapt ce provoacă majorarea costului de producție pentru reparații și întreținerea blocurilor locative. Astfel, mijloacele financiare acordate din bugetul local pentru întreținerea GLC-ului sînt folosite neefectiv și netransparent, iar devizile privind executarea lucrărilor sînt exagerate;

– gradul de uzură a suprafeței drumurilor este de 80%; 6 din 11 poduri sînt într-o stare nesatisfăcătoare, iar pentru renovarea obiectelor menționate sînt necesare 2,3 miliarde de lei, dintre care 289,1 mil. lei – în regim de urgență;

– absența marcajelor rutiere, inclusiv pe porțiunile de drum din preajma instituțiilor de învățămînt, ceea ce reduce siguranța traficului rutier;

– pierderile de energie termică la distanțe mari, precum și pierderile de căldură din cauza rețelelor izolate necorespunzător;

– lipsa concurenței sănătoase în domeniul termoenergetic;

– uzura medie a sistemului de apă și canalizare, în proporție de 55%-60%;

– vîrsta medie a arborilor pe teritoriul municipiului atinge 30 de ani, din acest motiv fondul forestier al orașului are nevoie de reînnoire în mod de urgență și în proporții importante;

– situația ecologică în municipiu se înrăutățește din an în an: malurile rîului Răut nu sînt amenajate și sînt puternic poluate;

– lipsa unui sistem efectiv de curățare a resturilor lichide și lipsa uzinei de prelucrare a deșeurilor solide înrăutățește și mai mult starea mediului nu numai în Bălți, ci în întreaga regiune de nord a Moldovei;

– începînd cu 2011, municipiul Bălți nu a mai beneficiat de investiții capitale din bugetul de stat, iar cel local cu greu face față cheltuielilor curente care sînt în continuă creștere. Astfel, mărimea investițiilor capitale în fondul locativ sînt reduse la minimum;

– alocarea prevăzută anual pentru reparația și întreținerea drumurilor nu acoperă nici cea mai mică parte din mijloacele financiare necesare pentru a readuce magistralele municipiului în stare de exploatare, la fel și drumurile dintre cartiere și din interiorul cartierelor.

Obiectivul strategic pînă în 2019: îmbunătățirea infrastructurii și îmbunătățirea calității serviciilor publice.

INFRASTRUCTURA: MODERNIZAREA

În ce stare Renato Usatîi a găsit Bălțiul:

– lipsa spațiului locativ pentru familiile tinere;

– lipsa programelor de asigurare cu fond locativ;

– nivelul redus de atractivitate arhitecturală și turistică a municipiului Bălți;

– extinderea activităților comerciale în zona centrală a orașului – zonă cu un potențial înalt de atractivitate atractiv ridicat pentru turiști și oaspeți ai orașului;

– zone de agrement aflate într-o stare nesatisfăcătoare;

– insuficiența zonelor de recreere;

– nevalorificarea potențialului canalului de canotaj;

– lipsa rețelelor de piste pentru ciclism;

– insuficiența terenurilor de joacă pentru copii;

– insuficiența infrastructurii în domeniul sportului, pentru dezvoltarea diferitor genuri de sport.

Obiectivul strategic pentru perioada 2016-2019: asigurarea locuitorilor orașului cu spațiu locativ și infrastructură corespunzătoare. Principalii subiecți care ar putea contribui la realizarea acestui obiectiv sînt: Primăria mun. Bălți, întreprinderile municipale, Guvernul Republicii Moldova, agenții economici și partenerii externi de dezvoltare.

MEDICINA: SERVICII DE DEZVOLTARE ȘI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

În ce stare Renato Usatîi a găsit Bălțiul:

– echipament medical uzat moral și fizic;

– necesitatea de reconstrucție și reparație capitală a instituțiilor medicale;

– lipsa condițiilor adecvate în saloane;

– lipsa managementului de calitate;

– calitatea joasă a serviciilor medicale;

– necesitatea implementării programelor speciale și dezvoltării serviciilor medicale.

Nesoluționarea problemelor existente în domeniul sănătății se răsfrînge negativ activitatea instituțiilor medicale și asupra calității serviciilor prestate.

Obiectivul strategic în domeniul sănătății din mun. Bălți, pentru anii 2016 – 2019, este îmbunătățirea calității și dezvoltarea serviciilor medicale.

EDUCAȚIE: ASIGURAREA CONDIȚIILOR OPTIME PENTRU UN PROCES EDUCAȚIONAL EFICIENT

În ce stare Renato Usatîi a găsit Bălțiul:

– baza tehnico-materială uzată moral și fizic;

– insuficiența programelor educaționale moderne în instituții de învățămînt;

– adaptarea insuficientă a instituțiilor de învățămînt la necesitățile persoanelor cu nevoi speciale;

– insuficiența cadrelor specializate: logopezi, defectologi, psihologi;

– dotarea insuficientă a sălilor și terenurilor de sport aferente cu echipament și accesorii;

– implicarea pasivă a tinerilor în activitățile complementare procesului educațional;

– fluctuația sporită și un deficit de personal auxiliar;

– competențe insuficiente ale managerilor în domeniul planificării;

– utilizarea irațională a spațiilor nefolosite în procesul educațional.

Obiectivul principal pentru următorii ani – dezvoltarea și modernizarea serviciilor educaționale.

ASISTENȚA SOCIALĂ: SPORIREA GRADULUI DE INTEGRARE SOCIALĂ

Principalul factor care determină creșterea necesităților de prestare a serviciilor sociale este situația social-economică din țară și din municipiu. Astăzi, cheltuielile bugetare și necesitățile sociale au un ritm de creștere mai mare decît veniturile bugetare și posibilitățile de finanțare. Resursele financiare sînt limitate, iar necesitățile sociale sînt în continuă creștere.

În ce stare Renato Usatîi a găsit Bălțiul:

– lipsa unei hărți sociale în municipiul Bălți;

– insuficiența programelor de instruire a asistenților sociali;

– lipsa sau insuficiența unor programe de susținere financiară a unor categorii de persoane;

– insuficiența susținerii sociale pentru unele categorii de familii;

– implicarea redusă a sectorului privat în acordarea serviciilor sociale;

– insuficiența activităților de voluntariat;

– studierea insuficientă a necesităților sociale existente la nivelul municipiului;

– lipsa unui mecanism de colaborare cu ONG-urile.

Pentru soluționarea problemelor existente din domeniul asistenței sociale, s-a propus sporirea gradului de integrare socială și îmbunătățirea condițiilor de prestare a serviciilor de asistență socială.

DOMENIUL CULTURAL: DEZVOLTARE ȘI PĂSTRARE

În condițiile actuale, cultura este nu doar un consumator de resurse , cum uneori se pretinde. Aceasta este un instrument prin intermediul căruia pot fi rezolvate diverse probleme, inclusiv de ordin social și economic. În acest sens, poziționarea și dezvoltarea Bălțiului ca un municipiu dinamic și prosper pot fi asigurate și promovate, în mare parte, datorită dezvoltării continue a domeniului culturii.

Principalele probleme existente:

– insuficiența reparațiilor capitale și curente ale edificiilor culturale;

– insuficiența dotării tehnice și modernizării instituțiilor culturale;

– lipsa atractivității activităților culturale;

– gradul redus de păstrare, conservare și punere în valoare a patrimoniului cultural;

– implicarea redusă a locuitorilor din municipiu în activitățile culturale;

– gradul redus de promovare a culturii bălțene în circuitul de valori național și internațional.

Obiectivul strategic pentru următorii ani – dezvoltarea mediului cultural, modernizarea și dotarea instituțiilor culturale, crearea condițiilor necesare pentru dezvoltarea activității artistice și învățămîntului artistic, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural, armonizarea relațiilor interetnice prin cultură.

SECTORUL NEGUVERNAMENTAL: CONSOLIDAREA ȘI DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII

Organizațiile nonguvernamentale joacă un rol primordial în formarea societății civile contemporane atît în republică, cît și pe teritoriul municipiului, în instaurarea democrației, ocrotirea drepturilor și libertăților cetățenilor. Aportul lor este tot mai vizibil în soluționarea problemelor regionale și naționale, legate de dezvoltarea economică, protecția socială a cetățenilor și în perfecționarea și sporirea eficacității colaborării între instituțiile publice și organele administrației publice locale. Activitatea organizațiilor nonguvernamentale poate fi manifestată în diverse direcții: socială, sănătate, gospodărie comunală, ocrotirea sănătății ș.a.

Sectorul nonguvernamental în municipiu, în mare parte, este dezmembrat și se caracterizează prin lipsa legăturilor durabile între asociațiile obștești. Asociațiile obștești, care activează pe teritoriul municipiului, au o bază materială slabă.

Aproximativ 40% din numărul total al organizațiilor necomerciale consideră prioritar în activitatea lor orientarea socială. Organizațiile sociale nonprofit au nevoie de susținere financiară, informațională, consultativă, de învățămînt și alte servicii din partea organelor de stat și administrației publice locale. Situația creată necesită activități comune ale reprezentanților organelor administrației publice locale, businessului local și societății, orientate spre sporirea eficacității utilizării resurselor și a potențialului existente în municipiu.

Rezultatele analizei situației actuale a instituțiilor societății civile pe teritoriul municipiului Bălți demonstrează că sectorul neguvernamental are în interior probleme și contradicții.

Implementarea eficientă a potențialului asociațiilor obștești este influențată de un șir de probleme, printre care:

– insuficiența și instabilitatea resurselor de finanțare;

– infrastructura slab dezvoltată în susținerea activității ONG-urilor;

– lipsa mecanismelor de promovare a noilor metode și a experienței înaintate de soluționare a problemelor sociale;

– lipsa susținerii activității asociațiilor obștești din partea cetățenilor;

– lipsa mecanismelor de promovare a rezultatelor activității instituțiilor societății civile în rîndul populației municipiului, a organizațiilor comerciale și mass-media ;

– informarea insuficientă a populației despre activitatea organizațiilor sociale.

CE ESTE STRATEGIA DE DEZVOLTARE BĂLȚI

Planificarea strategică a fost efectuată în baza mai multor etape, prin care a fost realizată o imagine a trecerii de la condițiile social-economice actuale la noul set de condiții, care să corespundă așteptărilor societății.

Documentul final rezultat, strategia de dezvoltare durabilă, cuprinde multiple caracteristici:

– constituie un document programatic privind direcțiile strategice de dezvoltare în perioada de planificare vizată;

– este un document de cercetare privind contextul și potențialul de dezvoltare calitativă a municipiului;

– reprezintă un ghid de orientare a administrației publice locale, a comunității de afaceri, a investitorilor și a societății civile în ansamblu;

– prin implementarea acestuia este posibilă întărirea potențialului economic al municipiului, îmbunătățirea climatului investițional și creșterea nivelului general de competitivitate;

– strategia este un mijloc de coeziune a instituțiilor și întreprinderilor locale, precum și a antreprenorilor și forței de muncă;

– documentul acționează ca un garant al dezvoltării optime. Ca rezultat, sporește încrederea mediului de afaceri în eficiența administrației publice locale, care contribuie astfel la stimularea opțiunilor de a investi în zona de nord.

Principalele etape parcurse în dezvoltarea „Strategiei de Dezvoltare Durabilă a municipiului Bălți în perioada 2016 – 2019” au fost:

– Analiza social-economică;

– Analiza documentelor strategice anterioare;

– Analiza SWOT pe domenii de interes;

– Determinarea coordonatelor de context strategic;

– Determinarea portofoliului de programe, proiecte și acțiuni;

– Consultarea publică.

LEONID BABII, VICEPRIMAR, AUTORUL DOCUMENTULUI:

Strategia de Dezvoltare Durabilă a municipiului Bălți este un document constituit din 133 de pagini. Cercetarea este într-atît de complexă, încît nu este posibilă prezentarea ei într-un singur număr de ziar. Constatăm doar că aceasta include liste cu acțiuni concrete întreprinse pentru fiecare dintre domeniile menționate mai sus, precum și efectele așteptate de la măsurile propuse.

Un document de asemenea dimensiune și nivel de precizie și complexitate a fost elaborat la nivel local, pentru prima dată în istoria Moldovei. Munca depusă a fost apreciată cu o notă înaltă de reprezentanții organizațiilor internaționale. Aceasta este însăși „foaia de parcurs” de dezvoltare, despre care Renato Usatîi a menționat încă de la început: „Noi și singuri trebuie să înțelegem și oamenilor mereu să le explicăm cu ce și încotro ne ducem, care este scopul principal al activității noastre. Fără o planificare pe termen lung nu va fi posibilă gestionarea eficientă”.

„Prima etapă a procesului de planificare (analiza social-economică), a constat în determinarea parametrilor de stare și a nivelului de dezvoltare al acestora, pentru domeniile de bază.

O importanță deosebită a fost acordată în această etapă asigurării caracteristicilor de calitate ale datelor referitoare la: actualitate, veridicitate, relevanță, credibilitate, consistență etc. Pentru respectarea acestei cerințe, informațiile și datele care au făcut obiectul analizei au fost solicitate de la responsabilii de domenii din cadrul Primăriei mun. Bălți, respectiv de la instituțiile responsabile abilitate.

Rezultatele analizei social-economice au fost utilizate pentru evidențierea, pe fiecare domeniu în parte, a punctelor tari și celor slabe, oportunităților de dezvoltare care necesită exploatate, precum și a posibilelor riscuri/amenințări care trebuie evitate (analiza SWOT).

Analiza strategiilor anterioare și a stadiilor de implementare a proiectelor a fost impusă de satisfacerea cerinței de continuitate a planificării, cu evitarea aspectelor de discontinuitate care ar fi putut să apară prin trecerea la implementarea noii strategii.

Pe baza analizei riguroase efectuate în această etapă s-a conturat setul actualizat al acțiunilor dovedite eficiente în etapa anterioară, în corelație cu acțiunile/proiectele aflate în etapa de implementare, precum și inițierea unor acțiuni/proiecte noi care să fie demarate în strategia viitoare.

Proiectele și acțiunile incluse în Strategia de Dezvoltare Durabilă a municipiului Bălți pe perioada 2016-2019 sînt adresate întregii comunități. Ele implică, deopotrivă, instituțiile și administrația publică, mediul de afaceri, societatea civilă și, mai ales, beneficiarii finali ai rezultatelor implementării Strategiei – cetățenii municipiului.

Stabilirea priorităților la nivel de proiecte a avut în vedere, în primul rînd, importanța acestora pentru comunitatea locală: rezultate din consultările publice. În continuare, a fost urmărit gradul de complexitate a proiectelor prin prisma efortului presupus de implementarea acestora, referitor la sursele și modalitatea de finanțare, instituțiile implicate, necesitatea aplicării unor proceduri specifice etc. De asemenea, pentru proiectele prioritare a fost definită și succesiunea de abordare a acestora, ceea ce presupune lipsa de ambiguități ale strategiei elaborate.

Setul de proiecte corespunde viziunii și cerințelor strategice vizate, precum și imaginii viitoare a localității conform cerințelor exprimate de cetățeni, instituțiile publice și mediul de afaceri, cu luarea în considerare a condițiilor socioeconomice care sînt expresia resurselor potențiale de care dispune municipiul la momentul elaborării strategiei și maximizarea șanselor de atragere a unui volum cît mai mare de investiții și fonduri externe.

Ansamblul acestor proiecte constituie Portofoliul de proiecte al Strategiei de Dezvoltare Durabilă a municipiului Bălți pe perioada 2016-2019. Transpunerea în realitate a acestui portofoliu este posibilă numai în condițiile unui parteneriat intens cu instituțiile publice, mediul de afaceri și societatea civilă”.

ÎN DOMENIUL ECONOMIC AL MUNICIPIULUI BĂLȚI SE ATESTĂ TENDINȚE POZITIVE

A trecut un an și putem rezuma rezultatele. Este greu să apreciem, dar, cu siguranță, toate lucrările care au fost efectuate pe parcursul acestei perioade au fost doar spre beneficiul bălțenilor.

Monitorizez blocul economic în administrația locală, de aceea vă prezint pentru început cîteva cifre. Rata de creștere a producției industriale în 2015, comparativ cu 2014, a crescut cu 25%. La Bălți, producția industrială a fost fabricată în sumă de peste 4 miliarde de lei. Aceasta este o sumă impresionantă. Ea constituie 60% din producția fabricată de regiunea de nord în ansamblu. Vă reamintesc că aceasta include 12 raioane ale republicii.

De asemenea, partea de venituri în 2015 a crescut – cu 12,3%. Volumul de cheltuieli a constituit 395 de milioane de lei.

Pentru asistența socială, din bugetul municipal al Bălțiului au fost alocate peste 38 de milioane de lei.

În primele 5 luni ale anului 2016, creșterea producției industriale a fost de 19%, creșterea veniturilor bugetare – 4 milioane de lei, valoarea taxelor locale a crescut cu 1,2 milioane de lei, salariul mediu în municipiu a crescut cu 8,7%.

După cum vedeți, dinamica este pozitivă.

Cea mai mare atenție a fost acordată producției de export. Dacă anul trecut aceasta a constituit 41% din bunurile fabricate, atunci în anul curent aceasta a crescut cu 10% și constituie 51%. Și acest lucru nu este limita.

Sarcina actuală constă în atragerea investițiilor.

În 2015, volumul acestora a scăzut cu 22%.

În acest an deja au fost elaborate 15 proiecte pentru a accesa granturi și credite ieftine. Opt proiecte sînt analizate. Datorită stabilirii relațiilor cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în prezent implementăm o serie de măsuri pentru a atrage investiții străine. Grație primarului au fost stabilite relații bune cu Federația Rusă, în special cu Moscova, Sankt Petersburg și Nijni Novgorod. În acordurile încheiate cu prietenii ruși este pus accentul pe economie, dezvoltarea cooperării investițiilor și consolidarea unor relații economice durabile. Acest lucru este valabil și pentru centrele comerciale, care vor fi deschise în Nijni Novgorod și Sankt Petersburg, și pentru incubatoarele de afaceri. Problemele respective se află în prim-plan.

Noile autorități acordă o atenție deosebită întreprinderilor municipale. Acestea au lucrat în pierdere. Dar anul trecut, datorită implicării noastre în managementul financiar, 4 întreprinderi au înregistrat un rezultat pozitiv. Acest lucru sugerează faptul că sîntem pe calea cea bună și ar trebui, în acest an, să avem o reducere a cheltuielilor indirecte, pentru a se ajunge la rentabilitatea și altor întreprinderi.

Foarte multă muncă a fost depusă, în anul menționat, în legătură cu problemele ce țin de proprietatea municipală. Aceasta este una dintre rezervele pentru a suplimenta bugetul. Se acordă atenție evidenței proprietății referitor la teren, arendă, ocuparea forței de muncă etc. A fost făcut un lucru meticulos, care aduce rezultate.

Anul trecut, Primăria a acordat o atenție și asigurării concurenței în mediul de afaceri. Este vorba despre stimularea agenților economici. La una dintre sesiunile Consiliului Municipal a fost luată decizia cu privire la beneficiile agenților economici, care plătesc cu regularitate impozitele și taxele și nu vor avea restanțe pînă la 1 octombrie a acestui an. Rata de reducere a acestora este de 20%.

O mare atenție este acordată și căutării noilor tehnologii. Întreprinderile noastre trebuie să caute un tip asemănător de investitori și să fabrice producție competitivă. Pentru prima dată în Bălți, a avut loc un concurs al inovatorilor. Fiecare sugestie eficientă va fi de ajutor economiei.

Una dintre principalele misiuni este creșterea transparenței în procesul de luare a deciziilor. Astăzi, orășenii știu cu ce se ocupă Primăria: apreciază, critică, propun.

Există programe speciale pentru dezvoltarea drumurilor, sistemului de canalizare, reconstrucția proprietății.

Strategia, care a fost aprobată în decembrie anul trecut, a fost adoptată după audieri publice. Ea este documentul de bază pentru Consiliul Municipal. Principalele direcții prezentate în document necesită un sprijin financiar, dar în lipsa descentralizării Bălțiului este redus bugetul de către autoritățile naționale. De exemplu, în 2016 Bălțiul nu a beneficiat de bani din fondul de compensare în valoare de 15 milioane de lei. În anul trecut, nu au fost alocate încă 27 de milioane de lei pentru reparația în instituțiile din sectorul educației, care, de altfel, sînt finanțate din bugetul de stat. Bălțenilor li s-a refuzat renovarea grădinițelor, școlilor, înlocuirea echipamentelor în unitățile de alimentație.

Nu pot să nu spun că Guvernul nu trebuie să trateze astfel cerințele legale ale celui de-al doilea oraș ca mărime din țară. Bălțiul, de fapt, este asigurat în proporție de 63 la sută din cerințele minime. Situația se complică și mai mult din motiv că Bălțiul achită creditele luate în anii trecuți. Acestea sînt împrumuturi în dolari și euro, cursul de schimb al leului față de aceste valute a scăzut foarte mult, euro și dolarul au devenit de 1,5 ori mai scump. Bălțiul achită zeci de milioane pentru creditele luate de conducerea precedentă. De asemenea, sîntem nevoiți să achităm creditul „Apă-Canal”, care constituie 4,5 milioane de dolari. Este vorba despre un împrumut pentru înlocuirea conductei de apă, dar întreprinderea așa și nu l-a mai achitat de mulți ani, iar Primăria figura drept garant în contract. În aceste condiții, este deosebit de important să se dezvolte toate direcțiile de investiții descrise mai sus, ceea ce și facem.

Leonid Babii

Rata de creștere a producției industriale în 2015 a crescut cu 25%, comparativ cu anul 2014.

REVOLUȚIA ÎN COLABORAREA INTERNAȚIONALĂ

PRIMUL ORAȘ CARE A OBȚINUT REZULTATE CONCRETE ÎN URMA ACORDURILOR DE ÎNFRĂȚIRE

Colaborarea internațională este una dintre cele mai importante componente, fără de care e greu de imaginat o dezvoltare efectivă și sigură a orașului, în condițiile Moldovei moderne, unde unităților administrativ-teritoriale nu li se oferă autonomie financiară. Chiar și bugetul nu este stabilit în întregime de autoritățile locale, indiferent despre orice localitate am vorbi.

Devizul financiar – un produs primit în rezultatul muncii bazate pe previziunile Ministerului Finanțelor. Iar reperele, oferite de contabilitate, nu contribuie la dezvoltarea orașului, mai ales dacă orașul este condus de un primar de opoziție.

Prin toată țara, asupra primarilor din partea „Partidului Nostru” se efectuează presiuni fără de precedent. Guvernul și Parlamentul sabotează descentralizarea în țară, deși tot ei au adoptat strategia corespunzătoare și și-au asumat responsabilitatea în fața patronilor din UE. Împuternicirile regiunilor nu se lărgesc, or, atunci regimul ar trebui să se dezică de distribuirea bugetelor pe criterii politice. Astăzi argumentul lor de bază la toate alegerile este: „Votați pentru partidul puterii și în oraș (sat) vor veni bani”. Astăzi, opoziția reală, nu doar că nu este ajutată să dezvolte localitățile, dar și îi sînt puse bețe în roate, sabotate toate deciziile, tăiat bugetul.

La Bălți mergem înainte în pofida tuturor. Iar cea mai importantă parte a acestei mișcări – colaborarea internațională. Rezultatele anuale ale acestei componente oferă nu doar optimism, dar și încrederea că vom reuși, așa cum a fost anunțat, să creăm la Bălți un centru de atracție al inovațiilor și fluxurilor financiare.

Și deși în puterile primarului este mai mult atragerea noilor parteneri din Rusia, au loc discuții și cu Uniunea Europeană. Renato Usatîi menționează că beneficiul pentru locuitori trebuie căutat oriunde. Inclusiv pentru asta, de Ziua orașului, la 22 mai, Bălțiul a fost vizitat de un număr record de delegații străine.

2020: ORIZONTUL MODERNIZĂRII

Primăvara trecută, Renato Usatîi a semnat un memorandum de colaborare în cadrul proiectului „Smartcity” al programului Uniunii Europene „Horizon-2020”

Suma investițiilor posibile calculate pentru Bălți este de 300 de milioane. Proiectul prevede înverzirea, izolarea termică a caselor, construcția unui sistem electronic de management al gospodăriilor comunale, reducerea pierderilor termice, organizarea spațiilor publice și multe altele.

„Orizont 2020” (în engleză „Horizon 2020”) sau al optulea program-cadru pentru Cercetare și Inovare al Uniunii Europene este un program de finanțare pe durata a 7 ani, derulat de Uniunea Europeană pentru susținerea și promovării cercetării în Spațiul european de cercetare în perioada 2014-2020. Este cel mai amplu program-cadru derulat vreodată în UE, al cărei buget este de 80 de miliarde de euro raportat la prețurile din anul 2011.

Printre prioritățile de bază ale programului „Orizont 2020” sînt provocări societale: sănătate, schimbări demografice și calitatea vieții; securitate alimentară, agricultură și silvicultură sustenabile, surse de energie sigure, ecologice și eficiente; mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate; utilizarea eficientă a resurselor și a materiilor prime; societate deschisă, inovatoare și sigură.

Astfel, Bălțiul ar putea deveni prima localitate din Moldova în care vor fi implementate sistematic cele mai noi cercetări și concepte ale „orașului deștept” (smart city): responsabilitatea pentru atragerea investițiilor străine în cadrul acestui proiect și-o asumă organizația nonguvernamentală „ASSTREIA”. Dacă va avea succes, vor începe lucrările pentru amenajarea „sectorului demonstrativ” în cartierul 9 al orașului.

Administrația din Bălți planifică să dezvolte în continuare colaborarea cu organizațiile internaționale, atrăgînd mijloacele Fondului de granturi, dar, desigur, principalii parteneri ai „capitalei de nord” a Moldovei se află în Federația Rusă. Pe parcursul anului trecut, s-a atestat un progres real în această direcție. Documentele semnate în toamnă cu Moscova, Sankt Petersburg și Nijni Novgorod au reușit într-o perioadă scurtă de timp să fie traduse în viață. Tehnică nouă – un cadou din partea capitalei ruse, locuri la buget pentru tinerii bălțeni în universitățile din Rusia: în Moldova, unde s-a obișnuit să fie semnate contractele doar pentru a fi puse într-un cadru, asemenea rezultate rapide și eficiente ale diplomației economice sînt înregistrate pentru prima dată în istorie.

Suma investițiilor posibile – 300 de milioane de dolari.

Renato Usatîi, despre proiectul „orașul deștept”:

„Am semnat Memorandumul de colaborare între Primărie și Asociația „ASSTREIA”. Care este sensul: Asociația își asumă sarcina de atragere a fondurilor pentru amenajarea în oraș a sectorului demonstrativ. Proiectul-pilot – în cartierul 9. Lucrările vor avea loc în cadrul Acordului primarilor în domeniul eficienței energetice. Investițiile – 30 de milioane de euro. Dacă în sectorul 9 vom avea succes, vom merge mai departe. Este important că Primăria trebuie doar să ofere asistența necesară și bunăvoință. Vom încerca. În caz că ne reușește, cu timpul transferăm capitala la Bălți”.

BĂLȚI ȘI NIJNI NOVGOROD: REZULTATELE COLABORĂRII

În martie, Bălțiul a fost vizitat de o delegație din Nijni Novgorod. În capitala de nord s-au aflat Serghei Naumov, ministrul Învățămîntului din Nijni Novgorod; Alexandr Ușakov, adjunctul ministrului; Anatolii Șamin, rectorul Universității de Stat de Inginerie și Economie din Nijnii Novgorod. Discuțiile purtate s-a referit inclusiv la oferirea cotelor pentru studenții din Bălți la Universitatea de Stat de Inginerie și Economie din Nijni Novgorod. Renato Usatîi a semnat un acord de colaborare cu rectorul acestei universități. În rezultatul înțelegerii, 50 de absolvenți bălțeni vor putea beneficia de studii superioare în această instituție în bază bugetară. Aceștia vor beneficia de cămin și bursă lunară.

În ajunul Zilei orașului, Șamin a ținut o prelegere în fața candidaților la admitere din Bălți, după care s-a desfășurat olimpiada, în cadrul căreia s-a decis cine va intra la buget la universitate. Prima etapă de selectare a avut loc la Liceul Teoretic Nicolai Gogol: potențialii candidați la admitere și-au demonstrat cunoștințele matematice. La olimpiadă au participat peste 80 de candidați. A doua și a treia etapă de selecție au constat în examene la limba engleză și rusă. Acestea au avut loc în luna iunie. Tot în luna iunie, Renato Usatîi a vizitat Nijni Novgorod, la invitația părții ruse, cu scopul de a semna acorduri privind înfrățirea și cooperarea comercial-economică.

50 de studenți din Bălți vor învăța gratuit la Nijni Novgorod.

PRIETENIA „CAPITALELOR DE NORD”

La 17 septembrie 2015, la Smolnîi, a avut loc întrevederea între guvernatorul Sankt Petersburgului, Gheorghii Poltavcenko, și delegația moldovenească, condusă de primarul de Bălți, Renato Usatîi. În cadrul întrevederii au fost abordate perspectivele interacțiunii celor două regiuni, în particular colaborarea comercială.

Poltavcenko a declarat că este interesat de livrările pe piața din Sankt Petersburg a produselor din Moldova și, în acest context, a susținut ideea lui Renato Usatîi de a crea la Sankt Petersburg o Casă de Comerț „Bălți”.

Totodată, guvernatorul Poltavcenko a propus reprezentanților delegației din Bălți o colaborare pe filiera turismului medicinal. Capitala de nord a Rusiei este capabilă să ofere capitalei de nord a Moldovei asistență tehnologică de cea mai înaltă calitate, precum și să dezvolte așa-zisele relații social-umanitare. Ceea ce presupune studii și stagii pentru specialiștii moldoveni care activează în sfera de sănătate și educație. Direcțiile atractive de colaborare, în opinia lui Gheorghii Poltavcenko, sînt schimbul tinerilor specialiști, colaborarea în sfera culturii.

În cadrul întrevederii, șeful executiv al administrației raionului Pușkin, Dmitrii Berestov, și primarul orașului Bălți, Renato Usatîi, au semnat Acordul între Administrația raionului Pușkin din Sankt Petersburg și primăria orașului Bălți privind colaborarea în sferele: comercial-economică, științifico-tehnică și culturală.

Primele rezultate ale acordurilor deja erau atestate în luna mai. Muncitorii calificați din domeniul construcțiilor din Bălți vor putea să găsească locuri de muncă în orașul Pușkin, care face parte din raionul Pușkin din Sankt Petersburg.

Renato Usatîi:

„Nu este pentru nimeni un secret faptul că, în prezent, un număr mare de cetățeni ai Moldovei lucrează în străinătate, cea mai mare parte – în Federația Rusă. Fiecare lucrător migrant trebuie să fie protejat prin lege”.

MOSCOVA DEVINE MAI APROAPE

Am reușit să materializăm și un acord cu capitala rusă. La 17 noiembrie 2015, Renato Usatîi a avut o întrevedere cu primarul Moscovei, Serghei Sobeanin. Pe lîngă semnarea unui Acord de colaborare în sfera economică, socială și culturală cu capitala Rusiei, au mai fost obținute o serie de înțelegeri importante pentru soluționarea celor mai acute probleme ale municipiului Bălți.

Astfel, Guvernul Moscovei, după ce a aflat că tehnica de deservire comunală, în mare parte, este foarte învechită, a decis să ofere autospeciale municipiului Bălți.

Deja la Ziua orașului Bălți au primit trei unități noi de tehnică specială pentru curățarea străzilor. Două dintre ele au fost dăruite de administrația de la Moscova, iar una a fost adusă în dar de însuși Renato Usatîi.

În cadrul ceremoniei, șeful adjunct al Departamentului economie și relații internaționale al orașului Moscova, Igor Tcaci, a menționat că acesta nu este ultimul dar din partea conducerii capitalei ruse.

„Moscova acordă o mare atenție conlucrării cu compatrioții care trăiesc în străinătate. Astăzi vă aducem în dar două unități de tehnică multifuncțională”, a spus Tcaci.

Potrivit lui, autovehiculele pot fi utilizate în timpul iernii pentru curățarea de zăpadă a drumurilor și în timpul verii – pentru curățarea străzilor. „Acest echipament este dotat cu un set care conține toate opțiunile posibile. El s-a descurcat bine la Moscova. Acesta este echipamentul nostru personal”, a spus Tcaci, subliniind faptul că conducerea de la Moscova optează pentru dezvoltarea în continuare a cooperării cu municipiul Bălți.

AMBASADORUL FEDERAȚIEI RUSE ÎN MOLDOVA: CONTACTUL CU ORAȘELE RUSEȘTI VOR ADUCE UN BENEFICIU RECIPROC

Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse în Republica Moldova, Farit Muhametșin, a menționat că acele contacte care sînt stabilite între Moldova și Rusia, precum și contactele regionale la nivelul Bălți – Moscova, Bălți – Sankt Petersburg și la nivelul altor regiuni din Rusia aduc un beneficiu reciproc.

Unul dintre raioanele Moscovei și Bălțiului au semnat un acord privind cooperarea regională în domeniul educației, științei și culturii. „Primul pas al conducerii de la Moscova – implicarea bălțenilor în realizarea planurilor și programelor orașului din punctul de vedere al Direcției locativ-comunale”, a spus Muhametșin.

Potrivit lui, Bălți este unul dintre acele orașe care vor contribui întotdeauna la dezvoltarea și consolidarea relațiilor ruso-moldovenești.

După cum a menționat diplomatul, o astfel de cooperare este benefică atît pentru bălțeni, cît și pentru moscoviți. „Dacă în Bălți totul va fi bine, populația va fi mulțumită de viața pe care o are, atunci aceasta va promova dezvoltarea contactelor conducerii de la Moscova pentru livrarea produselor – vin, produse agricole și multe altele, care vor aduce beneficiu reciproc”, a concluzionat Muhametșin.

ACORD ISTORIC: USATÎI RESTABILEȘTE LEGĂTURILE ÎNTRE MOLDOVA ȘI RUSIA

Bălțiul are acum un frate mai mare. Pentru prima dată, municipalitățile semnează un acord privind înfrățirea cu un oraș mult mai mare și mai dezvoltat. În plus, acesta este unul dintre acele situații cînd mecanismul de colaborare, cu siguranță, va funcționa. Relațiile au fost deja testate de timp, iar acordurile încheiate anul trecut, cu administrația din Nijni Novgorod, aduc primele roade.

În perioada 10-12 mai, delegația oficială a orașului Bălți s-a aflat în Nijni Novgorod. În prima zi, viceprimarul Igor Șeremet a vizitat așa-numitele centre de resurse și incubatorul de afaceri inovator. Primarul de Bălți a semnat un acord de colaborare cu această structură, create pentru dezvoltarea activității antreprenoriale. Duminică, bălțenii au participat la celebrarea Zilei Rusiei și Zilei Orașului în Nijni Novgorod. După întîlnirea cu guvernatorul Valeriu Șanțev, care a semnat anterior „foaia de parcurs” privind colaborarea cu Bălțiul, a avut loc ceremonia de semnare a acordului de înfrățire dintre capitala de nord a Moldovei și Nijni Novgorod.

În luarea sa de cuvînt în timpul protocolului evenimentului, Usatîi a vorbit despre marea responsabilitate care i-a fost încredințată: el încearcă să reînvie toate acele relații bune, care au existat între Moldova și Rusia.

„Am o sarcină imensă: reprezentînd municipiul, să renasc toate legăturile bune pe care le-am avut mereu. Pentru că, să ne despartă s-au grăbit, dar să stabilească colaborarea, să amintească de valorile care ne uneau, nu mulți au încercat”, a declarat Renato Usatîi.

Din numele tuturor locuitorilor Moldovei, primarul de Bălți a felicitat locuitorii orașului Nijni Novgorod cu ocazia Zilei Rusiei și a Zilei Orașului.

„Cîndva am trăit într-o mare familie unită. Ulterior, am fost despărțiți, dar toate cele care au avut loc în Moldova pînă la destrămarea Uniunii Sovietice, toți oamenii care au prins asta, își amintesc de avea vreme cu căldură”, a declarat Usatîi.

Usatîi a subliniat că, reprezentînd orașul Bălți și nordul Moldovei, el vrea să întoarcă valorile comune care au educat cetățenii și au legat Moldova de Rusia.

„Vrem să ne întoarcem la momentele pozitive legate de colaborarea în domeniul educației, în domeniul industrial. Nijni Novgorod e mai în vîrstă cu 200 de ani, dar Bălțiul mereu a avut un potențial industrial important”, a declarat primarul de Bălți.

Usatîi a menționat că, după semnarea în anul trecut a „foii de parcurs” privind colaborarea, împreună cu guvernatorul Valerii Șanțev, părțile deja au atins rezultate concrete.

„Astăzi sîntem la începutul unui drum mare. Este un moment istoric. Și vreau să știți că la aproximativ 2000 de kilometri la vest de Nijni Novgorod, la granița fostei Uniuni Sovietice, sînt mii de oameni care sînt prietenii voștri adevărați”, a precizat primarul de Bălți.

Oaspeții din Nijnii Novgorod, veniți să sărbătorească Ziua Rusiei, au fost salutați de reprezentantul MAE-ului rus în Nijni Novgorod, Serghei Malov. El a precizat importanța dezvoltării relațiilor internaționale și rolul important de stabilire a relațiilor de înfrățire între Nijni Novgorod și orașele din alte țări.

Semnarea acordului cu Bălțiul a avut loc în prezența tuturor delegațiilor străine. Șeful orașului Nijni Novgorod, Ivan Karnilin, și-a exprimat încrederea că cooperarea este stabilită în serios și pentru o perioadă lungă de timp.

„Vom stabili schimbul de delegații în domeniile cultural și sportiv. În domeniul educației deja avem progres – 50 de studenți din orașul Bălți vor veni la noi la studii, iar locuitorii din Nijni Novgorod se vor odihni în Moldova. Legăturile culturale și sociale vor dezvolta și relațiile economice. Acesta este un acord foarte bun. Sînt bucuros că ne-am ales cu încă un frate al orașului nostru. Să le urăm orașelor noastre colaborare bilaterală, schimburi bune și pentru ca toate cele bune să fie și îndelungate. Vom fi prieteni între case!”, a spus șeful administrației din Nijni Novgorod.

După întrevedere, reprezentanții delegațiilor străine și ai orașelor rusești, însoțiți de șeful administrației din Nijni Novgorod și șeful administrației orașului Nijni Novgorod, Serghei Belov, au efectuat o excursie prin Kremlinul orașului, au vizitat expoziția tehnicii militare și au depus flori la monumentul întemeietorilor orașului, Iurii Vsevolodovici și episcopul Simon Suzdaliskii.

În aceeași zi, Renato Usatîi a acordat cîteva interviuri pentru presa rusă. Prima discuție cu jurnaliștii a avut loc imediat după ceremonie. Mai tîrziu, primarul de Bălți a relatat, de pe scenă, despre acord și despre locuitorii din Nijni Novgorod, după ce a vizitat centrul orașului în această zi de sărbătoare.

Anterior, participanții delegației din Bălți au semnat „foaia de parcurs” privind dezvoltarea colaborării între „Incubatorul de Afaceri Inovator din Nijni Novgorod” și Primăria municipiului.

Conform documentului semnat, Incubatorul de afaceri inovator „NIBI” va oferi servicii de consultanță Primăriei municipiului Bălți privind formarea unei asemenea structuri în capitala de nord a Moldovei.

De asemenea, „NIBI” va desfășura cursuri pentru locuitorii orașului Bălți care vor fi admiși la studii la Universitatea de Stat de Inginerie și Economie din Nijni Novgorod, în cadrul colaborării între Ministerul Educației din regiunea Nijni Novgorod și Primăria Bălți. Amintim că, în conformitate cu acordul obținut de Renato Usatîi, în această instituție superioară de învățămînt în bază bugetară vor fi admiși 50 de abiturienți din Bălți.

INVESTITORII SÎNT INVITAȚI LA BĂLȚI

Renato Usatîi a participat la cîteva forumuri economice internaționale, printre care la cel de-al II-lea Forum Economic Internațional din Ialta. În plus, delegația de la Bălți condusă de primar a participat la cel de-al IV-lea Summit internațional de afaceri din Nijni Novgorod.

A fost semnată „foaia de parcurs” privind dezvoltarea colaborării între conducerea regiunii Nijni Novgorod a Federației Ruse și Primăria orașului Bălți. Și-au pus semnăturile pe document Renato Usatîi și guvernatorul regiunii Nijni Novgorod, Valeriu Șanțev.

Investitorii, conform spuselor lui Usatîi, pot utiliza Zona Economică Liberă „Bălți” și investi nu numai în producția de bunuri, ci și în servicii, cultură sau sport. Astfel de proiecte – spune Usatîi – pot reuni nu numai orașul, ci și țara.

Renato Usatîi:

„Noi am consolidat relații bune timp de mai multe secole. Din păcate, din cauza politicii externe incompetente din ultimii 20 de ani, multe întrebări au intrat în impas. De fapt, pentru asta m-am întors 10 ani mai tîrziu în Moldova – pentru a construi, nu pentru a distruge și repeta greșelile liderilor care au fost înaintea mea și care sînt acum… antreprenorii ruși pot utiliza Bălțiul ca pe o poartă pentru a ieși pe piața mare. Fabricînd aceeași producție, marfa are un cost mai redus, nimerind pe piața europeană, decît în ​​cazul în care ar fi fost fabricată în Rusia”.

ORAȘUL ESTE RIDICAT DIN RUINE

Bălți – orașul infrastructurii dispărute. Tot ce a fost construit mai bun aici a apărut cu mai mult de 25 de ani în urmă. Nicio stradă nouă, nicio zonă pietonală, niciun proiect de extindere a curților, nu era nimic aici. O singură pată luminoasă în anii negri ai acestei istorii este achiziționarea noilor troleibuze, însă și acestea au fost achiziționate din fonduri de credit, luate cu o dobîndă dezavantajoasă. Echipa lui Renato Usatîi a știut la ce vine atunci cînd a decis să participe la alegerile de anii trecuți. Dar ceea ce dintr-o parte se vedea ca un declin tipic post-sovietic, de fapt, s-a dovedit a fi un adevărat dezastru. Dacă pînă la alegeri existau planuri de renovare, în primul rînd, a părții centrale a orașului, atunci în iulie a devenit clar că trebuie de început cu cartierele, adică cu acele locuri unde trăiește majoritatea oamenilor.

În întregul oraș, din banii Fundației „Renato Usatîi” sînt instalate noi complexuri de joacă pentru copii. Cel mai cunoscut element al complexurilor de joacă este toboganul, dotat cu un coș pentru baschet și două scrîncioburi cu scaune din masă plastică, ușoare, dar totodată rezistente, care nu cauzează traume copilului în caz de lovitură. În set intră și un carusel pentru copii. Pentru copiii mai mari terenul este dotat cu o masă de tenis și o masă pentru șah. Cei maturi, care au grijă de copii, pot sta pe bănci.

Pentru protejarea de vremea rea, toate instalațiile sînt acoperite cu mai multe straturi de vopsea rezistentă, lemnul a fost supus unei prelucrări de protecție, iar coborîșurile pe tobogane sînt fabricate din fibră de sticlă, proiectată special pentru terenurile de joacă pentru copii.

La ziua de astăzi, zece asemenea complexuri de joacă sînt instalate în sectoarele orașului Bălți. Lucrările continuă.

Curtea este o mică patrie, un spațiu aproape sacru. De ea sînt legate amintirile din copilărie și tot în ea bătrînii își întîmpină bătrînețea. Primul lucru pe care oamenii îl văd în fiecare zi sînt curțile lor. Iar acolo vezi murdărie, gropi, terenuri pentru copii distruse și un drum îngust pe care sînt parcate mașini. Bălțenii nu ar trebui să trăiască într-un astfel de mediu. Anume acesta este motivul pentru care, vara trecută, primul lucru de care s-au apucat noile autorități este amenajarea curților. Lucrările de înlocuire a asfaltului au demarat pe străzile Caraban și Suceava, din banii personali ai lui Renato Usatîi. În acest scop, primarul a alocat 1 milion de lei. Deja primăvara lucrările au continuat în curțile blocurilor cu cinci etaje, de-a lungul străzii Nicolae Iorga. Între timp s-au înregistrat cîteva schimbări.

Foarte repede a devenit clar că nu este suficient doar să torni asfalt nou în curte. Problema constă în faptul că cele mai multe dintre spațiile adiacente, pur și simplu, nu sînt destinate vieții în Bălțiul modern. Atunci cînd au fost construite aceste case, în oraș erau mult mai puține mașini, dar acum fiecare al doilea chiriaș are automobil.

10 complexuri de joacă deja au fost instalate în sectoarele Bălțiului.

LA BĂLȚI SÎNT EXTINSE DRUMURILE DINTRE BLOCURI

Primăria a identificat o soluție complexă: acum pe drumurile dintre blocuri pot trece concomitent două automobile. În plus, s-a decis în curți amenajarea noilor locuri de parcare. Posesorii de automobile nu ar trebui să-și lase caii de fier pe gazoane și apoi să împrăștie murdăria în tot orașul.

În curți sînt instalate borduri noi, înalte. Ele împiedică accesul automobilelor după marginea străzii și nu permit solului de la margini să ajungă pe carosabil. În 2016 se planifică lărgirea drumului dintre blocuri în cartierul 9. Ulterior, lucrările vor începe în alt raion al municipiului.

Pentru cei care locuiesc în blocurile cu cinci etaje, această construcție este o adevărată ușurare. Pe străzile înguste nu puteai nici să treci, nici să parchezi, uneori dimineața iscîndu-se certuri între vecini.

Renato Usatîi:

„În curțile blocurilor cu cinci etaje nu puteau trece două mașini, fără a mai vorbi despre parcări. Acolo unde lucrările s-au încheiat deja, am oferit locuri pentru parcare. Aceste lucrări se vor desfășura și în alte sectoare. În sectorul 9 drumurile dintre blocuri sînt mai largi, dar acolo… pur și simplu nu este asfalt. Suprafața amintește de lavă încremenită, care a fost prelucrată cu ciocane pneumatice. Pe zi ce trece, tot mai mult mă mir cum putea fi adus orașul la o asemenea stare. Anual, ei ceva turnau, încleiau, dar fără a uita „să pună deoparte”.

PAVAJ PE TROTUARELE DE PE ȘTEFAN CEL MARE – CADOU DE LA RENATO USATÎI

Primarul Renato Usatîi a venit cu propunerea să se renunțe la asfalt și să se treacă la pavaj pentru trotuare de aceeași culoare. Reconstrucția este realizată din banii săi personali. Schimbările în zona stației din centru deja îți sar în ochi. Trotuarul a fost extins pînă la aproape patru metri, iar bordurile uzate – înlocuite cu altele noi.

Pe pagina sa de Facebook, Renato Usatîi a menționat faptul că acest tip de dale pentru trotuar este de înaltă calitate și va dura nu mai puțin 10 ani. Primarul de Bălți a subliniat faptul că resursele bugetare nu sînt cheltuite în asemenea scopuri: amenajarea trotuarelor este darul său personal pentru oraș cu ocazia sărbătorii hramului.

Se planifică pavarea trotuarului de-a lungul străzii Ștefan cel Mare – de la stația de autobuz pînă la intersecția cu strada 31 August. Potrivit șefului adjunct al Direcției locativ-comunale a Primăriei, Alexandr Cudreașov. Agenții economici și-au dat deja acordul lor de a participa activ în cadrul lucrărilor de amenajare.

În scurt timp va începe amenajarea spațiilor din apropierea trotuarelor. Iar asta nu doar cu forțele autorităților locale, ci și cu implicarea agenților economici care s-au arătat dispuși să contribuie. În unul dintre locuri, de exemplu, nu doar vor planta flori și sădi fîșii, dar voi instala și un elicopter.

RENATO USATÎI, DESPRE PLANURILE DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII ȘI „DETALIILE” DIN CARE EA TREBUIE SĂ FIE CONSTITUITĂ:

Renato Usatîi:

„Eficiența administrării orășenești constă din detalii. Uneori e de ajuns să modifici foarte puține pentru ca procesele să activeze într-o modalitate nouă. Pe de altă parte, uneori, din cauza unui element nefuncțional, întreg sistemul se destramă, ca un castel din cărți de joc. Să găsim locurile neobservate la prima vedere ne învață experiența de viață, mai ales cea care este legată de businessul serios. Voi aduce doar cîteva din ultimele exemple ale unei infrastructuri orășenești exacte. Bălți provine de la „baltă”. Aici este mult cernoziom, nămol vîscos și uleios. Să rezolvi totalmente această problemă se poate doar în complexitate. În oraș nu trebuie să existe drumuri neasfaltate, precum și sol deschis. În locul lui, la modul ideal, urmează să fie plantat gazon verde sau alte plante decorative, tradiționale pentru oraș. Atunci, apropo, în aceste locuri șoferii nu-și vor mai putea lăsa mașinile. Asta e interzis și acum, dar lupta împotriva parcărilor ilegale prevede o bună activitate a poliției, ceea ce nu există. La fel cum nu există o poliție municipală în genere: în Moldova toți polițiștii se subordonează Ministerului, iar să asculte recomandările autorităților locale, fără a mai vorbi de indicații, nu sînt obligați.

Așadar, în fața noastră sînt două sarcini care pot fi rezolvate la nivel local, și una care poate fi rezolvată doar ajungînd în fruntea țării. Ne vom ocupa de ceea ce este în puterile noastre deja astăzi. Încă de anul trecut am început asfaltarea cartierelor. Cu timpul vom ajunge și prin „mahale”. Pentru ca murdăria de pe marginea drumului să nu ajungă pe carosabil, schimbăm bordurile în așa fel încît solul descoperit sau gazonul să nu fie, în niciun caz, mai sus decît bordura. În caz contrar, murdăria pe drum este asigurată. Cumpărăm încă 750 de metri de bordură nouă pentru strada Ștefan cel Mare pînă la intersecția cu strada Pervomaisk. Pe acest segment, noi, de asemenea, pavăm trotuarele și facem la intersecții coborîri pentru persoanele cu deficiențe locomotorii. Aria spațiului verde la fel se mărește. Din bani proprii am comandat 400 de puieți de copaci și 1.000 de tufe de trandafiri.

Pentru ca acele sădite de oameni să crească mai bine, iar buruienile, din contra, să stîrpească, noi… am cumpărat pentru Întreprinderea „Amenajare și înverzire” un concasor (n.r. „mașină pentru sfărîmarea materialelor dure”). Întreprinderea municipală „Amenajare și înverzire” este cea care efectuează curățarea crengilor uscate de pe copacii din oraș, teritoriul fiind plin de lemne. Cu ajutorul concasorului, crengile vor fi transformate în rumeguș, cu care va fi amestecat solul pentru florile sădite în oraș. Acest rumeguș menține umezeala, atît de necesară plantelor, dar nu permite buruienilor să se dezvolte.Și, ultimul detaliu, care tot schimbă multe. Pe strada Mihai Viteazul, din apropierea Pieței, chiar lîngă clădirea „Red-Nord” era un semn „Parcare interzisă”. Semnul, ce-i drept, nu prea era vizibil pentru că se afla în coroana unui copac, pînă cînd în genere a fost scos de unii „binevoitori”. Am schimbat locul și am instalat un alt semn la trei metri distanță. Taxele adunate la parcarea municipală cu plată, din apropiere, a crescut cu 500 de lei pe zi. Acestea și alte taxe de la parcările municipale pot fi cheltuite pentru reparația drumurilor pe care parcările sînt amplasate. Una trage după sine alta. Așa, treptat vom face ordine în municipiul Bălți. Sînt convins că toate ne vor reuși”.

Șeful orașului a făcut o regulă – nu doar să facă ceva, ci și să poarte mereu discuții cu bălțenii, explicîndu-le fiecare pas al său. Numai în colaborare cu comunitatea, sînt posibile schimbări majore în oraș care vor modifica atît aspectul și structura Bălțiului, cît și înșiși cetățenii – oamenii trebuie să se obișnuiască cu faptul că ei participă la viața orașului, ei știu totul despre el și influențează în procesul de luare a deciziilor.

Personal de la primar –1.000 de tufe de trandafiri și 400 de puieți de copaci.

LA BĂLȚI ESTE SCHIMBATĂ ABORDAREA FAȚĂ DE REPARAȚIA DRUMURILOR

La sfîrșitul lunii mai, Renato Usatîi a informat bălțenii despre planurile de reconstrucție a drumurilor. „Unele dintre ele la Bălți vor trebui lărgite. Lățimea lor este calculată pentru fluxul de automobile care era în anii ’80. Astăzi drumurile sînt supraîncărcate”, a spus primarul.

„Aducem orașul în ordine, ca după apocalipsă. Pavăm trotuarele, apropo, deja nu doar pe strada centrală, ci și la periferii. Schimbăm abordarea față de reparația drumurilor. Plombarea la infinit a acestora este contraproductivă. Asta s-a făcut timp de 25 de ani, iar rezultate nu a adus. Stabilim magistralele care au nevoie de reparație calitativă, subliniez – reparație ideală, care nu vor necesita modificări, „pansamente” și plombări încă mulți ani înainte”, relatează primarul.

Cei care consideră că în Moldova este imposibil să asfaltezi calitativ și pentru mult timp, Renato Usatîi le propune să atragă atenția la asfaltul din parcările hypermarketurilor: el nu necesită întreținere cu anii.

„Pentru că oamenii au făcut pentru ei! Iar la Bălți s-a făcut așa ca și lor să le rămînă ceva… implementăm responsabilitatea materială personală a contractanților, chiar și atunci cînd este vorba de întreprinderile municipale. Maeștrii ÎM „Direcția de reparații și construcție a drumurilor”, care au admis scăderea „așezării” asfaltului la repararea curților blocurilor pe strada N. Iorga, vor trebui să le refacă din cont propriu”.

LA 4 NOIEMBRIE, DE ZIUA SA DE NAȘTERE RENATO USATÎI A FĂCUT UN CADOU BĂLȚENILOR: O NOUĂ TEHNICĂ SPECIALĂ

Este vorba despre două autospeciale noi pentru Întreprinderea municipală „Amenajarea teritoriului și spații verzi”.

„Sărbătoresc ziua mea de naștere în salonul de spital. Dar cu gîndul și cu sufletul sînt în Moldova. La Bălți, în orășelul de corturi din fața Parlamentului de la Chișinău, alături de compatrioții mei, prieteni și susținători. Alături de oamenii pe care îi iubesc foarte mult”, a scris liderul Partidului Nostru, primarul municipiului Bălți, Renato Usatîi, pe pagina sa de Facebook.

„Cîțiva ani în urmă mi-a apărut o idee, care s-a transformat în tradiție. Mie, la fel ca tuturor oamenilor, îmi place să primesc cadouri, dar și mai mult îmi place să le ofer. Ziua de naștere este un bun prilej pentru aceasta. Anul trecut, la 4 noiembrie, se desfășura campania electorală pentru parlamentare, iar cadourile sînt interzise în această perioadă. Însă în 2013, am dăruit o ambulanță Spitalului din Fălești și un automobil unei organizații de caritate. În acest an, ofer Întreprinderii municipale „Amenajarea teritoriului și spații verzi” două autospeciale. Știu că din bugetul orașului Bălți nu poți cumpăra prea multă tehnică specială, de aceea am decis să-mi fac plăcere mie, la fel și orășenilor. Sînt convins, cadoul va prinde bine și rog insistent să nu fie păstrat în garaj, ci utilizat conform menirii – pentru amenajarea și înverzirea orașului nostru. P.S. Mulțumesc mamei și tatălui. Mama spunea că eu m-am născut în cămașă”.

CANALIZAREA PLUVIALĂ ESTE CURĂȚATĂ PENTRU PRIMA DATĂ ÎN 25 DE ANI

Mai mult de o pătrime din secol la Bălți nu a fost curățată canalizarea pluvială. „Unele lucrări, desigur, au fost făcute, dar se pare că în baza lor mai mult s-au spălat bani, decît a fost curățit nămolul din scurgere”, spune Usatîi.

În orice caz, specialiștii invitați cu cea mai modernă tehnică pur și simplu s-au îngrozit de starea sistemului. Problema scurgerilor pluviale este pe ordinea de zi încă de vara precedentă. În sezonul rece am intrat cu un sistem de scurgeri pluviale uzat, dar pentru primăvara-vara 2016 a fost planificată din start rezolvarea problemei. Au fost propuse două variante: înlocuirea totală sau curățarea. Am calculat: dacă de înlocuit, atunci ele vor deveni de „aur”. Înlocuirea acestui sistem ne-ar ieși aproape cît reparația capitală a tuturor drumurilor din oraș.

„De fapt, despre asta la Bălți s-a vorbit mereu, în timpul tuturor conducerilor, explicînd în acest mod inacțiunea lor. Pe lîngă asta, pentru a înlocui sistemul de scurgere ar trebui lichidată vegetația apărută deasupra și demolate unele clădiri aflate în proprietate privată. În fine, am început curățarea. Să stăm, cum unii, și să așteptăm 8 ani o ploaie puternică, după care poți elibera delfini pe străzi, la Bălți nu intenționează nimeni”, a relatat primarul.

LÎNGĂ LACUL ORĂȘENESC ESTE CONSTRUIT UN NOU STADION

În regiunea Lacului Orășenesc din Bălți se desfășoară lucrările de amenajare a unui teren de fotbal. Potrivit directorului Școlii de Fotbal, Ivan Coroliuc, proiectul a fost conceput acum patru ani, însă realizarea acestuia va începe abia acum, datorită implicării primarului orașului, Renato Usatîi. El este cel care finanțează construcția.

Pentru amenajarea noii arene de fotbal din Bălți, se planifică alocarea a circa un milion de lei din partea primarului. Suprafața terenului de joc va fi acoperită cu gazon natural, un lucru destul de rar pentru Moldova. Acoperirea cu un asemenea gazon este posibilă datorită locului amplasării stadionului – , prin urmare în apropiere de o sursă de apă. Da, acesta este mai costisitor, dar gazonul natural este nu doar ecologic, ci și mult mai moale și mai sigur, oferă o protecție fiabilă pielii și legamentelor sportivilor împotriva entorselor și traumelor în timpul unei căzături.

Noua arenă de fotbal este dotată cu un sistem de irigare automat pentru udarea gazonului natural. În general, peluza este amenajată în conformitate cu toate standardele moderne. Pe acest teren, 2.000 de spectatori vor putea urmări meciurile.

USATÎI: „PROBLEMA EFICIENȚEI ENERGETICE ARE SOLUȚIE”

„La producerea unei unități se consumă de șapte ori mai multă energie decît în Danemarca. Iar energia la noi este foarte scumpă. Situația este înrăutățită de perspectivele confuze ale reformării sectorului energetic, care reprezintă un grup monopolizat. Avem de-a face cu factori care pot deveni părți componente ale unei catastrofe. În condițiile costurilor de distribuție actuale, a dezvolta economia în mod normal este imposibil.

Eficiența energetică scăzută este o problemă a tuturor orașelor post-sovietice. Din păcate, nu peste tot aceasta se rezolvă. Pe timpuri, sursele energiei erau comune pentru republicile naționale și aproape gratuite. Întreprinderile noastre oferă eficiență scăzută, iar clădirile noastre publice și casele de locuit sînt construite fără izolare termică. Eu am văzut o fotografie în infraroșu care fixează radiația termică. Casele încălzesc intensiv mediul ambiant, dar plătim pentru asta noi toți. De acea, prezentarea propunerilor privind îmbunătățirea arhitecturii din Bălți este una din cele mai importante teme ale Zilei energiei.

Salut inițiativele îndreptate spre rezolvarea problemelor eficienței energetice și sînt pregătit să vorbesc la această temă cu orice investitori și finanțatori serioși. Sarcina administrației – să reducem consumul de energie al clădirilor aflate la balanța Primăriei, să micșorăm consumul de energie la întreprinderile municipale, să creăm condiții pentru implementarea proiectelor privind izolarea termică a clădirilor, să înlocuim infrastructura orașului în așa fel încît coeficientul eficienței să se apropie de cel ideal. Fondurile eliberate, iar aici este vorba de zeci de milioane, urmează a fi îndreptate spre dezvoltarea infrastructurii. Noi deja mergem în această direcție, iar susținerea sub forma unui grant ar fi cît se poate de binevenită. Unul dintre ultimele proiecte prevede îmbunătățirea sistemului de reglare al traficului rutier la Bălți.

Planificăm să înlocuim o parte din semafoare și să creăm un mecanism unic de conducere. Noaptea, semafoarele trebuie comutate de la un centru unic, în galben intermitent, care consumă mai puțină energie. Administrația de la Bălți, de asemenea, planifică dezvoltarea unei rețele a transportului public ecologic și lărgirea liniilor de troleibuz. Analizăm proiectele privind înlocuirea becurilor la intrările în blocurile locative în cele cu consum redus de energie, precum și echiparea obiectelor sociale cu generatoare de surse alternative de energie pentru încălzire și alimentare cu apă caldă. Aceasta datorită asociației ASSTREIA, care este unul dintre organizatorii acțiunii de astăzi. Cu cîteva luni în urmă am semnat un Memorandum de colaborare în realizarea proiectului Smartcity în cadrul programului Uniunii Europene „Horizon-2020”. Finanțarea acestei direcții reprezintă pentru orașul Bălți un interes vital. Ne așteptăm la realizarea planurilor privind îmbunătățirea infrastructurii orașului și vom depune toate eforturile pentru aceasta. Totuși, este important să constat că în Moldova există impedimente în calea dezvoltării eficienței energetice. Una dintre ele – legislația imperfectă. Pînă acum nu au fost prevăzute asemenea concepte ca tariful diurn și nocturn pentru energia electrică, deși întreaga lume utilizează aparate electrice puternice pe timp de noapte. Nu sînt elaborate norme tehnice adecvate pentru conectarea resurselor alternative de energie. Astăzi, este pur și simplu dezavantajos să le folosești în Moldova.

Voi descrie pe scurt problema și soluția. O sursă alternativă de energie în orele de vîrf cum ar fi, de exemplu, vînt puternic sau vreme însorită (în funcție de ce sursă vorbim) generează mai mult decît are nevoie o gospodărie, iar atunci cînd condițiile se schimbă, este inutilă. Surplusul de energie în momentele de vîrf trebuie să meargă în rețeaua comună conform contorului. Atunci cînd energia nu vine de la sursă, utilizatorul o poate lua din rețeaua comună pe bază de compensare. După implementarea unui asemenea sistem într-un șir de țări europene, a avut loc o explozie a resurselor energiei alternative. Ce ne încurcă să implementăm asta la noi? Răspunsul meu este – lobby-ul monopolului.

Un bici adevărat pentru Moldova – eficiența scăzută a întreprinderilor din sectorul energetic. Ele reprezintă structuri netransparente, cvasistatale. Ce se întîmplă după ușile lor, cum ele formează tarifele propuse pentru ANRE, care este structura acestor tarife, toate acestea reprezintă secrete nu numai pentru consumatori, dar și pentru autoritățile locale. Din cînd în cînd apar în presă acte care arată sume fabuloase care pleacă din aceste întreprinderi în buzunarele unora, dar nu-mi amintesc niciun dosar penal privind tenderele fictive și depășirea atribuțiilor de serviciu.

Avem de-a face cu un șir de probleme care nu se rezolvă, pentru că a le rezolva nu-i este convenabil unui grup de persoane. Toate acestea nici într-un caz nu înseamnă însă că noi nu trebuie să încercăm să ieșim din situația creată. În calitatea mea de primar de Bălți, voi face tot ceea ce îmi stă în puteri pentru a spori eficiența energetică în oraș, conducerea căruia mi-a fost încredințată de locuitorii săi. Înainte avem o mulțime de proiecte, în baza cărora vom demonstra că această problemă are o soluție”.

VA FI CREAT UN SISTEM UNIC DE REGLEMENTARE A CIRCULAȚIEI RUTIERE

La Bălți va fi creat un sistem unic de reglementare a circulației rutiere. Pentru aceasta este nevoie de înlocuit 15 semafoare. După realizarea proiectului vom putea controla activitatea tuturor semafoarelor de la un centru unic de comandă. În primul rînd, aceasta va asigura activitatea așa-numitului principiu de „undă verde”. În al doilea rînd, vom putea deconecta unele semafoare în cursul nopții, pentru ca ele să activeze în regim de galben intermitent.

Renato Usatîi:

„Am fost întrebat de mai multe ori de ce aceasta nu s-a făcut pînă acum, or, situația cînd un șofer singuratic stă la culoarea galbenă a semaforului arată destul de straniu; și semafoarele care lucrează toată noaptea consumă energie. Am început verificările. La Întreprinderea municipală care deservește semafoarele, mi-au spus că, pentru deconectare, ar trebui un om special pregătit, cu o scară. Tehnologia secolului 21…Îmi amintesc cum, înainte de alegeri, cineva spunea că Bălțiul este avangarda dezvoltării. Atunci cînd vom instala sistemul nou, vom lărgi funcționalitatea lui. În perspectivă, avem posibilitatea de a regla în regim online traficul rutier, pentru a evita ambuteiajele în orele de vîrf”.

CADOU DIN PARTEA MOSCOVEI: DOUĂ AUTOSPECIALE MODERNE PENTRU DESZĂPEZIRE

Aflîndu-se iarna într-o deplasare scurtă la Moscova, primarul de Bălți, Renato Usatîi, nu a pierdut timpul în zadar și, ca un bun gospodar, s-a preocupat de posibilitatea orașului de a elibera drumurile din nămeți.

Semnînd Memorandumul de colaborare cu districtul de Vest al orașului Moscova, Bălțiul a primit în dar două unități noi de tehnică specializată pentru îndepărtarea zăpezii.

„De fapt, atît Moscova, cît și Bălțiul se confruntă cu probleme similare: curțile trebuie echipate cu spații de joacă pentru copii, teritoriile – curățate, iar drumurile – asfaltate. Astăzi noi le oferim locuitorilor orașului Bălți echipament modern de înlăturare a zăpezii, care va ajuta orașul vostru să fie mai curat, mai frumos, mai comod pentru viață”, a subliniat, în cadrul ceremoniei de oferire a tehnicii, Serghei Ceriomin, ministru în Guvernul orașului Moscova, șeful Departamentului relațiilor economice externe și internaționale din Moscova.

„Sîntem bucuroși de faptul că orașul Bălți, ca o adevărată capitală nordică a Moldovei, procură astăzi trăsături absolut noi – gospodăriile locativ–comunale lucrează mai eficient, se îmbunătățește sistemul de învățămînt, sporește calitatea serviciului medical. O atenție deosebită este acordată de Primăria voastră păstrării limbii ruse și ale școlilor ruse din regiune”, a adăugat ministrul.

La rîndul său, Renato Usatîi a mulțumit conducerii Moscovei pentru ajutorul acordat în momentul oportun.

„Doar se pare că Moldova este situată la sud și acolo mereu este cald. În regiunea noastră avem și zăpadă, și geruri crîncene rusești. De aceea echipamentul pe care l-a donat Moscova îi va fi de folos Bălțiului”, a subliniat primarul.

Echipamentul a fost înmînat Bălțiului, în mod solemn, la 22 mai – de Ziua orașului.

BĂLȚIUL PRETINDE LA STATUTUL DE PRINCIPALUL ORAȘ AL ȚĂRII

Bălți a împlinit 595 de ani. Cifră – aproape rotundă, dar sărbătoarea a fost una cu adevărat jubiliară.

Sfînta liturghie, parada costumelor, un concert grandios, un număr mare de oaspeți din străinătate, cadouri și zeci de mii de locuitori ai capitalei de nord a Moldovei – Bălțiul a demonstrat că, deși formal nu este cel mai important oraș al țării, titulatura de capitală de nord o îndreptățește în întregime.

În ultimul aproape un an, al doilea oraș din țară ca mărime nu dispare de pe paginile presei republicane, rămînînd în centrul atenției grație evenimentelor culturale, inovațiilor în domeniul construcțiilor și primarului popular. Sărbătoarea Hramului a adunat delegații din 15 țări – o dovadă în plus. Renato Usatîi spune că asemenea evenimente au scopul nu doar să distreze, dar și să atragă oameni noi, oameni de afaceri, investitori străini și locali. Bălțiul are nevoie de o imagine nouă – una de oraș modern în care sînt create toate condițiile pentru viață, muncă și odihnă.

„Noi dăm o tonalitate corectă. Bălțiul deja este un exemplu pentru capitală”, a declarat Usatîi pentru zeci de jurnaliști veniți să reflecte sărbătorirea Zilei Orașului.

AȘA CEVA NU A MAI FOST: 17 DELEGAȚII DIN STRĂINĂTATE AU VENIT SĂ FELICITE BĂLȚENII

La celebrarea Hramului Bălțiului au participat 17 delegații din străinătate. Intenția de a felicita personal orășenii cu ocazia Zilei Orașului Bălți, care la 22 mai a împlinit 595 de ani, și-au anunțat-o reprezentanții orașelor înrudite și partenere ale municipiului: Sectorul administrativ vest al Moscovei; raionului Pușkin, Sank Petersburg; Nijni Novgorod; Plock (Polonia), Miercurea Ciuc (România), Narva (Estonia), Smolian (Bulgaria), Daugavpils (Letonia), Cernăuți, Vinnița, Mogilev-Podolsky, Hmelnițk (Ucraina), precum și reprezentanți din Tiraspol și Comrat.

La sărbătoare au participat Ambasadorii Extraordinari și Plenipotențiari ai Rusiei, Franței și Azerbaidjanului, consulii României și Ucrainei, Consulul Onorific al Estoniei, reprezentanți ai misiunilor diplomatice ale UE, Belarus, Ungaria și Polonia.

Renato Usatîi a declarat: „Mă bucur că văd mulți cetățeni în piață, în această frumoasă zi. Vreau să le mulțumesc tuturor oaspeților noștri care au venit de peste mări pentru a ne felicita cu această ocazie, precum și reprezentanților organizațiilor internaționale, ambasadorilor care astăzi sînt aproape de noi. Avem o mulțime de evenimente de sărbătoare. Vă doresc o dispoziție bună, eu sînt sigur că vom petrece împreună foarte bine această zi!”

ZIUA ORAȘULUI A ÎNCEPUT CU SERVICIUL DIVIN SOLEMN

Sărbătoarea a început cu Sfînta Liturghie, dedicată hramului orașului, al cărui protector este Sf. Nicolae. În acest an, serviciul divin a fost solemn și spectaculos. El a fost oficiat de peste 70 de preoți în frunte cu episcopul de Bălți și Fălești, Marchel.

Pînă la începutul liturghiei, în ciuda soarelui dogoritor, zona era plină de oameni. La oficierea serviciului divin au participat primarul Renato Usatîi, invitați din străinătate și consilieri municipali. În zonă a fost amplasată icoana Sfîntului Nicolae – în creștinism, el este venerat ca un făcător de minuni, considerat apărătorul celor săraci și al copiilor.

Episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, a menționat că orașul Bălți a devenit un important centru cultural și economic al Moldovei de Nord, cu toate acestea bălțenii trebuie să depună eforturi mai mari pentru dezvoltarea lui ulterioară și pentru prosperitate.

Și Mitropolitul Moghilev-Podolsk a felicitat bălțenii și oaspeții orașului cu ocazia sărbătorii. După tradiționala liturghie a avut loc depunerea de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare, la care au participat reprezentanți ai delegațiilor străine.

„Felicitări pentru Bălți, Fălești, Dondușeni, Basarabeasca și alte localități unde este sărbătorit Hramul Sfîntului Nicolae. Ziua va fi interesantă și îndestulată – a scris primarul de Bălți, Renato Usatîi, pe pagina sa de Facebook. – Sf. Nicolae a fost supranumit în popor Făcătorul de minuni, ocrotindu-i pe cei care au nevoie de ajutor. Numele Nicolae este asociat cu generozitatea și compasiunea – tot ce a avut el a dat săracilor. Conform tradiției ortodoxe, este primit să începem sărbătoarea cu Liturghia solemnă în biserici și în piețe. Asemenea zile unesc oamenii. Alături de noi, Hramul este sărbătorit de oaspeții noștri din 15 țări străine. Îi invit pe toți pentru a sărbători ziua Sf. Nicolae, ca o mare familie”.

O GRANDIOASĂ PARADĂ DE COSTUME CU OCAZIA ÎMPLINIRII A 595 DE ANI DE LA FONDAREA BĂLȚIULUI

Ziua orașului Bălți a fost înfrumusețată cu o paradă grandioasă de sărbătoare la care au participat mii de bălțeni, zeci de colective municipale practic ale tuturor întreprinderilor industriale ale orașului, delegații ale instituțiilor de învățămînt și organizații civice din capitala de nord.

Parada a durat mai mult de o oră. Coloanele de sărbătoare acompaniate de orchestră și aplauzele spectatorilor au mers prin fața tribunei din piața centrală a orașului, de pe care bălțenii erau salutați de primarul Renato Usatîi și de șefii delegațiilor străine.

Multe întreprinderi municipale și comerciale au ieșit la paradă cu mașinile din parcul auto, înfrumusețate cu baloane și drapele. Aplauze speciale din partea locuitorilor orașului au primit colectivele de muzică, dans și creație, precum și elevii instituțiilor de învățămînt din Bălți, care, de asemenea, au trecut prin piața de sărbătoare. O înfrumusețare separată a paradei au fost coloana de mașini auto retro, întemeiată cu puterea entuziaștilor, și bikerii bălțeni pe motociclete puternice.

Oaspeții ruși s-a adresat cu mesaje de felicitare pentru locuitorii Bălțiului. Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse în Moldova,Farit Muhametșin, a amintit de istoria glorioasă a Bălțiului, de evenimentele istorice legate de lupta comună a popoarelor ruse și moldovenești împotriva cotropitorilor fasciști. Ambasadorul a menționat că colaborarea dintre Bălți și regiunile din Rusia se dezvoltă în mod ascendent – au fost semnate numeroase acorduri privind instruirea studenților din nordul Moldovei în universitățile din Rusia, privind deschiderea unei reprezentanțe comerciale din Rusia, care va contribui la promovarea în Federația Rusă a producției din Bălți.

În numele guvernatorului din Sankt Petersburg, Georghii Poltavcenko, bălțenii au fost felicitați de reprezentantul raionului Pușkin din capitala de nord a Rusiei, Serghei Nikitin. „Am venit aici să vă felicit cu ocazia sărbătorii și să susțin primarul și echipa sa – a spus el. – Ne aflăm de mai multe zile la Bălți și vedem un oraș frumos, uimitor, luminos. Vedem că oamenii susțin conducerea orașului și sînt dispuși să meargă împreună pentru a obține noi realizări. Vom considera că vizita noastră a fost punctul de plecare pentru noi fapte bune și realizări. Felicitări!”

În mesajul său de felicitare Gheorghii Poltavcenko a spus:

„Bălțiul este centrul cultural și economic al regiunii de nord a Moldovei. Prin urmare, la fel ca Sankt Petersburg, orașul poartă numele informal de „capitală de nord”… Sankt Petersburg acordă o atenție deosebită dezvoltării colaborării cu orașul Bălți. Sînt sigur că vom reuși să implementăm toate planurile noastre”.

Victor Afanasenko, președintele Camerei de Comerț din raionul Pușkin din Sankt Petersburg, a vizitat pentru prima dată Republica Moldova și a rămas cu cele mai bune impresii. El a fost plăcut surprins de ospitalitatea poporului din Moldova și a menționat că Bălțiul este unul dintre orașele a căror conducere contribuie la consolidarea relațiilor moldo-ruse. Locuitorii din Bălți, în opinia sa, se deosebesc prin amabilitate și prietenie.

CADOU PENTRU BĂLȚENI CU OCAZIA ZILEI ORAȘULUI – TEHNICĂ MODERNĂ DE DESERVIRE COMUNALĂ

Renato Usatîi a dăruit Bălțiului, cu ocazia împlinirii a 595 de ani de la fondare, o autospecială de ultimă generație, în valoare de 150 000 de euro. Oaspeții din Rusia au înmînat solemn un cadou pentru Bălți din partea conducerii de la Moscova – două unități de tehnică pentru deservire comunală.

Renato Usatîi a cumpărat autospeciala „Volvo” din propriile resurse financiare. Costul acestei „combine” de deservire comunală, de ultimă generație, este de 150 de mii de euro. Această mașină de măturat și curățat nu numai curăță carosabilul folosind cele mai noi tehnologii bazate pe vacuum, ci și poate curăța de nămolul acumulat în urma ploilor.

În această zi, capitala de nord a mai primit un cadou. O dovadă vizibilă a colaborării de succes dintre Bălți și regiunile din Rusia o constituie înmînarea solemnă a celor două autospeciale multifuncționale pentru deservirea comunală, pe bază de șasiu a vehiculelor „Kamaz”. Acest dar a fost rezultatul acordurilor încheiate între primarul de Bălți, Renato Usatîi, și primarul Moscovei, Serghei Sobeanin.

Vehiculele asigură curățarea străzilor municipale de zăpadă și gheață și vor permite trecerea de la amestecurile din nisip și sare la soluții moderne de curățat străzile. Ceremonia de înmînare a cadourilor a avut loc în timpul sărbătoririi Hramului orașului și a celor 595 de ani de la fondarea capitalei de nord a Moldovei.

În ajunul Zilei Orașului, rectorul Universității de Stat de Inginerie și Economie din Nijni Novgorod, Anatolii Șamin, a făcut un cadou bălțenilor – a susținut o prelegere la Universitatea de Stat din Bălți și a dăruit un set de materiale didactico-metodice în format electronic.

MEȘTEȘUGARII POPULARI ȘI-AU EXPUS LUCRĂRILE

În aceeași zi, 22 mai, în piața centrală din Bălți a fost organizată o expoziție de lucrări ale unor meșteșugari populari. Fiecare dintre artizani a avut cu ce să se mîndrească în fața oaspeților din oraș, bălțenilor și colegilor.

Potrivit organizatorilor, popularitatea acestor tîrguri este în creștere, deoarece în cadrul lor sînt demonstrate cele mai bune realizări ale direcțiilor de artizanat – cu care, în mod tradițional, se mîndrește pămîntul Moldovei. Acestea și costumele naționale, care îți atrag privirea prin strălucirea și coloritul lor, „covoarele basarabene” cunoscute în întreaga lume, precum și picturile și obiectele confecționate din lemn, lut, piele, paie sau salcie, atrag prin autenticitatea lor și apartenența la cultura locală.

Mîinile „de aur” ale meșterilor au demonstrat direct la tîrg cum în secunde numărate poți să faci o medalie.

La tîrgul de artă populară, dedicat Hramului Bălțiului, și-au adus lucrările și meșterii din localitățile din nordul Moldovei. Raisa Lungu este din raionul Dondușeni. Ea a venit să demonstreze bălțenilor și oaspeților orașului că și în raionul ei natal sînt încă în viață tradițiile populare. Meșterița a adus covoare țesute de mînă.

O atenție deosebită le-a atras bălțenilor doi frați, care au prezentat la tîrg unul dintre cele mai vechi instrumente muzicale din Moldova – buciumul. Anterior, aceste tuburi din lemn erau utilizate în regiunea noastră pentru a preveni atacul inamicului, de asemenea, din ele suflau ciobanii. Despre acest instrument adesea se menționează în folclorul moldovenesc, iar astăzi sub sunetele buciumului se încep festivalurile și sărbătorile.

Și costumele populare prezentate au stîrnit interes la tîrg: căciulile din piele de miel din rasa Caracul, de diferite forme și culori, brîie late de „o palmă domnească” așa cum se obișnuia pe pămîntul basarabean (cu ele era înfășurată talia de mai multe ori), încălțămintea națională moldovenească din piele naturală – „opincile”, care sînt făcute manual din piele de porc sau de vițel, în condiții de casă. Opincile erau încălțate peste ciorapi de lînă sau obiele albe, ele fiind încălțămintea săracilor, iar acum sînt un suvenir frumos din Moldova.

La tîrgul de artă populară zeci de meșteșugari moldoveni și-au expus lucrările.

CONCERT GRANDIOS CU OCAZIA ÎMPLINIRII A 595 DE ANI DE LA FONDAREA BĂLȚIULUI: INTERPREȚI RUȘI ȘI 50 DE MII DE SPECTATORI

Renato Usatîi a organizat la Bălți o zi de naștere de neuitat: în seara de 22 mai, în centrul orașului Bălți a avut loc un concert grandios dat cu ocazia Zilei Orașului și împlinirii a 595 de ani de la fondarea capitalei de nord a Moldovei. Pe scenă au urcat stelele Moldovei și ale Rusiei. Seara, primarul capitalei de nord, Renato Usatîi, personal a trecut la masa DJ-ului.

La sărbătoarea organizată de Fundația „Renato Usatîi” și Primăria municipiului au venit mii de bălțeni și oaspeți ai orașului din întreaga țară. Oaspeți de onoare au fost reprezentanții delegațiilor oficiale din străinătate, veniți pentru a felicita locuitorii orașului Bălți cu ocazia Zilei Orașului.

Pentru 50 de mii de spectatori, adunați în piața centrală, au cîntat și au dansat în această seară cei mai buni interpreți autohtoni și de peste hotare. Pe scena de sărbătoare au fost auzite cele mai tari nume ale showbizului: Natalia Gordienco, Brio Sonores, Catharsis, Alexandr Marținkevici și trupa „Kabriolet”, legendarul Igor Nikolaev și DJ Smash (pentru care această zi a fost una specială – la 22 mai își sărbătorește ziua de naștere).

Zecile de mii de spectatori au întîlnit-o cu entuziasm și pe cea mai tînără stea a Moldovei, care cucerește cu succes și auditoriul rusesc – Eva Timuș. Primarul de Bălți, Renato Usatîi, i-a oferit Evei un mare buchet de trandafiri și a cîntat cu ea în duet sub aplauzele mulțimii adunate.

Concertul a adunat turații, iar noaptea a trecut într-o festivitate populară cu dansuri și o horă tradițională. Renato Usatîi personal a trecut la masa DJ-ului pentru a mixa, iar DJ Smash care-și sărbătorea ziua de naștere incita atmosfera pe scenă. Cu o energie de nedescris, zeci de mii de bălțeni s-au distrat pe cinste, sărbătorind această zi de neuitat.

DE ZIUA STUDENȚILOR, BĂLȚIUL A DEVENIT CAPITALA DE TINERET A MOLDOVEI

Usatîi le-a dăruit studenților bălțeni un concert pe care ei îl vor ține minte mult timp.

Un concert grandios a avut loc la Bălți în seara de 17 noiembrie, organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Studenților, de către Primăria capitalei de nord cu susținerea Fundației „Renato Usatîi”. Peste 50 de mii de tineri s-au strîns în piață și s-au distrat la maximum împreună cu artiștii autohtoni și străinii cu renume. Pe scena din Bălți au evoluat cele mai îndrăgite nume ale showbizului: DJ Smash, Egor Krid, Antonia, Lidia Isac, Sunstroke Project.

În toiul sărbătorii, Renato Usatîi a avut o intervenție în direct prin skype de la Moscova, pentru a felicita personal studenții și toți bălțenii prezenți la concert. Piața, plină de oameni, a salutat apariția lui Usatîi pe ecrane cu aplauze și strigăte de entuziasm.

„Salutare, Bălți! s-a adresat președintele „Partidului Nostru”. Sînt foarte bucuros să vă văd într-o dispoziție atît de bună! Regret că nu pot fi acum alături de voi. Știți că vă iubesc pe toți, știți ce atitudine am față de tineret. Astăzi este o zi frumoasă, o zi de sărbătoare – Ziua Studenților! Sînt convins că aici sînt prezenți nu doar studenții din Bălți, ci și din alte raioane ale Moldovei. În această perioadă, deloc ușoară pentru Moldova, vă doresc, în primul rînd, sănătate de fier. Pentru că anume din acest motiv, astăzi sînt nevoit să mă aflu departe de Moldova.Vă doresc succese la studii. Pentru ca să construim împreună o Moldovă nouă, voi trebuie să învățați bine. Recunosc, atunci cînd am fost student, am absentat la unele lecții, lucru pe care îl regret acum. Învățați sîrguincios, cu cît vă va fi mai greu acum, cu atît mai ușor – pe urmă.

Vom mai avea multe evenimente frumoase – a subliniat Renato Usatîi. – Sînt convins că vom duce la bun sfîrșit tot ce am început la Bălți, tot ce am început în toată țara. Trebuie să facem tot posibilul ca să construim o Moldovă nouă, ca să ne mîndrim că sîntem moldoveni. Să ne mîndrim că trăim într-o țară atît de frumoasă, din care, spre regret, mulți pleacă acum.

Am mari emoții, vă iubesc cu adevărat pe toți. Promit să fac tot posibilul pentru ca să rămîn „veșnic student”. Decît ca Voronin sau Timofti, mai bine să fiu student toată viața. Bălți, îți mulțumesc!”.

Pentru organizarea concertului, Renato Usatîi a alocat peste 280 de mii de lei din fundația de caritate.

RENATO USATÎI L-A PREMIAT PE CAMPIONUL MONDIAL LA SAMBO CU 100 000 DE LEI

Primarul de Bălți l-a felicitat pe sportivul originar din Bălți, Sergiu Oșlobanu, pentru victoria obținută.

În cadrul concertului organizat la Bălți cu ocazia Zilei Internaționale a Studenților, în fața publicului de 50 de mii de oameni, Renato Usatîi l-a salutat pe campionul mondial la sambo, Sergiu Oșlobanu, originar din Bălți, care a urcat pe scenă.

Discipolul Școlii de sport din Bălți „B.Petuhov”, maestru în sport de talie internațională, Oșlobanu a cucerit medalia de aur la Campionatul Mondial la Sambo din orașul Casablanca (Maroc), la care au participat sportivi din 82 de țări.

„Îl felicit pe Sergiu cu remarcabila victorie la Campionatul Mondial la Sambo. Sergiu a devenit campion al lumii! Grație acestui cetățean, în cadrul celui mai important Campionat Mondial la Sambo, a fost intonat imnul Moldovei”, a declarat liderul „Partidului Nostru”, anunțînd că l-a premiat pe campion pentru victoria obținută cu 100 de mii de lei.

Menționăm că statul practic nu finanțează sportul moldovenesc, iar cîștigătorii campionatelor internaționale, care apără onoarea țării la capitolul sport, nu primesc premii decente.

650 DE MII DE LEI PENTRU UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a marcat anul trecut 70 de ani ai Catedrei de studii slavone. La conferința organizată cu această ocazie au participat ambasadorul Federației Ruse în Moldova, Farit Muhametșin, conducătorul reprezentanței „Rossotrudnicestvo” în Moldova, Valentin Rîbițkii, rectorul Universității Slavone, Tatiana Mlecico, doctori în științe filologice din Rusia și Ucraina.

„Este emoționant și responsabil de fiecare dată cînd vorbesc în incinta universității pe care am absolvit-o. I-am văzut pe profesorii mei, cărora le voi fi recunoscător toată viața. Inima mi s-a umplut de emoții, iar gîndurile – de amintiri. Atunci cînd a fost intonat „Gaudeamus” mi s-a oprit respirația. M-am abținut cu greu. Aici am învățat eu. Aici au învățat părinții mei. Sînt moldovean și mă mîndresc cu asta, dar așa s-au creat circumstanțele că am făcut studii în limba rusă și la școală, și la universitate. Sînt bucuros că și astăzi, cînd multe universități se confruntă cu problema predării în limba rusă, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, păstrează și dezvoltă Catedra de studii slavone”, a împărtășit impresiile sale pe Facebook, Renato Usatîi.

Primarul municipiului Bălți a donat Catedrei de studii slavone o colecție de dicționare de limbă rusă. După o discuție cu rectorul, în cadrul căreia au fost abordate problemele legate de așa-zisa optimizare, Renato Usatîi a decis să doneze 650 de mii de lei universității pe care a absolvit-o: cîte 50 de mii de lei pentru fiecare catedră.

„Conducerea și colectivul pedagogic vor decide unde vor investi acești bani. La o catedră există insuficiență de computere, la alta – de materiale didactice. Înțeleg că toate problemele nu pot fi soluționate dintr-o singură dată, de aceea voi continua să ajut Universitatea „Alecu Russo” și în continuare”, a concluzionat Renato Usatîi.

PRIMARUL DE BĂLȚI A PREMIAT CEI MAI BUNI SPORTIVI DIN CAPITALA DE NORD

La Bălți au fost desemnați cei mai buni sportivi ai anului. Ceremonia de premiere a avut loc în sala arhiplină a Căminului Cultural „Răut”. Din Fundația de caritate „Renato Usatîi” în acest scop au fost alocate 80 de mii de lei.

Indiscutabil, orașul are cu ce și cu cine să se mîndrească oameni cu adevărat demni de mîndrie. Adresîndu-se către mulțimea adunată, primarul Renato Usatîi a amintit despre faima sportului bălțean de altădată și a promis că va depune eforturi maxime pentru dezvoltarea sportului din capitala de nord care să devină în viitor și mai vestit.

După ceremonia de premiere a avut loc un concert susținut de ansamblurile bălțene de muzică și dans. Au fost premiați și antrenorii, fără de care nicio performanță în sport nu ar fi fost posibilă. Renato Usatîi a menționat că se închină în fața oamenilor care care contribuie la dezvoltarea sportului din Bălți, practic bazîndu-se doar pe entuziasm.

Echipa lui Renato Usatîi acordă atenție mare problemelor culturii fizice în masă și sportului. În 2016, au existat multe surprize plăcute la capitolul sport. Și în 2015 rezultatele din sport au fost bune. Avem campioni mondiali și europeni. Luptători de sambo și de karate, pugiliști, canotori. Renato Usatîi a oferit în dar tinerilor fotbaliști uniformă cu simbolica municipiului Bălți.

„În curînd această simbolică va fi cunoscută de toți”, a dat asigurări primarul.

UNIFORMĂ NOUĂ PENTRU TINERII FOTBALIȘTI

Primarul de Bălți, Renato Usatîi, a oferit elevilor școlii de fotbal, a cărei conducere și-a asumat-o, 180 de seturi de uniforme noi. Acestea reproduc cu exactitate culorile și simbolurile Clubului bălțean de Fotbal „Zaria”, ceea ce nu este întîmplător.

Potrivit lui Usatîi, anume școala de fotbal trebuie să devină sursa de forțe de muncă pentru echipa orașului. Adresîndu-se tinerilor sportivi, primarul a spus că în oraș el pune accent pe dezvoltarea sportului pentru tineri.

Nici antrenorii școlii sportive nu au rămas fără cadouri: aceștia au primit seturi de uniformă de sport. Iar tinerii goalkeeperi au avut parte de cadouri speciale – mănuși profesionale pentru fotbal. Ceremonia a avut loc pe stadionul școlii de fotbal, care anterior a fost dotat cu un nou sistem de iluminare, de asemenea, din surse lui Renato Usatîi.

Amintim că toate cheltuielile Școlii de fotbal din Bălți și le-a asumat Renato Usatîi. Băieții pot să se antreneze în condiții confortabile, să se alimenteze bine, să-și mențină forma fizică. Directorul Școlii de fotbal, Ivan Coroliuc, spune că un primar atît de entuziast în promovarea sportului în rîndul tinerilor nu a mai văzut la Bălți.

Anume la inițiativa lui Renato Usatîi a fost modificat însuși conceptul dezvoltării fotbalului bălțean. Miza a fost pusă pe pregătirea sportivilor locali.

MICROSCOPUL NEUROCHIRURGICAL ZEISS ÎN DAR SPITALULUI

Primarul de Bălți, Renato Usatîi, a vizitat Spitalul clinic municipal unde, acum cu cîteva zile înainte, a fost adus microscopul neurochirurgical Zeiss promis anterior și cumpărat din resursele Fundației „Renato Usatîi”. Acesta costă 290 de mii de lei.

Șeful secției neurochirurgie, Viorel Guranda, a mulțumit primarului din numele administrației Spitalului, din partea sa personală, precum și din numele colectivului secției. „Necesitatea unui asemenea microscop era destul de mare”, a spus medicul.

El i-a demonstrat lui Renato Usatîi posibilitățile microscopului care ajută chirurgilor să efectueze cele mai precise acțiuni. Microscopul Zeiss mărește pînă la 50 de ori, iar astfel devine posibilă o diagnoză suplimentară, inclusiv a formărilor cancerigene.

Renato Usatîi a spus că microscopul a fost procurat la recomandarea cunoscutului neurochirurg Grigore Zapuhlîi, care de cîteva ori a operat la Bălți și cunoaște cu ce echipament erau nevoiți să lucreze medicii.

„Aducînd microscopul în Spitalul clinic municipal, noi salvăm nu doar Bălțiul, ci și tot nordul Moldovei”, a spus Usatîi.

Viorel Guranda, la rîndul său, a subliniat că la Bălți a rămas unica secție de neurochirurgie, fără un microscop. „Instrumentul este foarte scump, iar spitalul nu și-l putea permite”, a spus șeful Secției. El și-a exprimat încrederea că va continua colaborarea între instituția medicală și Fundația lui Renato Usatîi.

„Microscopul e microscop, dar e important și factorul uman, iar eu știu că aici lucrează oameni cu „mîini de aur” Voi salvați sute de vieți”, a răspuns Usatîi.

Primarul a declarat că Bălțiul a fost uitat de autoritățile statului pe parcursul mai multor ani, dar este important ca și acestea să se implice în rezolvarea problemelor Spitalului care deservește mii de pacienți din nordul țării.

Toamna trecută, Spitalul clinic municipal a primit din partea Fundației „Renato Usatîi” instrumente medicale noi în sumă de un milion de lei.

INSTRUMENTAR CHIRURGICAL NOU ÎN VALOARE DE UN MILION DE LEI

Decizia de a acorda ajutorul financiar a fost luată de primarul capitalei de nord, după prima sa vizită la instituția medicală. Medicii s-au plîns de problemele legate de instrumente, care nu au mai fost schimbate de zeci de ani.

DOUĂ POMPE DE PERFUZIE ÎN VALOARE DE 45 DE MII DE LEI PENTRU SECȚIA DE PEDIATRIE

Fundația de caritate a lui Renato Usatîi a oferit în dar Secției de pediatrie a Spitalului clinic municipal din Bălți echipament special – două pompe de perfuzie în valoare totală de 45 de mii de lei.

Este vorba despre aparate speciale pentru injecții intravenoase. Acestea permit dozarea exactă a medicamentelor și elimină probabilitatea unei supradoze. Aceasta este foarte important în cazul tratării pacienților mici. Aparatele erau extrem de necesare secției.

Din păcate, la nivel de stat întrebarea privind asigurarea cu echipament modern a instituțiilor medicale practic nu se rezolvă deloc, iar alocarea fondurilor pentru pompe de perfuzie noi nu era prevăzută în timpul apropiat. De aceea, angajații spitalului s-au adresat Fundației lui Renato Usatîi cu rugămintea de a acorda ajutor la procurarea aparatelor costisitoare.

Consilierul municipal Nicolae Grigorișin a menționat că primarul de Bălți nu a putut să nu reacționeze, întrucît înțelege perfect că, dacă este posibilitate, trebuie de ajutat, mai ales atunci cînd este vorba despre copii.

Șeful Secției reanimare a menționat că este foarte plăcut să primești un cadou atît de necesar și a subliniat că, grație pompelor de perfuzie, se va îmbunătăți calitatea ajutorului acordat.

„NICIUN COPIL NU TREBUIE SĂ FIE TRIST”

1000 de înghețate gratuite pentru copiii din Bălți

La 1 iunie toată lumea marchează una dintre cele mai vechi sărbători internaționale – Ziua Protecției Copiilor. Decizia privind sărbătorirea acestei zile a fost adoptată de Federația Democratică Internațională a Femeilor, la sesiunea specială din noiembrie 1949.

Prima Zi internațională a Protecției Copiilor a fost desfășurată în anul 1950. ONU a susținut inițiativa și a declarat protecția drepturilor, vieții și sănătății copiilor drept una dintre direcțiile prioritare ale activității sale.

Tradițional, în această zi se desfășoară acțiuni de sărbătoare pentru copii – în primul rînd, copiii fără părinți, copii din familii social-vulnerabile și copii cu posibilități reduse.

Ziua Internațională a Protecției Copiilor trebuie să fie o sărbătoare pentru absolut toți copiii! Tocmai de aceea, după cum a declarat consilierul municipal Elena Rîbak, activiștii „Partidului Nostru” împreună cu consilierii municipali și studioul teatral „Domoveonok” au decis să organizeze o platformă specială unde copiii se vor putea odihni și petrece timpul într-un mod cît mai distractiv pentru ei. Sărbătoarea a avut loc în piața centrală a orașului Bălți (în fața clădirii Teatrului „Vasile Alecsandri”).

În cadrul acțiunii de caritate copiii au primit gratuit peste o mie de înghețate!

„PESTE 500 DE COPII AU VĂZUT MAREA… SÎNT MAI FERICIT DECÎT ORICINE!”

Renato Usatîi le-a dăruit bilete de odihnă pe malul Mării Negre la 500 de băieți și fete, cu vîrsta cuprinsă între 9 și 16 ani, din întreaga Moldovă. Fiecare dintre ei a văzut marea pentru prima dată.

Copiii din familii sociale-vulnerabile, nevoiașe și cu mulți copii au mers pentru o săptămînă la Zatoka. Copiii, care nu au văzut marea niciodată, au beneficiat de toate condițiile pentru o vacanță de vis – cazare într-o pensiune de lux cu un meniu ce include cinci mese pe zi și un amplu program cultural.

„De cîțiva ani la rînd, le ofer copiilor bilete de odihnă la mare. Inițial, 40 de copii au văzut marea pentru prima dată, apoi – 100 de copii. Ulterior, numărul lor a crescut la 150. În total, peste 500 de copii au văzut marea… Sînt mai fericit decît oricine”, a scris Renato Usatîi pe pagina sa de Facebook.

Renato Usatîi:

„Prima zi de vară și Ziua Protecției Copiilor. Nu întîmplător ele coincid. Vara și copilăria au o legătură emoțională. Vara înseamnă bucurie pentru elevi și dureri de cap pentru părinți. E bine că data de 1 iunie a fost numită zi liberă, iar părinții își vor putea petrece timpul alături de copiii lor, dar iată ce să faci în celelalte trei luni e de neînțeles. În Moldova nu sînt atît de multe tabere de odihnă pentru copii, care ar fi pe potriva buzunarului unei familii obișnuite. Ca rezultat, „maturii” sînt la serviciu, iar adolescentul este la dispoziția sa sau a rețelelor de socializare timp de trei luni.

În ultimii cîțiva ani încerc să rezolv această problemă, făcînd tot ce este în puterile mele. Deja sute de copii au mers gratuit la mare, iar în această vară vom continua neapărat această tradiție.

Dar, sigur, trebuie să transformăm timpul liber al copiilor în clipe utile și de neuitat la nivel central, de stat. Să dezvoltăm cercurile de sport așa cum este la Bălți, să deschidem spații tematice de vară gratuite, să recreăm cercurile de interese pentru copii care erau atît de populare în perioada sovietică. Obligatoriu, chiar în această vară, în capitala de nord vom începe să ne mișcăm în această direcție. Sînt organizate și acțiuni de caritate, în primul rînd, pentru copiii nevoiași din familii social-vulnerabile și copiii orfani. Niciun copil nu trebuie să fie trist”.

CANTINA SOCIALĂ A HRĂNIT 25 DE MII DE OAMENI

Sensul vieții mele este să ajut oamenii. Și nu sînt doar cuvinte, acesta este mottoul de care mă ghidez în viață. Posibilitatea de a ajuta persoanele nevoiașe, defavorizate, persoanele vîrstnice, copiii – anume aceasta îmi încălzește inima. Beneficiarii cantinei sociale sînt tot mai mulți și, de fiecare dată, sînt persoane diferite. Cît îmi doresc ca ei să nu ducă lipsă de nimic. Eu fac tot ce pot. Mulțumesc lui Dumnezeu că am posibilitatea să ajut.

Renato Usatîi

Este binecunoscut faptul că mulți oameni din Moldova nu au o viață ușoară. Cantina socială cu prînzuri gratuite, deschisă la Bălți pe data de 15 decembrie, la inițiativa lui Renato Usatîi, a arătat numărul real al nevoiașilor, cărora nu le ajung bani nici pentru mîncare: într-o lună peste 25 de mii de oameni au pășit pragul cantinei sociale.

În primele zile de activitate a cantinei sociale, peste 1.000 de oameni au beneficiat de un prînz cald gratuit. Dacă inițial au fost suficiente 300 de porții, atunci mai tîrziu a fost nevoie de 500. Numărul doritorilor de a lua masa la cantina socială creștea cu fiecare zi.

La intrarea în cantină, s-au format rînduri: oamenii au venit să mănînce și să bea ceai cald. Meniul de la cantina socială este actualizat zilnic: bucate din carne, pe care nu și le pot permite mulți pensionari și persoanele cu nevoi speciale, au fost gătite în mod regulat.

Renato Usatîi:

„Astăzi este o situație dificilă în țară și în acest moment de criză este necesar să ajutăm nevoiașii – pensionari și persoane cu nevoi speciale, care nu își pot permite alimente din pensiile lor modeste”.

Cheltuielile pentru funcționarea cantinei și-au fost asumate de primarul de Bălți și se ridică la 1 milion de lei

RENATO USATÎI LE-A ÎNMÎNAT POLIȚIȘTILOR DIN BĂLȚI UNIFORMĂ NOUĂ

Primarul de Bălți, Renato Usatîi, le-a înmînat angajaților poliției municipale 113 seturi de uniforme noi, cu o valoare totală de 300 de mii de lei. Usatîi le-a promis acest cadou la Ziua Poliției.

Renato Usatîi a menționat că lui îi este plăcut să facă asemenea cadouri, în primul rînd, pentru că „poliția este una dintre puținele instituții aflate la straja independenței republicii”

Primarul de Bălți a subliniat faptul că, „deși există mai multe nuanțe de îndoială legate de unii conducători ai acesteia, angajații simpli sînt oameni sinceri, viteji și care își îndeplinesc datoria față de Patrie, fără a cere aproape nimic în schimb”.

„Am fost și rămîn convins că acești bărbați trebuie să primească un salariu demn. Ei îl vor primi. La toate mitingurile noi spunem că poliția este cu poporul. La fel consideră și majoritatea polițiștilor, împreună cu care noi facem același lucru – apărăm țara”, a scris Renato Usatîi Usatîi pe pagina sa de Facebook.

ZIUA INDEPENDENȚEI LA BĂLȚI – STAS MIHAILOV ȘI UN SPECTACOL AL HAVUZURILOR MUZICALE

Renato Usatîi:

Deseori sînt întrebat de ce marcăm data de 27 august, care este ideea noastră națională. În prezent, ea este una foarte simplă – să ne menținem ca popor, să ne păstrăm statul în care cetățenii să trăiască confortabil. Să ai propriul stat este un privilegiu, un dar de la Dumnezeu. În lume există mii de popoare, însă doar 200 de state. Moldovenii și oamenii de alte naționalități care locuiesc pe acest teritoriu sînt norocoși că au propriul stat. Trebuie să ne mîndrim că îl avem. Împreună vom întoarce independența Republicii Moldova și îi vom insufla o nouă viață. Ziua Independenței trebuie să devină cu adevărat o sărbătoare națională. Și anume așa ea a fost în Bălți. M-am întors în Moldova pentru a uni naționalitățile, și nu a pentru a le dezbina, cum fac alte partide. Principalul lucru pe care îl doresc este ca în inimile voastre să răsune muzica moldovenească, așa cum ea a răsunat în inima mea timp de 10 ani. Anume asta m-a determinat să mă întorc acasă”.

Peste 50 de mii de oameni din nordul Moldovei au admirat un show de zile mari în capital de nord. Fundația de caritate „Renato Usatîi” a oferit orașului 6 ore de muzică pentru orice gust. Pentru organizarea sărbătorii au fost alocate 1 mil 270 mii de lei.

Ospeții de onoare ai evenimentului au fost Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse în Moldova, Farit Muhametșin, și delegația din Sankt Petersburg condusă de viceguvernatorul Serghei Movcean.

Muhametșin a transmis felicitări din partea președintelui Federației Ruse, exprimîndu-și speranța că relațiile moldo-ruse se vor dezvolta și se vor întări.

Serghei Movcean a felicitat bălțenii și oaspeții orașului din numele conducerii orașului Sankt Petersburg, subliniind că popoarele noastre sînt unite de mii de fire invizibile – cultura, economia și simplele sentimente umane.

„Orașele noastre sînt ambele capitale de nord, dar cel mai important sînteți voi, oamenii, care își iubesc orașul și țara. Vă urez sănătate, fericire și iubire, pentru că doar cu ajutorul ei făurim”, și-a încheiat discursul înaltul oaspetedin Sankt-Petersburg.

Concertul a început cu evoluția orchestrei de muzică populară „Fluieraș” condusă de frații Ștefăneț. Datorită soliștilor orchestrei și muzicienilor virtuozi, oaspeții din străinătate au înțeles cît de bogată este cultura noastră muzicală națională.

Au amintit de cîntecul nostru comun din repertoriul Sofiei Rotaru în interpretarea Oliei Tira (Было, но прошло) și a Nataliei Gordienko („Хуторянка”). Ele au interpretat și noile piese din estrada rusească, precum și piesele din repertoriul propriu.

Timp de o oră și jumătate, ne-a bucurat cu cîntecele preferate de milioane de oameni artistul emerit al Rusiei Stas Mihailov. El a interpretat atît hituri cunoscute, cît și piese în premieră. Plină de emoții pozitive – astfel a apreciat artistul atmosfera din piața din Bălți. Publicul a fost impresionat cînd Renato Usatîi și Stas Mihailov au interpretat în duet piesa „Для тебя” („Pentru tine”). „Pentru voi” – a parafrazat la finalul piesei primarul orașului, adresîndu-se către cei prezenți.

O altă surpriză a serii a fost evoluția unui alt duet neașteptat: Renato Usatîi a interpretat piesa în limba franceză „Je t’aime” din repertoriul Larei Fabian, împreună cu Eva Timuș – tînăra interpretă care a ocupat în acest an locul patru la festivalul „Novaia Volna” pentru copii.

Punctul culminant al serii a fost spectacolul havuzurilor muzicale. Muzica clasică interpretată de Orchestra Națională Simfonică a Companiei “Teleradio-Moldova” (dirijor Arcadii Berin), naistul Constantin Moscovici și cvartetul „Amadeus” și o feerie de lumini și apă ce nu poate fi redată prin cuvinte. Intensitatea spectacolului havuzurilor cîntătoare a fost sporită de focurile de artificii.

Iar ultima salvă de salut a răsunat după ce Renato Usatîi le-a propus tuturor – și cei din Piață l-au susținut – să interpreteze piesa „День Победы” („Ziua Victoriei”), în contextul refuzului Ministerului Apărării de a-i pune la dispoziție orchestra militară pentru a marca Ziua Eliberării Moldovei, interpretarea cîntecului fiind simbolică.

Renato Usatîi:

„Primăria nu a cheltuit niciun leu din bugetul municipal pentru organizarea concertului. Toate cheltuielile au fost suportate de Fundația mea de caritate care ajută oamenii și va continua să-i ajute atît timp cît voi trăi”.

ANUL NOU AȘA CUM NU A MAI FOST ÎN ISTORIA BĂLȚIULUI

Orășelul de poveste și-a deschis ușile în centrul orașului

Orășelul de poveste din centrul Bălțiului a devenit cel mai frumos și confortabil loc pentru a întîmpina Anul Nou, anul 2016. Acolo era tot ceea ce a promis primarul și pentru care a cheltuit sursele personale – totul pentru ca fiecare om să simtă atmosfera de sărbătoare și să se distragă de la realitatea din Moldova. Bradul frumos, figurinele eroilor din povești, un adevărat tîrg de Crăciun cu bucate tradiționale și izvar, o cantină socială cu mîncare gratuită, o scenă mare de pe care răsunau cunoscutele melodii din copilărie.

Și nu este vorba despre un spectacol pentru o zi – orășelul de Crăciun s-a aflat o lună în centrul Bălțiului. Fiecare, de la mic la mare, a putut găsi o ocupație de suflet: odihnă, întîlnire cu prietenii, mîncare gustoasă și muzică bună pentru a dansa…

În plus, din Fundația lui Renato Usatîi au fost alocate peste 42 de mii de lei pentru călătoriile gratuite în transportul public în noaptea de Anul Nou.

PENTRU COPII – ACCES GRATUIT LA PATINOAR

Accesul gratuit la patinoar pentru copii în anumite intervale de oră a fost o altă inițiativă generoasă a primarului.

„Patinoarul pentru cetățeni nu va fi instalat din contul venitului – voi acoperi personal pierderile din închirierea echipamentului, care nu sînt acoperite de venituri din vînzarea biletelor”. La propunerea primarului orașului, au fost micșorate prețurile la parcul de distracții instalat în piața centrală a orașului.

Renato Usatîi: „Înțeleg perfect că nu toate familiile își pot permite să cheltuiască multe resurse financiare pentru distracții, de aceea am convenit asupra micșorării prețurilor la parcul de distracții. Le mulțumesc că ne-au venit în întîmpinare în acest sens”.

Noaptea de Anul Nou a adunat mii de oameni în centrul orașului. Distracția a început cu un concert la ora 22:00 și s-a încheiat abia în dimineața zilei de 1 ianuarie cu o discotecă. Spectatorii au avut parte de spectacol de sărbătoare captivant, capabil să impresioneze chiar și cei mai sofisticați. În tot acest timp, în Piață funcționau patinoarul, caruselul și tîrgul de Crăciun. Centrul orașului a fost plin pînă la refuz: nu au venit numai tineri, ci și oameni în vîrstă. Locuitorii orașului au fost distrați de Natalia Gordienco, Ionel Istrati și trupa „Lume”.

Cu cinci minute înainte de miezul nopții, pe scenă a urcat primarul de Bălți, Renato Usatîi:

„Urez locuitorilor Moldovei mai multă sănătate, succes, fericire și mult-așteptata reuniune de familie, fericire patrie bună. Altceva – multă răbdare și putere, care ne vor permite să trecem peste toate încercările și să construim o nouă țară. Moldova mai are de parcurs un drum lung, dar după exemplul municipiului Bălți deja am reușit să arătăm o altă cale de dezvoltare”.

După mesajul de felicitare, primarul a coborît în mulțime să danseze hora cu cei prezenți în Piață. La miezul nopții, cerul a fost cuprins de focuri de artificii.

Și după aceasta oamenii au continuat să danseze în Piață, unde distracția a durat toată noaptea. Bălțenii și oaspeții orașului au sărbătorit pînă dimineața. Renato Usatîi a urcat pe scenă, interpretînd piesele sale preferate. De la mic la mare l-au susținut.

Toate cheltuielile pentru organizarea sărbătorii de Crăciun (artiștii invitați, parcul de distracții, cantina socială) au fost suportate de primar.

„GENERAȚIA NOASTRĂ TREBUIE SĂ FIE DEMNĂ DE FAPTELE EROICE ALE TAȚILOR ȘI BUNEILOR”

Marșul Victoriei de la Bălți a adunat mii de participanți, pentru că războiul a afectat fiecare casă și fiecare familie, iar amintirea acestor oameni care au luptat pînă la moarte, pentru ca noi să putem vedea cerul pașnic deasupra capului, nu va va stinge niciodată.

Oamenii au mărșăluit pe străzile din Bălți pînă la Memorialul „Gloriei militare”, pentru a se închina în fața eroilor căzuți în timpul Marelui Război pentru Apărarea Patriei Mare și pentru a aduce un omagiu veteranilor.

În onoarea a celei de-a 71-a aniversări a victoriei pentru veteranii din Bălți a fost organizată o masă de sărbătoare într-un restaurant și le-au fost oferite cadouri. Este vorba despre produsele pe care ei nu și le pot permite să le cumpere de sine stătător: conserve cu carne și pește, unt, cafea, ceai și multe altele. Evenimentul de caritate a fost organizat de Fundația lui Renato Usatîi. Cu părere de rău, nu toți veteranii au putut fi prezenți la eveniment, din cauza vîrstei înaintate și a problemelor de sănătate. De aceea, voluntarii au dus cadourile acasă unora dintre ei.

În aceeași zi, elevii cîtorva licee din Bălți au lansat în aer porumbei vii și confecționați din hîrtie – în asemenea mod au onorat memoria celor care și-au dat viața pentru un cer liniștit deasupra capului.

Acțiunea a avut loc în piața centrală din oraș. Spre cer au fost ridicați porumbei și baloane de aer, la care au atașați porumbei de hîrtie.

În aceeași zi, „Partidul Nostru” a organizat un grandios marș auto „Chișinău-Șerpeni”. Sute de automobiliști s-au alăturat acțiunii. Coloana s-a întins pe cîțiva kilometri. Marșul auto a început la Chișinău și s-a încheiat la Complexul Memorial „Capul de Pod Șerpeni”, unde în 1944 au fost lupte sîngeroase, în timpul cărora au murit peste 12 mii de soldați sovietici, care au apărat acest sector al frontului de importanță strategică. Participanții la marș au depus flori la Memorialul „Eternitate” și au onorat memoria eroilor printr-un minut de reculegere. Este de menționat că, înainte de Ziua Victoriei, activiștii și consilierii municipali ai „Partidului Nostru” din capitala de nord a Moldovei au făcut curățenie în locul unde au fost înmormîntați de participanții Marelui Război pentru Apărarea Patriei. Ei au vizitat cimitirul, deja inactiv, de pe Strada Sorocii. Mulți veterani de război îngropați acolo nu mai au rude, de aceea mormintele lor au nevoie de îngrijire.Asemenea acțiune a devenit deja o tradiție, desfășurată de activiștii „Partidului Nostru” nu numai în ajunul unor sărbători importante: ei fac curățenie, în mod regulat, la mormintele abandonate ale participanților Marelui Război pentru Apărarea Patriei și le vizitează pentru a cinsti memoria celor căzuți.

Renato Usatîi:

„Generația noastră trebuie să fie demnă de faptele taților și buneilor care au luptat pînă la moarte, pentru a zdrobi fascismul. Eroismul lor și voința de fier au salvat de la robie și opresiune nu doar pămîntul natal, ci și întreaga Europă. Să uiți despre aceasta sau, și mai mult, să încerci să insulți memoria noastră este o crimă de neiertat. Dar este de datoria noastră nu doar să păstrăm amintirea, ci și să avem grijă de cei care zi cu zi, prin faptele lor eroice, au apropiat Victoria. Noi am ajutat și vom continua să-i ajutăm pe veteranii Marelui Război pentru Apărarea Patriei și pe lucrătorii din spatele frontului, vom face totul pentru ca ei să simtă grija noastră și să trăiască înconjurați de atenție și căldură. Glorie veșnică și închinăciuni Vouă, apărători ai Patriei noastre!”

RENATO USATÎI: SÎNTEM OBLIGAȚI SĂ FACEM TOTUL PENTRU CA ACEI CARE NE-AU ADUS VICTORIA SĂ SE MÎNDREASCĂ CU FIII LOR

26 martie – o mare sărbătoare pentru locuitorii orașului Bălți: eliberarea orașului Bălți de cotropitorii fasciști. Mii de bălțeni au ieșit, în această zi, pe străzile municipiului, ca mai apoi împreună, în frunte cu orchestra, să meargă la Memorialul „Gloriei militare”. Renato Usatîi a mers în fruntea coloanei. În apropierea scuarului memorialului așteptau veteranii Marelui Război pentru Apărarea Patriei. Fiecare dintre ei l-a salutat pe Renato Usatîi.

Renato Usatîi:

„Fără ei nu am fi fost noi astăzi, nu ar fi fost o zi atît de frumoasă și însorită. Unicul lucru pe care-l regret în această zi este că, cu fiecare an, sînt tot mai puțini veterani. Sîntem obligați să facem totul pentru ca cei care ne-au adus Victoria să se mîndrească cu fiii, nepoții și strănepoții lor! Vă felicit cu ocazia Victoriei!”

„TRAGEDIA NU SE VA REPETA, CÎT TIMP NOI ȚINEM MINTE”

Renato Usatîi:

„La ora 4:00 dimineața în multe orașe ale Moldovei oamenii au venit la Memorialul „Gloriei Militare”. Au ținut cîte un minut de reculegere. La postamente, în Chișinău și în Bălți au fost aprinse 1.418 lumînări. Anume atîtea zile a durat războiul despre care omenirea nu trebuie să uite nicicînd. Cîteva ore mai tîrziu, cînd orașele s-au trezit, sub cerul liniștit, sute de oameni au participat la marșurile comemorative. Tragedia nu se va repeta, cît timp noi ținem minte…”

Pentru Moldova, 22 iunie nu este numai o zi de vară, dar și o zi de mare tristețe, pentru că în anul 1941, duminică dimineața, locuitorii au fost treziți nu de trilul păsărilor și de razele de soare, ci de vuietul bombelor căzute peste casele liniștite și de cerul de foc. În continuare au fost trei ani sub ocupație fascistă. Este unul dintre cei mai triști ani din istoria Moldovei.

Pe data de 22 iunie, la ora 4:00 dimineața, bălțenii s-au adunat la Memorialul „Gloriei militare” s-au adunat pentru a-i onora pe cei căzuți în timpul Marelui Război pentru Apărarea Patriei. La Monumentul Soldatului Necunoscut ardea focul veșnic.

În pofida orei matinale, sute de oameni au participat la eveniment. Majoritatea dintre ei erau tineri. Mulți aveau în mîini fotografiile participanților la Marele Război pentru Apărarea Patriei: fiecare dintre ele este o istorie, o faptă eroică adevărată. În fruntea Regimentului nemuritor mergeau veteranii.

Oamenii au venit la Memorial cu flori și lumînări în mînă. La ora 4:00 dimineața au fost aprinse 1418 lumînări – conform numărului zilelor cît a durat Marele Război pentru apărarea Patriei. Memoria celor căzuți a fost onorată cu un minut de reculegere. La temelia Monumentului Soldatului Necunoscut au fost depuse flori.

La ora 9:00, bălțenii s-au adunat din nou pentru a participa la marșul dedicat aniversării începutului Marelui Război pentru Apărarea Patriei. Deasupra Bălțiului s-a auzit sunetul clopotului în memoria celor care nu s-au întors de pe cîmpurile de luptă. Clopotele au fost bătute simultan în toate bisericile din capitala de nord.

După tradiție, în această zi în toate instituțiile din oraș drapelul național este coborît în bernă. Coloana de bălțeni, cu flori în mînă, a mers din centrul Bălțiului spre Memorialul „Gloriei militare”, pentru a depune flori la Monumentul Soldatului Necunoscut și la mormintele soldaților căzuți pe cîmpul de luptă.

22 iunie… ziua în care s-a terminat viața pașnică pe o șesime de pămînt. Ziua care a fost urmată de ani de durere, atunci o țară mare a pierdut milioane de locuitori. Această zi întotdeauna este marcată în liniște și cu tristețe.

Renato Usatîi:

„22 iunie – ziua memoriei, care unește toată lumea. Nu există în Moldova familie care a fost atinsă de războiul început pe 22 iunie, la ora 4:00. Obligațiunea noastră – să ținem minte evenimentele și oamenii care au salvat lumea de la prăpăd cu prețul propriei vieți și sănătăți. Cinstim veteranii Marelui Război pentru Apărarea Patriei și lucrătorii din spatele frontului. Izbînda lor este nemuritoare, memoria despre ei – sfîntă”.

„ZARIA” – „RĂSĂRITUL” NOII ERE

TENDINȚELE ANULUI: RENAȘTEREA FOTBALULUI ÎN BĂLȚI ȘI VICTORIA LA CUPA MOLDOVEI

Clubul de fotbal „Zarea” este legenda Bălțiului, dar tot binele legat de acest nume a rămas în anii ‘80 ai secolului trecut. Pînă nu demult…

În doar 10 luni, Renato Usatîi, timp în care Clubul și Școala de fotbal se află sub patronajul lui, a eliberat legendei o nouă foaie de drum în viață. În luna mai a anului 2016 „Zarea” a cîștigat trofeul Cupei Moldovei, învingînd echipele considerate cele mai bune din Moldova.

Bucuria suporterilor, care deja nu mai erau obișnuiți cu victorii răsunătoare, nu avea margini. Parada triumfătoare a fotbaliștilor care au adus Bălțiului unul dintre cele mai importante trofee sportive, s-a transformat într-o adevărată sărbătoare pe străzile orașului.

Totul a început în vara anului trecut. La 18 iulie, pe stadionul central al capitalei de nord s-a desfășurat primul meci cu FC „Zarea” (Bălți), în noua sa componență. Evenimentul a atras atenția bălțenilor, o asemenea agitație în tribunele stadionului nu a fost observată încă de la mijlocul anilor ‘90.

„Misiunea mea este de a reînvia fosta glorie a echipei „Zarea”, deoarece Bălțiul a fost întotdeauna un oraș al fotbalului”, a declarat primarul de Bălți, președintele de onoare al clubului „Zarea”.

„Astăzi, voi sînteți speranța nu doar a bălțenilor, ci și a locuitorilor întregii Moldove de nord. Avem o mare responsabilitate. Trebuie să demonstrăm întregii țari că puterea e în adevăr”, a adăugat Usatîi.

Primarul nu doar monitorizează echipa, ci și se ocupă de căutarea resurselor pentru dezvoltarea ei, pentru întreținerea și modernizarea stadionului.

„Cînd am devenit primar, în echipa de fotbal erau doar șase jucători – elevi ai școlii sportive de fotbal. Cu toți ceilalți contractele au fost reziliate. S-a decis de urgență convocarea echipei și trecerea în revistă a jucătorilor activi în Moldova, cine dintre fotbaliști este liber, cine este pregătit”, își amintește Usatîi.

Fundația „Renato Usatîi” acordă ajutor pentru SRL „Școala de fotbal din Bălți”, care are un plan de modernizare și amenajare a stadionului. Milioane de lei sînt alocate anualpentru îmbunătățirea condițiilor antrenamentelor de la stadionul orășenesc.

„Am eliberat de această povară bugetul orașului, volumul căruia lasă de dorit din cauza legislației moldovenești privind relațiile interbugetare”, spune primarul.

O temă aparte este Școala de fotbal. Este important să atragem în sport generația tînără, care trebuie să crească puternică și sănătoasă. Acesta va reprezenta Bălțiul pe arenele internaționale. Mulți copii din Bălți, peste 100, se antrenează gratuit în secțiile de fotbal – toate cheltuielile și le-a asumat conducătorul orașului.

Directorul școlii de fotbal, Ivan Coroliuc, spune că un primar atît de entuziast în promovarea sportului în rîndul tinerilor nu a mai văzut la Bălți. Finanțarea școlii sportive s-a dublat. Băieții se antrenează în condiții confortabile, se alimentează bine, merg la consultațiile medicale, primesc complexe de vitamine, într-un cuvînt, ei beneficiază de toate posibilitățile pentru a-și menține forma fizică.

Anume la inițiativa lui Renato Usatîi a fost modificat însuși conceptul dezvoltării fotbalului bălțian. Usatîi a oferit elevilor școlii de fotbal 180 de seturi de uniforme noi. Acestea reproduc cu exactitate culorile și simbolurile Clubului bălțean de Fotbal „Zarea”, ceea ce nu este întîmplător.

Miza a fost pusă pe pregătirea sportivilor locali, iar școala de sport va deveni o sursă de prestare a cadrelor pentru echipa „Zarea”. Într-adevăr, ce rost are să cumperi de peste hotare fotbaliști și să transformi fotbalul în showbiz. Mult mai important este să atragi în sport generația tînără, care trebuie să crească puternică și sănătoasă. Ea va reprezenta Bălțiul pe arenele internaționale.

Potrivit lui Usatîi, anume Școala de fotbal trebuie să devină sursa de forțe de muncă pentru echipa orașului. Adresîndu-se tinerilor sportivi, primarul a spus că în oraș el pune accent pe dezvoltarea sportului pentru tineri.

O altă noutate – la Școala de Fotbal din Bălți se pot antrena și fete: în Bălți renaște fotbalul feminin. De asemenea, a fost modernizat stadionul Școlii sportive din cartierul 9, a fost instalat un sistem de iluminare – acum băieții se pot antrena nu doar ziua, dar și seara.

Pe parcursul anului trecut, s-au schimbat multe pentru fotbalul din Bălți. Și cîștigarea Cupei Moldovei este rezultatul logic al eforturilor concertate ale multor oameni care s-au adunat, au motivat și l-au inspirat pe Renato Usatîi.

Este o adevărată fericire să vezi cît de rapid poate aduce roade susținerea din toată inima, cum înflorește cauza în care depui suflet”, a scris conducătorul orașului pe pagina sa de Facebook imediat după ce echipa „Zarea” a cîștigat în finala Cupei Moldovei.

Renato Usatîi:

„Bălțiul este cel mai bun. Această victorie este meritul nostru comun. Sportivii, antrenorii, susținătorii, toți bălțenii cărora sportul nu le este indiferent – fără susținerea voastră noi nu ne-am fi descurcat. Un cadou excelent cu ocazia Zilei orașului.

Bălți nu este doar capitala de nord, ci și capitala sportivă a Moldovei. Iar în viitor – cel mai important oraș al țării. Mergem spre acest obiectiv.

Bălțiul e campion!”

BĂTĂLIA PORTARILOR – EVENIMENT SPORTIV CARE A ADUNAT MII DE SUSȚINĂTORI

O componentă importantă în dezvoltarea sportului și atragerea noilor suporteri sînt evenimentele sportive de divertisment, și nu doar meciurile tradiționale în cadrul Campionatului sau Cupei Moldovei.

De exemplu, de Ziua Orașului la Bălți un stadion plin a adunat meciul amical dintre veteranii Selecționatei Moldovei și Selecționatei Ucrainei. Mai mult, la meci au participat adevăratele legende ale fotbalului.

Un alt eveniment sportiv este Bătălia Portarilor. Cîteva mii de bălțeni și locuitori din raioanele din vecinătate s-au adunat pe Stadionul Orășenesc. Un asemenea eveniment s-a desfășurat în premieră la Bălți și a fost organizat de primarul de Bălți, Renato Usatîi, și fostul portar al Naționalei Moldovei de fotbal Andrian Bogdan.

Invitații speciali ai turneului au fost legendele fotbalului: portarul roman Helmuth Duckadam și fostul portar al Naționalei URSS de fotbal Rinat Dasaev.

Este important că aceste activități se desfășoară nu pentru a obține un profit comercial. Accesul pe stadion a fost gratuit. Mii de bălțeni de toate vîrstele au posibilitatea de a se alătura unuia dintre cele mai spectaculoase tipuri de sport.

Usatîi salvează baschetul în Bălți

La Bălți, pe data de 21 mai, în ajunul Zilei orașului, a avut loc ultimul meci din finala playoff-ului Campionatului Republicii Moldova. Pentru victoria în ultimul meci au luptat Clubul de baschet „Basco” și echipa de la Tiraspol „Viva Basket”.

Cei care au dorit să urmărească meciul final impresionant abia de au reușit să prindă locuri în tribune. Jocul a fost urmărit de primarul de Bălți, Renato Usatîi. El a susținut în mod activ echipa noastră.

Prima jumătate a meciului a fost foarte grea – pînă la pauză jocul era dominat de echipa de la Tiraspol. Apoi, echipa din Bălți a preluat inițiativa, scorul final fiind 76 – 56. Băieții noștri au reușit o victorie clară.

Liderul Clubului „Basco”, Oleg Cheptene, a fost numit cel mai bun jucător al campionatului. După victoria de la Bălți, scorul seriei finale al jocului a fost 2-0, ceea ce a permis baschetbaliștilor din Bălți să cîștige medalia de aur și să devină campioni ai Moldovei.

Reamintim că Clubul de baschet „Basco” a fost luat sub protecția primarului Renato Usatîi. El s-a întîlnit cu elevii care se antrenează în sala de sport a Liceului „Mihai Eminescu” și a transmis administrației Clubului primele 100 de mii de lei de la el personal. Ulterior, sursele pentru susținerea sportului vor fi transferate prin intermediul Fundației lui Renato Usatîi – cîte 100 de mii de lei în fiecare trimestru.

Renato Usatîi:

„Din păcate, statul finanțează sportul pentru tineret după principiul „ceea ce rămîne la urmă”, iar asta înseamnă că țara continuă să piardă tînăra generație. Mecanismele de susținere a dezvoltării sportului există, dar nu sînt implementate. Unul dintre aceste mecanisme este finanțarea acestui domeniu important din contul accizelor pentru alcool și tutun. Așa se face în multe țări din lume, dar nu și în Moldova”.

200 de mii de lei pentru dezvoltarea hipismului

Contribuția simbolică pentru dezvoltarea hipismului în Bălți a fost făcută de Renato Usatîi la sfîrșitul turneului, dedicat celor 595 de ani ai orașulu. Concursurile s-au desfășurat în hipodromul de la Bălți timp de două zile. Pentru Cupa Orașului s-au luptat sportivi din Bălți, din Tiraspol și din Chișinău.

Renato Usatîi a mulțumit directorului Clubului de hipism, Alexandru Tuceac, pentru munca prodigioasă de-a lungul multor ani. Turneele de hipism de Ziua orașului sînt organizate deja mai bine de 15 ani.

Renato Usatîi:

„Neapărat mă voi implica în viața hipismului din Bălți și transmit o contribuție simbolică de 200 de mii de lei pentru ca acest sport extraordinar să se dezvolte în orașul nostrum. Sînt convins că la anul viitor vom avea și mai mulți participanți. Pentru că, cu cît mai bine vom reprezenta la turnee orașul nostru și țara noastră, cu atît mai mulți oameni vor vizita orașul nostru din diferite țări pentru a participa”.

LA BĂLȚI AU VENIT MAEȘTRI AI TENISULUI DE MASĂ DIN CINCI ȚĂRI

Sportivi de tenis de masă din Rusia, Belarus, Lituania, România și Ucraina au venit la Bălți pentru a participa la Campionatul ligii Europei de Est la tenis de masă, dedicat Zilei orașului Bălți.

Deschiderea oficială a turneului a avut loc pe 21 mai, la complexul sportiv „Moldova”. La ceremonie a participat primarul de Bălți, Renato Usatîi. El a menționat că acordă o mare atenție dezvoltării sportului în municipiu, pentru că el este sigur că generația tînără ar trebui să-și folosească energia anume în acest domeniu, și nu în altceva, astfel încît adolescentul să aibă întotdeauna o alternativă sănătoasă pentru rețele de socializare și bere.

„Sportul este o competiție sinceră a oamenilor puternici. Societatea, bazată pe același principiu, are perspective enorme de dezvoltare”, a spus primarul.

LA AUDIENȚA CU USATÎI LA PRIMĂRIE, OAMENII VIN ÎN FLUX NEÎNTRERUPT

Renato Usatîi continuă să desfășoare audiența cetățenilor. Dialogul primarului cu cetățenii din Bălți a durat peste 8 ore, ceea ce reprezintă un record absolut. Renato Usatîi a menționat că pentru el nu există teme închise și și-a arătat disponibilitatea pentru orice întrebare care se află în competența sa.

Bălțenii s-au plîns de costurile la serviciile comunale, au povestit despre situații în care unii au renunțat la utilități din cauza pensiilor mici și tarifelor mari. De asemenea, mai mulți cetățeni au încercat să rezolve problemele legate de serviciile comunale, de terenuri sau l-au rugat pe Usatîi să se implice personal în rezolvarea problemelor legate de spațiul de locuit.

Primarul, dacă problema ținea de autoritățile locale, pentru o rezolvare mai operativă, a dat indicații mai multor șefi de direcții din primărie, precum și consilierilor municipali.

Mai mulți cetățeni au venit cu rugămintea de a le acorda un ajutor material: pensionarii s-au plîns pe datoriile acumulate pentru căldură, familiile tinere – de imposibilitatea de a plăti în totalitate studiile copiilor la colegiu sau la instituțiile de învățămînt superior. Fiecare caz este studiat în detalii.

La întîlnirile de acest gen, potrivit lui Renato Usatîi, acesta primește informații din prima sursă nu doar despre starea lucrurilor din oraș, ci și despre atmosfera din rîndul oamenilor, despre speranțele și aspirațiilor lor ascunse.

„În orașul Bălți locuiesc 144 de mii de oameni. Potrivit Constituției, fiecare dintre acești 144 de mii, inclusiv copiii, trebuie să pretindă la ajutorul statului. Statul pentru aceasta și există, ca să ajute cetățenii, să asigure relații sociale decente, să le reglementeze cu ajutorul legilor adoptate cu susținerea majorității. Iar la noi Guvernul există pentru alte scopuri”, a scris Renato Usatîi pe Facebook.

„Actuala guvernare folosește statul doar pentru a fura. Probabil că, atunci cînd nu va mai rămîne nimic de furat, actuala guvernare va renunța la stat pentru că nu va mai fi util la nimic, iar șefii vor fugi pe insulele tropicale, acolo unde aceștia au acum conturile off-shore. De ce spun asta?

Am desfășurat o nouă audiență a cetățenilor. Problemele oamenilor sînt dintre cele mai diverse, de la litigii legate de proprietate pînă la lipsa resurselor pentru existență, care nu se rezolvă cu anii. Oamenii vin cu probleme care le-au creat păr sur. Unele le fac păr sur din anii ‘90, altele – de la începutul anului 2000. O situație a fost chiar din anii ‘80.

Este pur și simplu groaznic. Ani la rînd, oamenii calcă pragul primăriei, al judecătoriei, al întreprinderilor municipale și nimic nu pot hotărî. În cazurile de judecată de multe ori au loc nedreptățiri care se pot depista cu ochiul liber. Adresarea la poliție sau alte organe de forță este inutilă.

Eu nu pot să-l ajut pe fiecare. De multe ori problemele depășesc competența mea. Dar eu doresc să-I ajut pe toți, de aceea îmi voi extinde atribuțiile.

Bălțiul este doar începutul.

Voi repeta adresarea mea către structurile de stat cu atribuții republicane: primiți cetățenii în audiență împreună cu mine. Dacă nu va fost suficientă adresarea mea prin intermediul televiziunii, dacă sînteți atît de formaliști, vă voi trimite o solicitare oficială. Dar, vă rog, nu trebuie să răspundeți în termen de 30 de zile, dacă vreți să refuzați solicitarea – refuzați-o de la început. Voi trage concluziile corespunzătoare și voi merge pe altă cale.

La urma urmei, eu înțeleg că nu voi putea ajuta pe toată lumea. Dar eu voi crea în oraș o atmosferă în care funcționarii care lucrează pentru stat sau se vor alătura scopurilor noastre – de a construi o viață corectă și normală -, sau vor avea zile grele.

Planificăm să realizăm la Bălți schimbări cu adevărat radicale, despre care se va vorbi departe de hotarele orașului. Vom face din Bălți o vitrină a Moldovei, un oraș-experiment după exemplul căruia se va putea de demonstrat că schimbările sînt posibile. Voi, sau vă alăturați la acest proiect istoric, sau rămîneți în afară. Gîndiți-vă ce o să le spuneți nepoților voștri, atunci cînd veți ieși la pensie. Cine i-a pus lui Usatîi bețe în roate? Mă tem că nepoții voștri nu vă vor înțelege”.

700 DE MII DE LEI – AJUTOR BĂLȚENILOR CARE AU AVUT NEVOIE ÎN REGIM DE URGENȚĂ DE INTERVENȚII CHIRURGICALE.

Renato Usatîi a plătit statului, în 2015, impozit de aproape 4 milioane de lei

Președintele „Partidului Nostru”, primarul municipiului Bălți, Renato Usatîi, a achitat pentru anul 2015 impozit pe venit în valoare de aproape 4 milioane de lei. Despre aceasta politicianul a anunțat pe pagina sa de Facebook.

El a precizat că pentru venitul pe care l-a avut în anul 2015 a trebuit să achite impozit de 3,7 milioane de lei.

„Pînă în mai am achitat 900 de mii de lei, iar astăzi am stins, fie și cu întîrziere, suma restantă, inclusiv taxă pentru reținerea plății – 218 mii de lei. Ca rezultat, pentru anul 2015 am plătit în bugetul local 3 920 908 lei”, a subliniat el.

Potrivit lui, conform Legii privind finanțele publice locale, 45% din această sumă va fi transferată municipiului Bălți.

Prezidențiale 2020
By Ренато Усатый
1 / 29
 1. 1 Mulțumesc raionului Ștefan Vodă pentru ospitalitate și susținere! Mulțumesc raionului Ștefan Vodă pentru ospitalitate și susținere! 02:01
 2. 2 Mulțumesc Chișinăului pentru ospitalitate și susținere! Mulțumesc Chișinăului pentru ospitalitate și susținere! 02:01
 3. 3 Спасибо Кишинёву за тёплый приём и поддержку! Спасибо Кишинёву за тёплый приём и поддержку! 02:00
 4. 4 Mulțumesc raionului Glodeni pentru ospitalitate și susținere! Mulțumesc raionului Glodeni pentru ospitalitate și susținere! 02:01
 5. 5 Спасибо району Глодень за тёплый приём и поддержку! Спасибо району Глодень за тёплый приём и поддержку! 02:00
 6. 6 Спасибо району Кантемир за тёплый приём и поддержку! Спасибо району Кантемир за тёплый приём и поддержку! 02:00
 7. 7 Mulțumesc raionului Cantemir pentru ospitalitate și susținere! Mulțumesc raionului Cantemir pentru ospitalitate și susținere! 02:01
 8. 8 Спасибо району Бричень за теплый прием и поддержку! Спасибо району Бричень за теплый прием и поддержку! 02:00
 9. 9 Mulțumesc raionului Briceni pentru ospitalitate și susținere! Mulțumesc raionului Briceni pentru ospitalitate și susținere! 02:01
 10. 10 Спасибо району Рышкань за теплый прием и поддержку! Спасибо району Рышкань за теплый прием и поддержку! 02:00
 11. 11 Спасибо району Дрокия за теплый прием и поддержку! Спасибо району Дрокия за теплый прием и поддержку! 02:00
 12. 12 Mulțumesc raionului Rîșcani pentru ospitalitate și susținere! Mulțumesc raionului Rîșcani pentru ospitalitate și susținere! 02:01
 13. 13 Спасибо району Басарабяска за теплый прием и поддержку! Спасибо району Басарабяска за теплый прием и поддержку! 02:00
 14. 14 Mulțumesc raionului Drochia pentru ospitalitate și susținere! Mulțumesc raionului Drochia pentru ospitalitate și susținere! 02:01
 15. 15 Mulțumesc raionului Basarabeasca pentru ospitalitate și susținere! Mulțumesc raionului Basarabeasca pentru ospitalitate și susținere! 02:01
 16. 16 Mulțumesc raionului Nisporeni pentru ospitalitate și susținere! Mulțumesc raionului Nisporeni pentru ospitalitate și susținere! 02:00
 17. 17 Mulțumesc raionului Ungheni pentru ospitalitate și susținere! Mulțumesc raionului Ungheni pentru ospitalitate și susținere! 02:01
 18. 18 Спасибо району Унгень за теплый прием и поддержку! Спасибо району Унгень за теплый прием и поддержку! 02:00
 19. 19 Спасибо району Вулканешты за теплый прием и поддержку! Спасибо району Вулканешты за теплый прием и поддержку! 02:01
 20. 20 Mulțumesc raionului Leova pentru ospitalitate și susținere! Mulțumesc raionului Leova pentru ospitalitate și susținere! 02:01
 21. 21 Спасибо району Леова за теплый прием и поддержку! Спасибо району Леова за теплый прием и поддержку! 02:00
 22. 22 Mulțumesc raionului Edineț pentru ospitalitate și susținere! Mulțumesc raionului Edineț pentru ospitalitate și susținere! 02:01
 23. 23 Спасибо району Единец за теплый прием и поддержку! Спасибо району Единец за теплый прием и поддержку! 02:00
 24. 24 Спасибо району Кагул за теплый прием и поддержку! Спасибо району Кагул за теплый прием и поддержку! 02:00
 25. 25 Mulțumesc raionului Cahul pentru ospitalitate și susținere! Mulțumesc raionului Cahul pentru ospitalitate și susținere! 02:01
 26. 26 Спасибо району Окница за теплый прием и поддержку! Спасибо району Окница за теплый прием и поддержку! 02:00
 27. 27 Mulțumesc raionului Căușeni pentru ospitalitate și susținere! Mulțumesc raionului Căușeni pentru ospitalitate și susținere! 02:01
 28. 28 Спасибо району Кэушаны за теплый прием и поддержку! Спасибо району Кэушаны за теплый прием и поддержку! 02:00
 29. 29 Mulțumesc raionului Anenii Noi pentru ospitalitate și susținere! Mulțumesc raionului Anenii Noi pentru ospitalitate și susținere! 02:01

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More

Abonați-vă la
PENTRU A FI MEREU LA CURENT CU ULTIMELE NOUTĂȚI
Newsletter
Subscribe to
TO BE ALWAYS UP TO DATE WITH THE LATEST NEWS
Newsletter
Подписаться на
БУДЬТЕ ВСЕГДА С ПОСЛЕДНИМИ НОВОСТЯМИ
Newsletter